Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Aleksandar Vučić

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
Državni sekretar, prof. dr Berislav Vekić
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Ana Brnabić
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović

Obraćamo se sa inicijativom hitnog donošenja mera za rešavanje pitanja opstanka mreže apoteka kao integralnog dela zdravstvenog sistema u Republici Srbiji.
Prema zvaničnim podacima Ministarstva finansija iz marta 2017. godine, ukupna dugovanja apoteka u javnoj svojini iznose 2.402.345.917,68 dinara, što iznosi oko 22% dugovanja svih zdravstvenih ustanova u javnoj svojini. 
Od 35 apotekarskih ustanova u javnoj svojini, 11 nema dugovanja, dok je dugovanja prikazalo 24, od kojih ukupno šest generiše oko 85% ukupnog duga, a to su: apoteke u blokadi – Apoteka Pančevo, Apoteka Šabac, Apoteka Bor, Apoteka Sremska Mitrovica, Apoteka Vranje i pored navedenih Apoteka Novi Sad. 
Za apoteke u blokadi, a po pitanju dugovanja, resorna ministarstva moraju naći rešenje, koje uključuje obaveze lokalne samouprave, odnosno sredstva koja su se u postupku sprovođenja centralnih javnih nabavki prelila u Republički fond za zdravstveno osiguranje. Na osnovu analize dugovanja ovih ustanova proizilazi da izdavanje u zakup nije odgovarajuće rešenje, odnosno ne postoji mogućnost da se na ovaj način pokriju dugovanja. 

Zbog svega navedenog, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Farmaceutska komora Srbije i GSZSZ „Nezavisnost“

ZAHTEVAJU:

1. Da RFZO u celosti preuzme obavezu isplate plata zaposlenih (alternativa: Da sredstva od participacije ostanu apotekama bez umanjenja fakturisanih usluga uz naknadu za farmaceutsku uslugu ili da RFZO vrati apotekama rabat koji je usmerio u svoju kasu),
2. Da se uvede jedinstvena cena leka i isti način nabavke lekova za sve apoteke,
3. Da se do donošenja zakona o apotekarskoj delatnosti zabrani otvaranje novih apoteka,
4. Da se izmenom pozitivnih propisa stvore jednaki uslovi za poslovanje svih apoteka.

Očekujemo HITNO ZAKAZIVANjE SASTANKA na kome će se doneti odgovarajući zaključci.

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
Predsednik, dr Zoran Savić
Farmaceutska komora Srbije

Direktor, dr sci. med. Svetlana Stojkov 

GSZSZ "Nezavisnost"
Predsednik, Zoran Ilić

 

Beograd, 20.3.2017. godine

Povereniky za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 15
U skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Dečanska 14, Beograd, matični broj: 06198279, PIB:100058815, koga zastupa predsednik dr Zoran Savić, podnosi:

Ž A L B U

protiv

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, Jovana Marinovića br.2, Beograd zbog toga što organ vlasti:
nije postupio u zakonskom roku i dostavio informaciju o postupanju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje po Zaključku Vlade Republike Srbije broj 121-13723/2015-1 od 25. decembra 2015. godine i preneo sredstva zdravstvenim ustanovama za obračun i isplatu plata za decembar 2015. godine, koji podnesak je Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije podneo tom organu dana 01. decembra 2016. godine, a kojim je traženo da nam se u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dostavi dokument koji sadrži informacije o tome da li je RFZO postupio u skladu sa navedenim zaključkom i preneo sredstva za isplatu plata za decembar 2015. godine zdravstvenim ustanovama po osnovici koja neto iznosi 2.439,27 dinara.
Sindikat se više puta obraćao nadležnim državnim organima za postupanje u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) kojim je propisano da se u 2016. godini plate zaposlenih u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite mogu povećavati za 3%.
S tim u vezi, Vlada Republike Srbije je 25. decembra 2015. godine donela Zaključak broj 121-13723/2015-1 kojim je propisano:
„ Plate zaposlenih u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti obračunavaće se i isplaćivati po osnovici koja, počev od plate za decembar 2015. godine, iznosi – neto 2.439,27 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje.“
RFZO nije dostavio traženu informaciju koja je svakako informacija od javnog i izuzetnog značaja za više od 120.000 zaposlenih u zdravstvu.
Na osnovu iznetog, predlažemo da Poverenik uvaži ovu žalbu i omogući pristup traženoj informaciji.
Kao dokaz, uz žalbu dostavljamo kopiju zahteva broj 060v od 01.12.2016.godine sa dokazom o predaji organu vlasti.
Podnosilac žalbe
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
dr Zoran Savić
U Beogradu dana 14.03. 2017. godine

 

Beograd, 15.3.2017. godine
Na inicijativu našeg Sindikata vezano za rešavanje problema i statusa apotekarskih ustanova, 15.03.2017.godine održan je sastanak kome su prisustvovali Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić sa saradnicima, državni sekretar pri ministarstvu zdravlja prof. dr Berislav Vekić i šef kabineta Ministra zdravlja Nikola Pandrc sa saradnicima i predstavnici NALED-a.
Predstavnici Sindikata su još jednom ukazali na nezakonito izdavanje u zakup apoteka iz Plana mreže zdravstvenih ustanova vlasnicima privatnog kapitala i ponovili ranije istaknute protestne zahteve Sindikata.
Na sastanku je razgovarano o različitim mogućnostima za rešavanje gorućih problema, od kojih je najveći ukupan dug apotekarskih ustanova za koji u ovom trenutku nema adekvatnih rešenja.
Razmatrana je i mogućnost uvođenja naknade za farmaceutsku uslugu, što bi svakako pomoglo u prevazilaženju nastalih problema.
Razgovori na ovu temu sa predstavnicima resornih ministarstava se nastavljaju.
Sindikat će kontinuirano preduzimati aktivnosti na realizaciji postavljenih zahteva.
O svemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

