Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Obaveštavamo Vas da je resorno ministarstvo dostavilo Sindikatu na mišljenje Radnu verziju Zakona o zaposlenima u javnim službama.
S tim u vezi, Sindikat će se blagovremeno i detaljno izjasniti.
Napominjemo da su ponuđena rešenja daleko nepovoljnija po zaposlene čak i od ionako, po zaposlene, nepovoljnog Zakona o radu.
Predloženim odredbama umanjuju se prava zaposlenih koja su garantovana posebnim kolektivnim ugovorima.
Derogiraju se čak i odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti u uvidu normiranja dežurstva u zdravstvenim ustanovama.
Predlaže se da se dežurstvo propiše na način na koji se ne može sprovesti u delatnosti zdravstva zbog nedovoljnog broja izvršilaca, da se ograniči plaćanje prekovremenog rada, da se umanje otpremnine, pa čak i da osnivač može doneti odluku o prestanku rada ustanove.
Predviđeno je niz novih otkaznih razloga i kažnjavanja zaposlenih i za najmanji ”prekršaj”…
Ovim zakonom se vrši pokušaj obesmišljavanja socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja.
Deo primedbi koje je dao Sindikat vezano za dodatak na platu za rad nedeljom i uvećanje koeficijenta određenim kategorijama zaposlenih su uvažene i propisane su u Radnoj verziji zakona.
Kao što smo već naveli, Sindikat je vrlo temeljno pristupio izradi primedbi na zakon, a u toku je dostavljanje mišljenja sa terena.
Stavove Sindikata dostavićemo resornim ministarstvima.
O svim aktivnostima, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

 

Beograd, 26.4.2017. godine
Prvog maja obeležava se praznik rada. Dan kada su se naše kolege sindikalci još u 19. veku izborili za osmočasovno radno vreme.
Nadolazećim neoliberalizmom, prava radnika su svakim danom sve manja, a sindikalna borba se vratila dva veka unazad.
Danas se borimo da preživimo.
Godinama unazad zaposleni u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite održavaju socijalni mir, izgarajući na poslu sa neadekvatnim primanjima.
Zbog niskih primanja i loših uslova rada, zaposleni odlaze u inostranstvo u potrazi za boljim životom, jer je život samo jedan i nema reprizu.
Strpljenju je došao kraj.
Zato za ovaj Svetski dan radnika PORUČUJEMO

VREME JE DA KONAČNO ŽIVIMO KAO LJUDI, DOSTOJANSTVENO, OD SVOG RADA!

ZAHTEVAMO:
    - POVEĆAJTE PLATE, zato što obezbeđuju dostojanstvo radnika, socijalnu pravdu, političku i ekonomsku stabilnost i smanjivanje jaza između sve većeg broja siromašnih i malog broja bogatih. Samo zadovoljan zaposleni koji može dostojanstveno da živi od svog rada može pružiti kvalitetnu uslugu zdravstvene i socijalne zaštite.
    - POVEĆAJTE MINIMALNU ZARADU, da se od iste može preživeti mesec.
    - POVEĆAJTE BROJ ZAPOSLENIH kako bismo pružili kvalitetniju uslugu na zadovoljstvo pacijenata i korisnika.
    - ZAPOSLITE MLADE kako bi ostali da rade u svojoj zemlji.
    - SPREČITE URUŠAVANJE ZDRAVSTVENOG SISTEMA!
    - STOP PRIVATIZACIJI APOTEKA!
    - POŠTUJTE PRAVA ZAPOSLENIH!
IMAMO PRAVO NA RAD, ALI I NA ŽIVOT I LJUDSKO DOSTOJANSTVO!

 

