Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine organizovao je 19. i 20. septembra 2017. godine u Novom Sadu seminar za članove organa Sindikata, predsednike sindikalnih organizacija iz ustanova zdravstva i socijalne zaštite Vojvodine, kao i za zainteresovane predstavnike poslodavaca, ukupno 75 učesnika.
Seminaru su prisustvovali Zoran Savić, predsednik i Mihajlo Govedarica, sekretar Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije,
U prvom delu rada održana je sednica Pokrajinskog odbora što je bila prilika da se prisutni informišu o aktivnostima i da razgovaraju o svim aktuelnim pitanjima neposredno sa predsednikom Sindikata. Dr Z. Savić, izvestio je o značajnim aktivnostima Sindikata povodom Nacrta Zakona o zaposlenima u javnim službama. Članovi Pokrajinskog odbora su izrazili zadovoljstvom postignutim rezultatom u nastojanju da se očuvaju tekovine kolektivnog pregovaranja i u novom Zakonu. U diskusiji su se otvorila i druga aktuelna pitanja i problemi: ograničenje novog zapošljavanja - primena Zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, sudbina Zakona o apotekarskoj delatnosti, primena Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama, status nemedicinskih radnika i dr.

Drugi deo seminara bio je posvećen temi „Primena Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova“ i „Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu – iskustva sindikalne organizacije“. 

Predstavnici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova su prezentovali način rada Agencije, obrazložili odredbe Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova i ukazali na prednosti koje donosi angažovanje Agencije u postupku rešavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova. Efikasnost i izostanak troškova koje nosi sudski postupak su najočigledniji benefiti u postupcima koje vodi Agencija.

Simulacija postupka mirenja u grupama, uz stručne konsultacije predstavnika Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, je i ovoga puta potvrdila da su učesnici seminara zainteresovani za interaktivan pristup u radu.

U diskusiji u okviru teme „Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu – iskustva sindikalne organizacije“ ukazano je na različita iskustva u primeni Zakona. U nekim institucijama Odbor za bezbednost i zdravlje na radu vrlo efikasno funkcioniše, a negde nije vidljiv... Jedinstven stav svih učesnika da kvalitetno zakonsko rešenje ne umanjuje brojne probleme u primeni. Dobra komunikacija sindikata sa poslodavcem preduslov je za funkcionalnu primenu Zakona i dobre radne uslove. U ustanovama gde to nije moguće, potrebno je pružiti svu moguću podršku predstavnicima sindikata u Odboru za bezbednost i zdravlje na radu.

Učesnici seminara su ocenili da je kontinuirana edukacija sindikalnih aktivista neophodna kako bi stekli odgovarajuće znanje, inicijativnost, veštinu u pregovaranju, spremnost za preuzimanje rizika i odgovornost i na taj način bili spremni da svojim radom obezbede efikasniju zaštitu prava i interesa članova sindikata i dobiju njihovu podršku.

21587265 1952171568382821 1729304338244699066 o        21688237 1952171291716182 3536304217112988822 o

pos 19092017

7. sednica Pokrajinskog odbora u prosirenom sazivu, odrzana je 19.09. 2017. godine u Novom Sadu. Pored clanova organa Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastiti Vojvodine, sednici su prisustvovali Zoran Savic, predsednik i Mihajlo Govedarica, sekretar Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastiti Srbije, kao i predsednici sindikalnih organizacije zdravstvenih i ustanova socijalne zastite iz Vojvodine - ukupno 65 ucesnika. 
dr Dunja Civric, predsednica Pokrajinskog odbora, informisala je o osnovnim aktivnostima Sindikata. dr Zoran Savic, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastiti Srbije je izvestio o aktivnostima Sindikata na izradi Zakona o zaposlenima u javnim sluzbama.

