Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Zoran Đorđević
Pomoćnik ministra, Miloš Janković 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije se na Nacrt ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI izjašnjava kako sledi: 

U Zakonu je izvršeno selektivno upodobljavanje pre svega sa Zakonom o zaposlenima u javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017), a isti nije upodobljen ni sa rešenjima koja su predviđena planiranim izmenama i dopunama Zakona o štrajku.

Rešenja koja smo izborili vođenjem socijalnog dijaloga i koja su ugrađena u Zakon o zaposlenima u javnim službama, pokušavaju se ovim zakonom poništiti na štetu zaposlenih.

Godinama ukazujemo da je neophodno da se Zakonom o socijalnoj zaštiti uredi pitanje načina finansiranja zdravstvenih radnika u socijalnoj zaštiti. Takvo rešenje, u nacrtu ovog zakona nije predviđeno.

Zahtevamo da se položaj zdravstvenih radnika u socijalnoj zaštiti izjednači sa položajem zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama, kao i da se način finansiranja istih, jasno propiše Zakonom o socijalnoj zaštiti.

U zakonu nije predviđeno ni profesionalno napredovanje zaposlenih, iako član 16. Zakona o zaposlenima u javnim službama propisuje da zaposleni ima pravo da profesionalno napreduje u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad javne službe.

Ukazujemo i na problem koji nije rešen, a to je da postoje ustanove socijalne zaštite koje imaju više osnivača. To je dovelo do toga, da u okviru iste ustanove, u pojedinim radnim jedinicama osnivač je Republika Srbija, a drugim radnim jedinicama osnivač je lokalna samouprava, pa zaposleni kod istog poslodavca ne uživaju ista prava po osnovu radnog odnosa.

Zahtevamo da Zakon izričito propiše da ustanova socijalne zaštite i sve njene radne jedinice, mogu imati samo jednog osnivača.

Zakon ima i dobrih rešenja po zaposlene, od kojih bismo izdvojili rešenje da troškove stručnog usavršavanja stručnih radnika i stručnih saradnika snosi isključivo poslodavac.

Navodimo i predloge za izmene i dopune zakona:

U članu 9. predlaže se između ostalog da se menja član 22. stav 3., odnosno da se brišu reči:” i raspolagati prihodima, u skladu sa zakonom“. Stav Sindikata je da stav 3. ostane nepromenjen.

Posle stava 3., predlažemo da novi stav 4. glasi:“ Ustanove socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, sredstva pribavljena obavljanjem delatnosti iz stava 3. ovog člana koriste isključivo za unapređenje usluga socijalne zaštite, kao i unapređenja materijalnog položaja zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaposlenima u javnim službama, a u najboljem interesu korisnika”.

Ovo iz razloga što se predloženim rešenjem, urušava ionako težak i veoma nepovoljan radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih. Plate su ispod svakog nivoa.

Ovakvo rešenje je u suprotnosti sa članom 126. stav 1. Zakona o zaposlenima u javnim službama kojim je propisano da zaposlenom u visokoobrazovnoj i naučnoj ustanovi i ustanovi kulture, odnosno drugoj ustanovi koja, pored sredstava za plate koja obezbeđuje osnivač ili koja se obezbeđuju iz sredstava doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ostvaruje i sopstvene prihode u skladu sa zakonom, može da se uvećava osnovna plata srazmerno učešću troškova rada zaposlenog u sticanju sopstvenih prihoda. Dakle, neophodno izvršiti upodobljavanje ovih članova.

Ukazujemo, da ukidanjem mogućnosti da zaposleni dobiju stimulaciju iz sopstvenih prihoda, zaposleni nisu stimulisani da ostanu da rade u ustanovama socijalne zaštite, jer sa postojećim platama zaposleni ne mogu da prežive mesec. Pitamo Vas, da li biste radili posao negovatelja/negovateljice za 25.000 dinara, opslužujući pritom daleko veći broj korisnika, od onog koji su propisani podzakonskim aktima? Mladi dođu, vide težinu posla i ”visinu” plate i odlaze. U takvim uslovima, neće niko više da radi.

Prosek godina zaposlenih u socijalnoj zaštiti je preko 50. Bez obzira na stav Ministarstva finansija po pitanju sopstvenih prihoda ustanova (koji nam je poznat i po našem mišenju apsolutno pogrešan, jer ovakvo rešenje ne utiče na budžet, a stimuliše zaposlene da bolje rade i da za takav rad budu nagrađeni), o ovom pitanju VI ODLUČUJETE. NE DOZVOLITE DALJE URUŠAVANJE DELATNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE. 

U članu 16. predlaže da se u članu 51. u stavu 1. reči: „zdravstvena zaštita“ zamenjuju rečima: „pristup zdravstvenoj zaštiti“.

Dato obrazloženje ovakvog rešenja u zakonu je šturo i izaziva bojazan kod zaposlenih.

Reč pristup se može različito tumačiti, pa predlažemo da se član preformuliše. 

Član 147. Zakona o socijalnoj zaštiti je neophodno upodobiti sa planiranim rešenjem u Zakonu o štrajku.

Minimum procesa rada, odnosno vrsta i obim obavljanja poslova utvrđuje se kolektivnim ugovorom pri čemu se polazi od prirode i vrste delatnosti, stepena ugroženosti života, lične bezbednosti i zdravlja stanovništva i drugih okolnosti značajnih za ostvarivanje potreba stanovništva, ako zakonom nije drugačije propisano.

Ako minimum procesa rada nije utvrđen na navedeni način iz predhodnog stava, poslodavac i sindikat, odnosno većina zaposlenih, sporazumno utvrđuju minimum procesa rada u roku od 15 dana od podnošenja predloga jedne strane.

Ukoliko sindikat, odnosno većina zaposlenih i poslodavac ne postignu sporazum na način i u roku iz stava 2., dužni su da odmah pokrenu postupak mirnog rešavanja spora pred Agencijom, radi postizanja sporazuma o utvrđivanju minimuma procesa rada.

Ako se minimum procesa rada ne utvrdi na predloženi način, utvrđuje se odlukom arbitražnog veća u skladu zakonom.

Sa iznetog, očekujemo da ćete uvažiti dobronamerne sugestije i mišljenje Sindikata. 

Predsednik
dr Zoran Savić

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 101

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com