Beograd, 25.4.2017. godine
MINISTARSTVO ZDRAVLJA IZRAZILO OPRAVDANU SUMNJU U POSTUPAK IZDAVANJA U ZAKUP APOTEKE ŠABAC

Ministarstvo zdravlja je dopisom broj 022-04-110/2016-02 od 21.04.2017. godine koji je upućen direktoru Apotekarske ustanove “Šabac” potvrdilo tvrdnje Sindikata i izrazilo opravdanu sumnju da se postupak otuđenja i raspolaganja imovinom ne sprovodi u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o javnoj svojini.
Sindikat pozdravlja ovakvo postupanje resornog ministarstva i očekuje da nadležni državni organi konačno preduzmu sve mere i radnje koje su u njihovoj nadležnosti u cilju sprečavanja daljeg nezakonitog izdavanja u zakup državnih apoteka.
Još jednom ukazujemo da se pored navedenih zakona, grubo krše i Zakon o radu, kao i Uredba o Planu mreže zdravstvenih ustanova, a sve na štetu zaposlenih, državne imovine, kao i celokupnog građanstva kome se uskraćuje pravo na farmaceutsku zdravstvenu zaštitu u ruralnim sredinama.
Jedini motiv lokalnih samouprava je da se po svaku cenu reše duga.
Poštovanje Ustava i zakona njima nije prioritetni cilj.
Dok su apoteke poslovale pozitivno i lokalne samouprave ubirale prihode sve je bilo u redu, a sada kada osnivač treba da pomogne, apsolutno nezakonito izdaje u zakup javnu imovinu uključujući i zaposlene.
Kao što smo već ranije naveli, u toku je nezapamćeno pravno nasilje nad apotekama.
Očekujemo da se zahtevi Sindikata za izmenu pozitivnih propisa i stvaranje jednakih uslova za poslovanje apoteka sprovedu u delu shodno dogovoru i obećanju ministra.
Takođe, očekujemo da se konačno po ovom pitanju oglasi i nadležno pravobranilaštvo i obavi svoju osnovnu funkciju zaštite javnog interesa i javne imovine.

 

Beograd, 19.4.2017. godine
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

PREDMET: INICIJATIVA ZA HITNO REŠAVANJE PROBLEMA U DRŽAVNOM APOTEKARSKOM SEKTORU

Obraćamo vam se sa inicijativom za hitno rešavanje problema prisutnih u državnom apotekarskom sektoru kao integralnom delu zdravstvenog sistema u Republici Srbiji.
Apoteka Pančevo je u blokadi od decembra 2015. a do danas nije pokrenuta niti jedna mera sanacije problema i prevencije svih potonjih (blokada apoteka Šabac, Bor, Sremska Mitrovica, Kikinda). Dugovanja svakodnevno rastu. Dugovanja apoteka, prema podacima Ministarstva finansija iz marta 2017. u kretala su se oko 1/5 ukupnih dugovanja u zdravstvu. U pitanju je sistemski problem koji ne trpi sporadična rešenja i dogovore na lokalnom nivou.
 Od ukupno 35 državnih ustanova ( sa oko 770 organizacionih jedinica na teritoriji RS), 26 ima dugovanja na osnovu izveštaja Ministarstva finansija (24.02.2017.),  od toga prvih 6 generiše više od 86% duga. Za apoteke koje su u blokadi (Apoteka Pančevo, Apoteka Bor, Apoteka Šabac, Apoteka Sremska Mitrovica) i koje nose najveći deo dugovanja (13.5 miliona evra ili 66%), izdavanje u zakup nije rešenje, jer sredstva koja bi se eventualno dobila od zakupa ne mogu pokriti dugovanja (primer: Apoteka Šabac).
U skladu sa dogovorom sa sastanka održanog 11. aprila 2017. godine, dostavlјamo Vam zajedničke predloge Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Farmaceutske komore Srbije i GSZSZ „Nezavisnost“ za rešenje problema:
1. Hitno donošenje zakonske regulative prvenstveno:  
• Pravilnika o Listi predmeta koji se mogu prodavati u apotekama,
• Izmene i dopune Pravilnika o bližim uslovima za obavlјanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe,
• Zakona o apotekarskoj delatnosti (i preuzimanje osnivačkih prava od strane Ministarstva zdravlјa najkasnije u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu navedenog zakona).

Donošenjem navedenih zakonskih propisa postići će se sledeći cilјevi: 

1. Stroga kontrola apotekarske delatnosi sa cilјem da se obezbedi visok nivo zaštite javnog zdravlјa građana;
2. Postizanje odgovarajućeg nivoa kvaliteta i bezbednosti farmaceutskih usluga i procesa, odnosno snabdevanja stanovništva lekovima i određenim vrstama medicinskih sredstava, kao i drugim proizvodima za unapređenje i očuvanje zdravlјa i predmetima opšte upotrebe;
3. Obezbeđivanje odgovarajuće geografske dostupnosti za pacijente i druge korisnike farmaceutskih usluga;
4. Obezbeđivanje tržišne i ekonomske isplativosti obavlјanja apotekarske delatnosti;
5. Obezbeđivanje jednakih uslova za sve pružaoce apotekarske delatnosti;
6. Obezbeđivanje transparentnog rada i pojačane kontrole.