 

 

Dragi članovi,
Obaveštavamo Vas da je Sindikat uradio detalјnu analizu Nacrta Zakona o zaposlenima u javnim službama i s tim u vezi, šta je sve Sindikat učinio na pobolјšanju radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u delatnosti zdravstva  i socijalne zaštite.
Dopis je poslat svim predsednicima sindikalnih organizacija. 
Upoznati ste da je prvobitna verzija zakona bila daleko nepovolјnija po zaposlene čak i od ionako nepovolјnog Zakona o radu. Predloženim odredbama pokušano je da se umanje prava zaposlenih koja su garantovana posebnim kolektivnim ugovorima.
Nakon višemesečnih pregovora, izborili smo da ukoliko zakon stupi na snagu u ovom obliku, zaposleni neće izgubiti nijedno pravo koje su do sada uživali, a predviđena su i neka nova prava.
Za sve neophodne informacije, možete se obratiti predsedniku POS-a, okruga-grada, kao i predsednicima sindikalnih organizacija.

 

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA

Ministar, Zoran Đorđević
 

Zbog alarmantanog stanja u ustanovama zdravstva i socijalne zaštite u smislu manjka broja izvršilaca, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva da se broj zaposlenih na neodređeno vreme poveća do onog broja utvrđenog Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017).
Članom 12. stav 1. i 2. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 81/2016 - odluka US) propisano je da ako je broj zaposlenih u organizacionom obliku manji od utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, broj zaposlenih se može povećavati najviše do utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, a ako se u postupku racionalizacije izvrši racionalizacija broja zaposlenih na broj manji od utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, organizacioni oblik može povećavati taj broj najviše do utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, osim za ona radna mesta, odnosno poslove na kojima je sprovedena racionalizacija.

Stavom 3. istog člana propisano je da se povećanje broja zaposlenih za vreme primene ovog zakona u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana može izvršiti bez posebnih zahteva i saglasnosti.

Članom 19. navedenog zakona propisano je da u periodu sprovođenja racionalizacije u skladu sa odredbama ovog zakona, radi praćenja sprovođenja akta o maksimalnom broju zaposlenih, organizacioni oblici u javnim službama iz člana 2. stav 3. ovog zakona, dužni su da akte o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta dostavlјaju na prethodnu saglasnost ministarstvima u čijem delokrugu se nalaze poslovi za čije obavlјanje su obrazovane javne službe. 

Shodno navedenom, po dobijanju saglasnosti na akte o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta od strane resornog ministarstva, poslodavac može shodno članu 12. da izvrši povećanje broja zaposlenih za vreme primene ovog zakona bez posebnih zahteva i saglasnosti do onog broja koji je određen aktom Vlade.

Sindikat zahteva da se kadrovski planovi zdravstvenih ustanova upodobe sa aktom Vlade o maksimalnom broju zaposlenih, kako bi se omogućio nesmetan rad ustanova.

Sadašnje stanje je neodrživo i trpe kako zaposleni, tako i korisnici usluga zdravstvene i socijalne zaštite.

Podsećamo i da je članom 10. stav 1. propisano da ukupan broj zaposlenih na određeno vreme, zbog privremeno povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, zaklјučenih neposredno ili preko omladinske ili studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovima ne može biti veći od 10% broja zaposlenih na neodređeno vreme kod organizacionog oblika.

Zaposleni odlaze u inostranstvo u potrazi za bolјim uslovima rada i materijalnim položajem. Sve nas je manje, s toga insistiramo na doslednom sprovođenju zakona i akta Vlade o maksimalnom broju zaposlenih.
Očekujemo poziv za održavanje sastanka u najkraćem mogućem roku i realizaciju zahteva u skladu sa pozitivnim propisima.

Predsednik
dr Zoran Savić     

zahtev za povecanje plata sindikat zdravstva

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović
MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA
Ministar, Zoran Đorđević

