Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Beograd, 20.3.2017. godine

Povereniky za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 15
U skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Dečanska 14, Beograd, matični broj: 06198279, PIB:100058815, koga zastupa predsednik dr Zoran Savić, podnosi:

Ž A L B U

protiv

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, Jovana Marinovića br.2, Beograd zbog toga što organ vlasti:
nije postupio u zakonskom roku i dostavio informaciju o postupanju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje po Zaključku Vlade Republike Srbije broj 121-13723/2015-1 od 25. decembra 2015. godine i preneo sredstva zdravstvenim ustanovama za obračun i isplatu plata za decembar 2015. godine, koji podnesak je Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije podneo tom organu dana 01. decembra 2016. godine, a kojim je traženo da nam se u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dostavi dokument koji sadrži informacije o tome da li je RFZO postupio u skladu sa navedenim zaključkom i preneo sredstva za isplatu plata za decembar 2015. godine zdravstvenim ustanovama po osnovici koja neto iznosi 2.439,27 dinara.
Sindikat se više puta obraćao nadležnim državnim organima za postupanje u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) kojim je propisano da se u 2016. godini plate zaposlenih u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite mogu povećavati za 3%.
S tim u vezi, Vlada Republike Srbije je 25. decembra 2015. godine donela Zaključak broj 121-13723/2015-1 kojim je propisano:
„ Plate zaposlenih u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti obračunavaće se i isplaćivati po osnovici koja, počev od plate za decembar 2015. godine, iznosi – neto 2.439,27 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje.“
RFZO nije dostavio traženu informaciju koja je svakako informacija od javnog i izuzetnog značaja za više od 120.000 zaposlenih u zdravstvu.
Na osnovu iznetog, predlažemo da Poverenik uvaži ovu žalbu i omogući pristup traženoj informaciji.
Kao dokaz, uz žalbu dostavljamo kopiju zahteva broj 060v od 01.12.2016.godine sa dokazom o predaji organu vlasti.
Podnosilac žalbe
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
dr Zoran Savić
U Beogradu dana 14.03. 2017. godine

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 101

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com