Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana BrnabićUredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavlјanjem aktivnosti, iznosima naknada ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019 i 89/2019), delatnost sindikata je propisana kao delatnost koja ima mali uticaj na životnu sredinu i kao takva propisana je obaveza plaćanja takse.

Smatramo da je ovakvo normiranje apsolutno neprihvatlјivo iz razloga što su sindikati organizovani i deluju uglavnom u prostorijama poslodavca, te za svoj rad koriste resurse poslodavca, pa bi plaćanje ekološke takse i od strane poslodavca i od strane sindikata, predstavlјalo dupliranje ovog nameta, a da su efekti mogućeg uticaja na životnu sredinu isti.
Podsećamo Vas da je kod nekih poslodavaca organizovano više sindikata, u kom slučaju bi se više puta naplaćivala ova naknada koju je poslodavac već izmirio.

Napominjemo da je ovakav namet ogroman i neopravdan teret za sindikalne organizacije koje i ovako imaju skromne prihode, koji se koriste za pomoć članstvu i druge svrhe u skladu sa aktivnostima sindikata.

Kao dokaz naših tvrdnji, navodimo i odredbu člana 127. PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina  i jedinica lokalne samouprave u kojoj je propisano da je poslodavac dužan da reprezentativnom sindikatu kod poslodavca, bez naknade troškova i posredstvom službe koja obavlјa administrativne i tehničke poslove,  obezbedi obavlјanje administrativnih i tehničkih poslova.

Dakle, poslodavac je već shodno navednoj uredbi platio ekološku taksu za obavlјanje ovih poslova, odnosno uticaja na životnu sredinu, pa bi nametanje obaveze da u istoj pravnoj i činjeničnoj situaciji isto uradi i sindikat koji je organizovan i deluje kod tog poslodavca, predstavlјalo dvostruki namet, za koji ne postoji opravdanje, a ozbilјno ugrožava rad sindikata.

Zbog svega navedenog, molimo Vas da po hitnom postupku pristupite izmenama i dopunama ove uredbe, na način da sindikati ne budu obveznici plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Predsednik
dr Zoran
 Savić

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2020

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

 

 

 

 

link zdravko

zdravlje 109

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com