Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Danas je u prostorijama Ministarstva zdravlja potpisan novi Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

savic loncar

Potpisnici ovog ugovora su: ass dr Zlatibor Lončar ministar zdravlja ispred Vlade Republike Srbije, dr Zoran Savić predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Zoran Ilić predsednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite "Nezavisnost"

potpis pku 2019

Ugovor važi naredne tri godine, a primenjuje se od 9. januara 2020. godine.
Republički odbor Sindikata svim članovima čestita novi PKU i želi srećne božićne i novogodišnje praznike

potpisi pku 2019

 

 

Na sastanku održanom 24.12.2019.godine u Ministarstvu zdravlјa, nastavlјeni su pregovori za zaklјučivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.
Učesnici u pregovaranju za zaklјučivanje ovog ugovora su predstavnici Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite "Nezavisnost" i članovi pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije koji čine predstavnici Ministarstva zdravlјa, Ministarstva finansija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva za rad, predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kao i predstavnici Komore zdravstvenih ustanova.
Ugovor sadrži brojne izmene zbog upodoblјavanja sa novim pozitivnim propisima, a izborili smo i neka povolјnija prava za zaposlene, o čemu ćete detalјno biti informisani prilikom izrade analize ovog ugovora.  
Očekujemo da se u toku ove nedelјe pristupi proceduri potpisivanja navedenog ugovora.
Ugovor će važiti naredne tri godine.

 

Na sednici Pokrajinskog odbora Sindikata,koja je održana dana: 11. decembra 2019. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa aktivnostima Sindikata u periodu između dve sednice.
U Zrenjaninu je 28. novembra, održan Treći kongres Saveza udruženja zdravstvenih radnika, članica ICN ( Međunarodnog veća medicinskih sestara ) i EFN ( Evropske federacije sestara) sa međunarodnim učešćem, na kome je afirmisan i predstavljen naš sindikat.
U Sindikalnoj organizaciji Opšte bolnice Sombor, je 06. decembra, organizovan radni sastanak sa direktorom i menadžmentom ove bolnice i predstavnicima Sindikalne organizacije kojoj su prisustvovali predsednica i potpredsednik PO Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine.Sastanak je protekao u izuzetno pozitivnoj atmosferi, a naročito je pohvalno što je ova sindikalna organizacija značajno podmladila svoje članstvo sa više mladih sindikalaca, za koje je održana edukacija o sindikalnim aktivnostima.
Obavljen je još jedan krug pregovora za novi Poseban kolektivni ugovor, s obzirom da rok važenja postojećeg PKU ističe 08.januara 2020.godine. Ono što je značajno je da su u predlogu novog PKU zadržana sva do sada ugovorena prava iz važećeg PKU uz određena poboljšanja i unapređenja.
U raspravi u kojoj su učestvovali članovi Pokrajinskog odbora, ponovo su istaknuti problemi oko realizacije člana 106. PKU i prava na solidarnu pomoć iz tog člana. Stav Sindikata je da se prilikom zaključivanja ugovora sa RFZO za narednu 2020.godinu, insistira da se posebno predvide sredstva neophodna za izvršenje ugovorenih prava iz navedenog člana PKU. Važećim Posebnim kolektivnim ugovorom je stvoren pravni osnov za izmirenje obaveza iz člana 106. PKU, a na osnovu dosadašnjeg iskustva i potreba, mogu se lakše planirati neophodna sredstva.
Na sednici je ukazano na položaj zdravstvenih saradnika koji su poslednjim povećanjem plata u zdravstvenoj delatnosti posebno degradirani. Takođe je navedeno da je neophodna korekcija zarada zdravstvenim radnicima u delatnosti socijalne zaštite koji su prethodnim povećanjem plata oštećeni i koji za isti rad ne dobijaju adekvatnu zaradu.
Predsednica POS-a je naglasila da je zahtev našeg sindikata i dalje nepromenjen i da će se boriti svim sindikalnim sredstvima da se ukinu različite osnovice za obračun plata u zdravstvu i da se izjednače zarade za zaposlene zdravstvene radnike koji rade u delatnosti socijalne zaštite sa zaradama u zdravstvenoj delatnosti.
Na sednici je navedeno da će se Susreti zdravlja za 2020.godinu, održati u Budvi u periodu od 07. do 13.juna, a kriterijumi za smeštaj učesnika po objektima, neće se menjati.
U raspravi u kojoj su učestvovali članovi odbora, još jednom je istaknuto nezadovoljstvo zaposlenih niskim zaradama u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

11     22     33

 

Zbog velikog interesovanja članova, zaposlenih zdravstvenih saradnika, izveštavamo Vas o genezi aktivnosti Sindikata na povećanju plata zdravstvenim saradnicima.