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za uvećanje plata ZA 15% svim zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.
Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 116/2014), osnovica za obračun i isplatu plata umanjena je za 10%.
Zaklјučkom Vlade Republike Srbije broj 121-13723/2015-1 od 25. decembra 2015. godine zaposlenima kod korisnika javnih sredstava uvećana je osnovica počev od plate za decembar 2015. godine (koja još uvek nije isplaćena) i iznosila je – neto 2.439,27 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje, a zatim novim Zaklјučkom broj 121-12361/2016-1 od 23. decembra 2016.godine uvećana je osnovica počev od plate za decembar 2016. godine i iznosi – neto 2.561,23 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje. Nakon ova dva uvećanja osnovice, plata zaposlenima još uvek nije vraćena na nivo pre umanjenja od 2014. godine, odnosno nedostaje još 2,74%.
Prema zvaničnim statističkim podacima, inflacija u periodu 2014-2017 godina (jul) iznosi više od 7%.
Dakle, da bi se plate zaposlenima vratile na nivo iz oktobra 2014. godine, neophodno je da se osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenima uveća za najmanje 10%.
Sindikat zahteva uvećanje plata za 15%, iz razloga što smatramo da je to minimalno realno povećanje plata za vremenski period od 5 godina, odnosno 1% godišnje.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je više puta u sredstvima javnog informisanja izneo da je stanje u republičkom budžetu znatno iznad očekivanog nivoa, odnosno u suficitu (budžet Srbije je u prvoj polovini 2017. godine imao suficit od 33,2 milijarde dinara, prema zvaničnim podacima koje je objavilo Ministarstvo finansija) i najavio da će zaposlenima u javnom sektoru biti ZNAČAJNO povećana plata.
Sa iznetog, smatramo da su se stekli uslovi za povećanje zarada zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti u navedenom iznosu, jer svako povećanje plata ispod 10% ne bi vratilo plate zaposlenima na nivo koji su imali pre umanjenja iz 2014. godine (umanjenje+inflacija).
Ovom prilikom želimo da ukažemo na ogromno nezadovolјstvo zaposlenih neadekvatnim primanjima, obzirom na poslove koje obavlјaju, a koji nose ogromnu odgovornost. Hilјade mladih i visokoobrazovanih odlazi iz zemlјe zbog neadekvatnog vrednovanja njihovog rada. Oni za svoj rad van granica naše zemlјe mogu da dobiju i deset puta veću platu.
Sprečite dalјi egzodus zaposlenih, neće imati ko da leči građane, ali ni vas, a ni nas!!!
Još jednom Vam ukazujemo da povećanje minimalne zarade mora pratiti povećanje plata svim zaposlenima, iz razloga što će se u suprotnom pojedini poslovi administrativih radnika shodno još uvek važećoj Uredbi o koeficijentima... izjednačiti sa minimalnom zaradom i dovesti do još većeg nezadovolјstva zaposlenih.
Očekujemo otvorenu i nedvosmislenu podršku resornih ministarstava, shodno iskazanom opravdanom zahtevu Sindikata i s tim u vezi hitno postupanje Vlade Republike Srbije.
Predsednik
dr Zoran Savić

 

Obaveštavamo Vas da je 24. avgusta 2017. godine u Novom Sadu otpočela javna rasprava o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.Obaveštavamo Vas da je 24. avgusta 2017. godine u Novom Sadu otpočela javna rasprava o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
U periodu između održavanja javnih rasprava, predstavnici Sindikata će shodno ranije postignutom dogovoru, održati sastanke sa ministrom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Brankom Ružićem sa saradnicima i predstavnicima Radne grupe za izradu zakona radi dalјeg usaglašavanja stavova, a pre nego što zakon bude upućen Vladi Republike Srbije na saglasnost.

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dostavilo je Sindikatu prečišćen tekst Zakona o zaposlenima u javnim službama.
Sindikat je još jednom uputio resornom ministarstvu primedbe koje nisu usvojene i konkretne predloge za izmene navedenog zakona. Određene primedbe su usvojene i biće integrisane u tekst zakona koji će ići u javnu raspravu.
Očekujemo zakazivanje javne rasprave povodom zakona koji je od krucijalnog značaja za zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.
Napominjemo da je tekst zakona nakon upućenih konkretnih predloga Sindikata znatno pobolјšan u odnosu na prvobitnu Radnu verziju.
Tekst zakona nije konačan i na javnoj raspravi, moći ćemo da iznesemo svoje stavove i pokušamo da pobolјšamo položaj zaposlenih.
O početku održavanja javne rasprave i svim aktivnostima Sindikata, blagovremeno ćemo vas obavestiti.

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 101

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com