Krajnji cilј je da se eliminišu nejasnoće i nedostaci važećih propisa i da se detalјno uredi sprovođenje apotekarske delatnosti na način koji će omogućiti da svi korisnici imaju pristup farmaceutskim uslugama pod istim uslovima, što podrazumeva ostvarivanje Ustavom zagarantovanih prava. 

Do donošenja ovih zakonskih propisa potrebno je doneti MORATORIJUM na otvaranje apoteka u cilјu očuvanja kvaliteta farmaceutske usluge, a samim tim i javnog zdravlјa, što je praksa koja se primenjuje u zemlјama Evropske unije. Tipičan primer za to je Belgija koja je 8. decembra 1999. godine uvela moratorijum od 10 godina na otvaranje apoteka, i koji je produžen 2009. godine za 5 godina i 2014, treću put za redom, za dodatnih 5 godina. Obrazloženje za uvođenje moratorijuma zasniva se na sledećem: broj apoteka u odnosu na broj stanovnika (jedna apoteka na 2244 stanovnika) je izuzetno mali. Ovaj odnos ugrožava ekonomsku stabilnost apoteka, što značajno utiče na kvalitet usluga. Zakonodavac je posebno prepoznao da je ekonomska stabilnost apoteka neophodna kako bi se obezbedio adekvatan kadar u cilјu pružanja farmaceutske usluge visokog kvaliteta, a snabdevanje lekovima bilo efikasno i redovno na celoj teritoriji Belgije. Takođe, Mađarska je pre donošenja novog Zakona o apotekama u cilјu re-regulacije apotekarskog sektora uvela  šestomesečni moratorijum na otvaranje apoteka. 

Evidencije Farmaceutske komore Srbije iz marta 2017, sa 80% obrađenih apoteka, pokazuju da je broj apoteka najveći u Beogradu, a da centralne beogradske opštine: Savski Venac, Stari grad i Vračar imaju najmanji broj stanovnika po apoteci, i to: 798 stanovnika po apoteci u opštini Savski Venac, 850 stanovnika po apoteci opština Stari Grad, 923 stanovnika po apoteci opština Vračar. Pored toga u mnogim većim gradovima broj stanovnika po apoteci je ispod svakog evropskog proseka: Šabac - 1.413 stanovnika po apoteci, Niš – 1.872 stanovnika po apoteci, Novi Sad – 1.872 stanovnika po apoteci. U manje atraktivnim mestima i gradovima, broj stanovnika po apoteci je iznad evropskog proseka, na primer: Kuršumlija 6.404 stanovnika po apoteci, Čoka 5.699 stanovnika po apoteci, Brus 8.159 stanovnika po apoteci. Prosečan broj stanovnika po apoteci u Srbiji se, po evidencijama Farmaceutske komore Srbije, kreće oko 2.100 stanovnika po apoteci. 

Posebno naglašavamo da postupanje lokalnih samouprava, gde se objavlјuju javni oglasi za izdavanje u zakup poslovnih prostorija apoteka, NIJE U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA i podsećamo da je u Nacrtu Zakona o apotekarskoj delatnosti predloženo pravo prečeg zakupa od strane diplomiranih farmaceuta/magistra farmacije, što je praksa koja se sprovodi u Hrvatskoj i Republici Srpskoj.

Važnost državnog apotekarskog sektora kao neraskidivog dela zdravstvenog sistema prepoznat je i u zemlјama EU koje imaju sličnosti sa Srbijom po pitanju zdravstvenih, društvenih, ekonomskih, kulturoloških, tradicionalnih i drugih pokazatelјa ( Slovenija, Hrvatska).
Ravnopravan položaj apoteka u pogledu ugovaranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu (ANEKSIRANјE UGOVORA):

CENTRALNE JAVNE NABAVKE za lekove koji se izdaju na recept TREBA DA SPROVODI RFZO ZA SVE APOTEKE SA KOJIMA SKLAPA UGOVOR, s tim što treba uzeti u razmatranje i UVOĐENјE PREGOVARAČKOG POSTUPKA pri nabavci lekova od strane RFZO. Analizom ukupno prenešenih sredstava za mesec januar 2017. godine koji su objavlјeni u Finansijskom izveštaju na sajtu  RFZO u iznosu od 2.221.655.333,98 dinara vidi se da je državnim apotekama, uklјučujući i apoteke pri domovima zdravlјa, prebačeno 1.139.489.148,31 dinara, što predstavalјa 51%, a da je preostalih 49% finansijskih sredstava prenešeno apotekama van Plana mreže. 
S tim u vezi postavlјa se pitanje za koga će RFZO sprovoditi centralne javne nabavke za 2018. godinu.
• Izmena Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu, odnosno brisanje člana 60. stav 4. čime bi se apoteke koje nisu u Planu mreže zdravstvenih ustanova izjednačile po pitanju sklapanja ugovora sa RFZO sa ostalim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srbije. 