Predstavnici Sindikata su obavili više razgovora sa predstavnicima Ministarstva zdravlјa i Ministarstva finansija vezano za povećanje plata zdravstvenim saradnicima.
Insistirali smo da povećanje plata zdravstvenim saradnicima bude u procentualnom iznosu kao za zdravstvene radnike.
Odmah po saznanju da se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu nalazi u skupštinskoj proceduri, uputili smo resornim ministarstvima urgenciju za postupanje, na način da u navedenom zakonu budu taksativno pobrojani i zdravstveni saradnici.

Obzirom da je zakon usvojen, a zdravstveni saradnici u istom nisu navedeni, Sindikat je uputio više dopisa koje Vam dostavlјamo u prilogu na uvid.

U vezi sa tim, sa predstavnicima Ministarstva zdravlјa su obavlјena i dva sastanka.
Očekujemo da se Ministarstvo finansija i zvanično oglasi povodom upućenog opravdanog zahteva Sindikata i svojim mišlјenjem ispravi nepravdu prema zaposlenim zdravstvenim saradnicima.

O dalјim aktivnostima Sindikata i odgovoru Ministarstva finansija, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

 

Na sednici Pokrajinskog odbora Sindikata,koja je održana dana: 30.oktobra 2019. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa aktivnostima Sindikata u periodu između dve sednice.
Istaknuto je da je 16.09.2019.god. u Beogradu,održan sastanak tročlane delegacije predstavnika Sindikata, sa ministrom zdravlja ass. dr Zlatiborom Lončarom na kome se razgovaralo o povećanju plata zaposlenih u zdravstvu. I pored svih napora i zahteva Sindikata da povećanje zarada u zdravstvu bude jednako za sve zaposlene,ovaj predlog nije prihvaćen. Kao što je već poznato, povećanje plata za medicinske sestre/tehničare svih profila i u delatnosti zdravstva i u delatnosti socijalne zaštite je 15%, za doktore medicine, stomatologije, farmaceute, farmaceute-biohemičare, zdravstvene saradnike i specijaliste svih profila u zdravstvu i socijalnoj zaštiti je 10%, 8% za zaposlene nemedicinske radnike u delatnosti zdravstva, 9% za zaposlene u delatnosti socijalne zaštite i 11,1% za zaposlene koji imaju minimalnu zaradu.
U raspravi u kojoj su učestvovali članovi odbora, još jednom je istaknuto nezadovoljstvo zaposlenih niskim zaradama u zdravstvu, na koje predstojeće povećanje plata neće imati efekta. Navedeni su konkretni problemi sa kojima se suočavaju zdravstvene ustanove u svom radu kako zbog nedostatka stručnog kadra tako i zbog odlaska tehničkog i pomoćnog osoblja i kvalifikovanih radnika. U susedne zemlje odlazi sve veći broj zaposlenih u zdravstvu i to svih struktura, jer im se nude odlični uslovi koji se teško odbijaju. Migracije među zaposlenima su neminovne, ali u zemljama iz okruženja se ide na bolje i više, a iz Srbije se ide da se sačuva egzistencija. Tako nastala upražnjena radna mesta popunjavaju se prekvalifikovanim i nedovoljno stručnim radnicima, što se odražava na kvalitet zdravstvene usluge, navedeno je u raspravi.

Bez namere da se omalovaži predstojeće povećanje plata, članovi odbora su ukazali na opšte nezadovoljstvo zaposlenih u zdravstvu, koje se gomila, ne samo zbog niskih plata, već i zbog samog omalovažavanja struke i nepoštovanje prava ugovorenih Kolektivnim ugovorom. Uočeno je da pojedini poslodavci ne primenjuju odredbe Kolektivnog ugovora, ( problem prekovremenih sati, solidarna pomoć za rođenje deteta ili vantelesnu oplodnju), što dovodi do revolta među zaposlenima i suštinskog pitanja o ulozi i jačini Sindikata da zaštiti i pomogne radniku u raskoraku između ugovorenog i primenjenog prava.
Sa ponosom je istaknuto da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja usvojilo Inicijativu Sindikata za izmenu i dopunu Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Izjednačenje staža osiguranja za radna mesta u hitnoj medicinskoj pomoći, biće razmatrano prilikom donošenja izmena i dopuna navedenog Pravilnika.
Članovi POS-a su obavešteni i da je započela jedna od najvažnijih aktivnosti Sindikata, a to je pregovaranje za novi Posebni kolektivni ugovor, jer je sadašnji zaključen sa periodom važenja od godinu dana.

