Na sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 1. marta 2019. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa rezultatima rada Sindikata - potpisivanjem novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u delatnosti zdravstva, sa rokom važenja od godinu dana (do kraja decembra 2019. godine).
Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije o aktuelnoj situaciji u institucijama zdravstva Vojvodine. Konstatovano je da je trenutno u ustanovama najaktuelnija aktivnost - pokretanje inicijative i pregovori za zaključivanje kolektivnih ugovora kod poslodavca. Ocenjeno je da je u većini zdravstvenih ustanova u Vojvodini u toku usaglašavanje stavova vezanih za odredbe kolektivnog ugovora kod poslodavca. Sa zadovoljstvom je konstatovano da su neke zdravstvene ustanove potpisale novi kolektivni ugovor (Dom zdravlja Odžaci, Dom zdravlja Ruma, Dom zdravlja Šid...). Pokrajinski odbor će posebnu pažnju usmeriti na praćenje procesa kolektivnog pregovaranja u ustanovama čiji je osnivač Vlada AP Vojvodine.
U raspravi je ukazano da u pojedinim ustanovama poslodavci pokušavaju da uruše prava zaposlenih i predstavnika reprezentativnih sindikata, prenebregnuvši činjenicu da se u slučaju eventualnog spora na zaposlenog neposredno primenjuju pozitivni pravni propisi. Takođe, pojedini poslodavci, bez pravnog osnova, stečena prava predstavnika reprezentativnih sindikata učesnika u pregovaranju i zaključivanju Posebnog kolektivnog ugovora na nivou Republike Srbije proširuju na reprezentativne sindikate u ustanovi, čime se otvara prostor za manipulaciju.
Članovi Pokrajinskog odbora su informisani o aktivnostima Pododbora za socijalnu zaštitu i inicijativi za pregovaranje i zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu. Istaknuto je nezadovoljstvo zdravstvenih radnika u ustanovama socijalne zaštite zbog nejednakosti u procentualnom povećanju plata.
Članovi Pokrajinskog odbora su usvojili Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine za 2018. godinu, Finansijski plan za 2019. godinu i Okvirni plan rada za 2019. godinu.
Članovi Pokrajinskog odbora su iskazali nezadovoljstvo zbog postojećeg sistema smeštaja učesnika „Susreta zdravlja“. Istaknuto je da se isključivo primenom kriterijuma „vreme uplate smeštaja“ okružni odbori koji imaju veći broj učesnika na „Susretima zdravlja“ dovode u neravnopravan položaj. Kako bi se ovaj problem prevazišao predloženo je da se sačini kvalitetan predlog za dopunu kriterijuma, koji bi se dostavio Republičkom odboru.
Predložen je inicijativni organizacioni odbor za Pokrajinske susrete zdravlja, sa zadatkom da sagleda da li među članstvom postoji volja i interes za istim.

20190301 125620     IMG 0002