• Da se u Ugovor o snabdevanju osiguranih lica lekovima i određenim vrstama pomagala u 2017. godine za apoteke van Plana mreže obavezno navede Predračun sredstava za 2017. godinu, koji je obavezni deo ugovora sa zdravstvenim ustanovama apotekama iz Plana mreže, a obzirom da se radi o javnim sredstvima. 
• S obzirom na činjenicu da su centralne javne nabavke sprovedene isklјučivo za apoteke iz Plana mreže i da je po tom osnovu RFZO ostvario znatne uštede, a ove apoteke ostale bez sredstava na ime boniteta koje imaju apoteke u privatnom vlasništvu, radi izjednačavanja uslova poslovanja PREDLAŽEMO DA SE APOTEKAMA IZ PLANA MREŽE OMOGUĆI FIKSNA NADOKNADA ZA IZDAVANјE LEKOVA NA RECEPT U VISINI OD 8%. 
• Razmatranje mogućnosti da se apotekama iz Plana mreže sredstva koja se odvajaju za participativno učešće stave na raspolaganje bez umanjenja fakturisanih usluga.  

3. Uvođenje jedinstvene maloprodajne cene lekova koji se izdaju na teret RFZO što je princip uređenih tržišta kao što je Nemačka. 

Apoteke primenjuju promotivne tehnike koje se inače koriste od strane trgovaca robe široke potrošnje: davanje poklona, sniženje cena i bonusi postali su uobičajena praksa prilikom izdavanje lekova čiji je režim izdavanja na recept, kao i lekova čiji je režim izdavanja bez lekarskog recepta (OTC lekova). Pored toga što ovakva praksa, može uticati na prekomernu potrošnju lekova, pa predstavlјa rizik po javno zdravlјe i dovodi do potencijalne štete za državna finansijska sredstva, ona ujedno dovodi i do velikih razlika u cenama lekova, čak i onih koji se izdaju na teret RFZO.  
Napominjemo da smo sve navedene predloge rešenja i u prethodnom periodu u nekoliko navrata prezentovali predstavnicima Ministarstva zdravlјa, i Vama lično, ali nijedna od predloženih aktivnosti/odluka nije sprovedena, čime je vremenom došlo do obesmišlјavanja vrlo važnih intencija Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o apotekarskoj delatnosti (prelazak primarne zdravstvene zaštite na Republički nivo), sprovođenja CJN (uništavanjem državnog apotekarskog sektora izgubiće se smisao javnih nabavki) kao i mnogih, zakonom zagarantovanih prava pacijenata (pravičnost, pristupačnost, kvalitet, efikasnost).  

Smatramo da pitanje apotekarske delatnosti, njenog kvaliteta i opstanka treba da bude u fokusu ovog ministarstva, kao i sva druga pitanja od javnog interesa. 

Očekujemo Vaše HITNO POSTUPANјE po datim predlozima.

S poštovanjem,

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
Predsednik, dr Zoran Savić

Farmaceutska komora Srbije
Direktor, dr sci. med. Svetlana Stojkov

GSZSZ „Nezavisnost“ 
Predsednik. Zoran Ilić 

 

Beograd, 11.4.2017. godine
Obaveštavamo Vas da je 11.aprila 2017.godine održan sastanak u Ministarstvu zdravlja sa ministrom zdravlja ass. dr Zlatiborom Lončarom sa saradnicima.
Razgovarano je o otvorenim pitanjima.
Sindikat je insistirao na rešavanju statusa apotekarskih ustanova.
Ministar se složio za zahtevom Sindikata da se HITNOM izmenom pozitivnih propisa stvore uslovi za jednako poslovanje svih apoteka u Republici Srbiji, na čemu će se intenzivno raditi.
Sindikat je još jednom ukazao na gorući problem nedovoljnog broja izvršilaca u ustanovama.
S tim u vezi ministar zdravlja je izneo da je neophodno sprovesti još jedan krug racionalizacije, nakon čega će se u skladu sa aktom Vlade Republike Srbije o maksimalnom broju zaposlenih izvršiti zapošljavanje zdravstvenih radnika do onog broja utvrđenog navedenim aktom.
Očekuje se prijem 2500 zdravstvenih radnika.
Obzirom da zaposlenima u delatnosti zdravstva nije isplaćena plata za decembar 2015.godine u skladu sa zakonom (uvećanje za 3%), ministar zdravlja je izneo uveravanja da će se razlika plate od 3% za decembar 2015. godine isplatiti zaposlenima do kraja tekuće 2017.godine.
Takođe, ministar je najavio da će u toku godine biti povećane plate svim zaposlenima.
Sindikat će kontinuirano vršiti pritisak na nadležne državne organe i sprovoditi aktivnosti u cilju poboljšanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.