Picture 038     Picture 029     Picture 021   

IMG 20191030 112616

 

 

 

Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja je shodno podnetoj Inicijativi Sindikata za izmene i dopune Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem ("Sl. glasnik RS", br. 105/2003, 126/2004, 93/2005, 3/2007, 8/2007, 56/2007, 23/2008, 49/2010, 48/2011, 50/2012 i 22/2013) broj 109/19 od 25. septembra 2019.godine odgovorilo da će opravdanost izjednačavanja staža osiguranja za radna mesta u hitnoj medicinskoj pomoći biti razmotrena prilikom donošenja izmena i dopuna navedenog pravilnika.
Tom prilikom naročito će se uzeti u obzir težina, opasnost, štetnost rada i priroda posla, stepen štetnog uticaja na zdravlјe osiguranika, kao i mogućnost obavlјanja te profesionalne delatnosti do određenih godina života, kao i uticaj obavlјanja iste na opadanje fizioloških funkcija.

Resorno ministarstvo se zahvalilo Sindikatu na podnetoj Inicijativi u smislu unapređenja oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA
Ministar, Zoran Đorđević

Na osnovu Odluke Pododbora za socijalnu zaštitu, kao najvišeg organa Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za delatnost socijalne zaštite, još jednom Vam upućujemo INICIJATIVU za donošenje POSEBNOG ZAKONA za gradnju stanova zaposlenima u delatnosti socijalne zaštite po povolјnijim uslovima, na način kako je to predviđeno za pripadnike MUP, Vojske Srbije, službi bezbednosti, a najavlјena je gradnja jeftinih stanova i za zaposlene u delatnosti zdravstva.

 

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA
Ministar, Zoran Đorđević

Na zahtev članstva, zaposlenih u službama hitne medicinske pomoći, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje Inicijativu za izmene i dopune Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

 

IMG 6f6f197708964a299f1340e420626697 V 17. sednica Pokrajinskog odbora Sindikata, održana je 11. septembra 2019. godine u Kovačici. Pored članova organa Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, sednici je prisustvovao dr Zoran Savić, predsednik i Mihajlo Govedarica, sekretar Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, predsednici i članovi odbora sindikalnih organizacija ustanova zdravstva i socijalne zaštite, kao i sindikalni aktivisti iz Vojvodine – ukupno 84 učesnika.

 

Zbog velikog interesovanja članstva u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite vezano za predstojeće povećanje plata, povećanje broja izvršilaca i drugih otvorenih pitanja, obaveštavamo Vas kako sledi:
Sindikat je u proteklom periodu obavio više sastanaka i razgovora sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uključujući i jučerašnji sastanak rukovodstva Sindikata sa ministrom zdravlja ass. dr Zlatiborom Lončarom.

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić

MINISTARSTVO FINANSIJA

Ministar, Siniša Mali

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA

Ministar, Zoran Đorđević

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
 Vam upućuje urgenciju za održavanje sastanka na kojem bi se razgovaralo o povećanju plata zaposlenima u delatnosti zdravstva, socijalne zaštite i zaposlenima u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.
Sindikat Vam je dana 05.06.2019.godine uputio zahtev za povećanje plata na način da prosečna plata u ovim delatnostima bude u visini prosečne potrošačke korpe.
U međuvremenu je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u sredstvima javnog informisanja najavio povećanje plata najmanje za 10 odsto.

Premijerka Srbije Ana Brnabić je prilikom predstavlјanja rezultata rada Vlade Srbije u prethodne dve godine izjavila da ekonomski rezultati pokazuju da do kraja godine ima prostora za nova povećanja plata i penzija.
Ministar finansija Siniša Mali je najavio da će minimalna cena rada biti znatno povećana u septembru, a da će krajem godine biti povećane i plate u javnom sektoru.

Shodno svemu navedenom, Sindikat još jednom ukazuje da procentualno povećanje plata svim zaposlenima, NE SME BITI MANјE od procentualnog povećanja minimalne zarade.