 

Beograd, 15.3.2017. godine
Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo zdravlja uputilo dopis Sindikatu kojim se potvrđuje da je Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 03.marta 2017.godine donela Zaključak broj 401-1801/2017 kojim je usvojen zahtev Sindikata i kojim su se stvorili uslovi za isplatu svih ličnih primanja zaposlenih u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi.
Zaključak se odnosi na one zdravstvene ustanove iz Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova čiji se računi nalaze u blokadi, a kojima se navedene isplate vrše iz sredstava doprinosa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
U prilogu ovog obaveštenja, stavljamo Vam na uvid dopis Ministarstva zdravlja upućen našem sindikatu.    preuzmi fajl

 

VLADA USVOJILA ZAHTEV SINDIKATA

Beograd, 9.3.2017. godine
Obaveštavamo Vas da je Vlada Republike Srbije usvojila zahtev Sindikata i donela Zaključak kojim su se stvorili uslovi za isplatu svih ličnih primanja zaposlenih u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi. Podsećamo Vas da je Sindikat uputio premijeru i resornim ministarstvima zahtev da Vlada Republike Srbije donese zaključak o transferu novčanih sredstava na posebne račune zdravstvenih ustanova koje se nalaze u blokadi, a koji računi bi bili izuzeti od prinudne naplate i koji bi koristili za isplatu svih ličnih primanja zaposlenih. Usvajanjem opravdanog zahteva Sindikata, stvorili su se uslovi za isplatu plata, troškova prevoza, otpremnina, jubilarnih nagrada... Kontinuirane aktivnosti Sindikata na poboljšanju radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih se nastavljaju.

 

RASTE NEZADOVOLJSTVO ČLANOVA POKRAJINSKOG ODBORA SITUACIJOM U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Na sednici Pokrajinskog odbora koja je održana 8. februara 2017. u Novom Sadu, ocenjeno je da protest članova našeg Sindikata organizovan u Novom Sadu, 10. decembra 2016.godine, nije doneo očekivane rezultate.
Argumentovani sindikalni zahtevi izneti na Protestu i upućeni nadležnim državnim organima za hitno rešavanje statusa apotekarskih ustanova, poštovanje prava zaposlenih i izmenu propisa kojim bi se obezbedila kvalitetnija zdravstvena i socijalna zaštita (unapređenje uslova rada, obezbeđenje dovoljnog broja medicinskih sestara, negovatelja, lekara, nemedicinskih radnika, obezbeđenje sredstava za plaćanje izvšenog rada rada zaposlenih) – ostali su bez značajnijih i vidljivih rezultata. Izostalo je ozbiljno i odlučno postupanje nadležnih institucija i efikasno i sistemsko rešavanje problema.
Dok se od nadležnih institucija dobijaju samo deklerativni odgovori na brojna otvorena pitanja budućnosti javnog apotekarstva, sve vise apotekarskih ustanova je bez lekova, zaposleni bez zarada i narušenih prava, a apoteke se ubrzano izdaju u zakup privatnicima.
Članovi Pokrajinskog odbora zahtevaju od nadležnih državnih organa jasan odgovor u kom pravcu se razvija model i rešenje za problem opstanka javnog apotekarstva i zaposlenih.

Situacija u zdravstvu i socijalnoj zaštiti se ubrzano pogoršava! Zdravstveni sistem i sistem socijalne zaštite su urušavaju zbog uslova rada . nedostatka potrebnog broja izvršioca, opterećenost zaposlenih usled prekovremenog rada. U toku je tiha reforma zdravstva!
Rastuće nezadovoljstvo zaposlenih uslovima rada i zaradama dovodi do sve brojnijeg odlaska stručnih kadrova u inostranstvo. Zbog značaja ovog pitanja, kao i zbog formiranja argumentovane osnove za razgovore sa predstavnicima nadležnih institucija u Sindikatu zaposlenih u zdravstva i socijalnoj zaštiti Vojvodine u toku je aktivnost na prikupljanju podataka iz ustanova o broju medicinskih sestara i tehničara i lekara, koji su raskinuli radni odnos zbog odlaska u inostranstvo u protekle dve godine.

Nezadovoljstvo članova Pokrajinskog odbora se polako kristališe u usmerenje prema inicijativi Republičkom odboru Sindikata za organizovanje protesta koji bi bio značajno masovniji, od protesta organizovanog 10.decembra 2106. godine Novom Sadu.

pos 8.feb.2017

 

U toku je javna rasprava o nacrtima Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o apotekarskoj delatnosti

17. januara 2017. godine organizovana je u Novom Sadu, u Skupštini AP Vojvodine, prezentacija i javna rasprava o nacrtima ova tri izuzetno značajna zakona. U javnoj raspravi učestvovali su predstavnici našeg Sindkata i dali svoj konstruktivni doprinos. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije,u roku predviđenom za javnu raspravu, dostaviće predlagaču nacrta zakona - Ministarstvu zdravlja konkretne primedbe i predloge na sva uočena sporna pitanja i insistiraće na svojim stavovima.
Vaše primedbe možete dostaviti Stučnoj sluzba Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije do 24. januara, kako bi bile objedinjene i dostavljene Ministarstvu.

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 101

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com