 

PRAVNO NASILJE NAD APOTEKAMA SE KONTINUIRANO SPROVODI

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo, sve zaposlene i celokupnu javnost da se nastavlja pravno nasilje nad apotekarskim ustanovama u državnoj svojini.
Ovoga puta predstavnici lokalne samouprave su se dosetili da isprazne poslovne prostorije apotekarskih jedinica Apoteke ”Šabac” od lica i stvari, kako bi se ”stvorili uslovi” za izdavanje u zakup ”dela” poslovnog prostora Apoteke “Šabac”, a sve na osnovu odredbe iz člana 164. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Odluke Skupštine grada Šapca, kao i Odluke Upravnog odbora Apoteke “Šabac”.
Prema Javnom oglasu koji je objavljen u sredstvima javnog informisanja poslovne prostorije Apoteke “Šabac” izdaju se u zakup pojedinačno, na period od 10 godina??? Zakupac odnosno ponuđač može podneti ponudu samo za jedan poslovni prostor ili za više.
Mišljenja smo da se na ovakav način ne mogu rešiti problemi apoteka.
Nadležnim državnim organima smo više puta ukazali da su pojedine apoteke u državnoj svojini već izdate u zakup vlasnicima privatnog kapitala na potpuno nezakonit način, grubim kršenjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o javnoj svojini, Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova, kao i Zakona o radu, a sve na štetu kako zaposlenih, tako i imovine u javnoj svojini.
Uprkos navedenom, bezakonje i pokušaj izigravanja zakona se kontinuirano nastavljaju u pojedinim apotekama u državnoj svojini.
Problemi apoteka koje se nalaze u blokadi se moraju sistemski rešiti, a ne od slučaja do slučaja uz grubo kršenje pozitivnih propisa.
Prioritet rada resornih ministarstava mora biti rešavanje statusa apotekarskih ustanova.
Vreme teče, a dugovi se gomilaju.
Vremena za čekanje više nema.
Sindikat će nastaviti sa aktivnostima u cilju radno-pravne zaštite zaposlenih i ispunjavanja ranije postavljenih protestnih zahteva.
Insistiraćemo na što hitnijem donošenju Zakona o apotekarskoj delatnosti i stvaranju uslova za jednako poslovanje svih apoteka i što hitnijem održavanju novog sastanka Radne grupe za rešavanje statusa apoteka.

 

Sve tezi polozaj zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastiti - nastavlja se borba za kvalitetnu zdravstvenu zastitu pacijenata

I na 5.sednici Pokrajinskog odbora, koja je odrzana 29.marta 2017. godine u Novom Sadu i u cijem radu su ucestvovale clanice Nadzorog odbara, u fokusu rasprave bili su vec dugo prisutni problemi: nedostatak potrebnog broja izvrsilaca i alarmantna opterecenost zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastiti usled prekovremenog rada koja za satisfakciju nema povecanje plata, kao i sporost u resavanju stanja u javnom apotekarstvu.
Konstatovano je da se apoteke ubrzano izdaju u zakup privatnicima, dok je sve vise apotekarskih ustanova bez lekova a zaposleni bez zarada.
Clanovi Pokrajinskog odbora su posebno uznemireni zbog cinjenice da pojedine ustanove nemaju lekove neophodne za hitnu i kvalitetnu pomoc pacijentima, pa cak zdravstveni radnici od svojih plata kupuju najnuznije medikamente.
Povodom informacije da je radna grupa za kapitaciju intenzivirala svoj rad, clanovi Pokrajinskog odbora su ocenili da kapitacija nije uticala na poboljsanje kvaliteta zdravstvene zastite, a ni na poboljsanje materijalnog i socijalnog polozaja zaposlenih. Naprotiv, siri se krug zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastiti koji se nalaze na rubu egzistencije.
Clanovi Pokrajinskog odbora su usvojili Izvestaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastiti Vojvodine za 2016. godinu, Izvestaj Nadzornog odbora, Finansijsi plan za 2017.godinu i Okvirni plan rada za 2017.godinu.

20170329 114749               20170329 114758

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 101

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com