Očekujemo da razgovori na ovu temu otpočnu u najkraćem mogućem roku, kako bismo Vam i neposrednim putem ukazali na probleme zaposlenih i saopštili stavove Sindikata koji su od krucijalnog značaja za radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u zdravstvu, socijalnoj zaštiti i RFZO.

Smatramo da je blagovremeno vođenje socijalnog dijaloga najbolјi put za rešavanje ovog i drugih otvorenih pitanja.

Predsednik
dr Zoran Savić

 

PODRŠKA ZAHTEVU SINDIKTA

Na 104. sednici Socijalno - ekonomskog saveta Grada Novog Sada koja je održana dana 04.07.2019.godine, na zahtev Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, razmatran je radno-pravni i finansijski status zaposlenih u Apoteci Novi Sad.
Izvestilac dr Dunja Civrić, predsednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, upoznala je članove Socijalno – ekonomskog saveta Grada Novog Sada sa sledećim činjenicama:

Grad Novi Sad je zaključio ugovor o javno privatnom partnerstvu sa elementima koncesije, sa Apotekom Benu, kao privatnim partnerom. Navedenim ugovorom zaštićen je javni interes, a privatni partner je obavezan na kvalitetnu zdravstvenu uslugu.
Od trenutno 61 zaposleno lice, 46 su zaključili ugovore o radu sa novim poslodavcem, Apotekom Benu
Što se tiče materijalnog položaja , poslednja plata koju su zaposleni u Apoteci Novi Sad primili je isplaćena u aprilu 2019.godine i predstavlja polovinu plate za mesec januar 2018.godine.

Predsednica POS je istakla da su zahtevi Sindikata :
1) Da iz koncesione naknade, prednost imaju neisplaćene zarade i druge naknade prema svim zaposlenima
2) Da se obezbedi pravo na rad zaposlenima koji ostaju da rade u Apoteci Novi Sad ( 14 zaposlenih )
3) Da se omogući kontinuirani rad sindikalne organizacije Apoteke

Pomoćnica gradonačelnika Grada Novog Sada , Adrijana Mesarović, istakla je odgovorno postupanje Grada i aktivnu ulogu Sindikata tokom pregovora koji je grad Novi Sad vodio sa nadležnim institucijama i zainteresovanim koncesionarima. Naglasila je da je u interesu grada zaštita svih radnika i izmirenje finansijskih obaveza prema njima .
Upoznala je prisutne sa svim merama koje grad preduzima u zaštiti zaposlenih od kojih su neke sastavni deo ugovora koji je potpisan sa Apotekom Benu i zakupcem Galenske laboratorije.
Namera Grada je da iz sredstava koncesione naknade, neisplaćene zarade prema zaposlenima, tretira kao prioritet u procesu rešavanja neizmirenih obaveza Apoteke Novi Sad.

Predsedavajući Socijalno – ekonomskog saveta , izrazio je zadovoljstvo zbog načina rešenja ovako velikog problema i prema zaposlenima i poveriocima i prema Gradu.

SAČUVAJMO POZICIJU SINDIKALNE ORGANIZACIJE APOTEKE NOVI SAD JER SAMO UDRUŽENI IMAMO SNAGU DA ZAŠTITIMO SVAKOG ČLANA SINDIKATA 

PREDSEDNICA POS-a
Dr Dunja Civrić, s.r.

Preuzmite tekst obaveštenja  preuzmi fajl

 


Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije je nakon uspešno okončanog postupka pregovaranja i zaklјučivanja novog znatno povolјnijeg Posebnog RFZO SRB kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čije je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, nastavio aktivnosti na sprovođenju i isplati novih novčanih davanja, koja prava smo izborili vođenjem socijalnog dijaloga i nakon višemesečne borbe za bolјi materijalni i radno-pravni položaj zaposlenih, a naročito mladih kolega.

Nakon zaklјučenja PKU, članovi iz brojnih ustanova su nam se obraćali za pomoć, zbog nepostupanja pojedinih filijala RFZO u skladu sa novim PKU i neisplaćivanja ugovorenih prinadležnosti.


S tim u vezi, Sindikat je blagovremeno preduzimao aktivnosti, kako bi zaposleni ostvarili svoja prava garantovana zaklјučenim PKU.


Rezultat svega navedenog je dopis RFZO koji je upućen Pokrajinskom fondu i svim filijalama u kome se navodi pravni osnov i način isplate zaposlenima novih prava koja su propisana u PKU za delatnost zdravstva.


Podsećamo da smo izborili prošireno pravo na naknadu troškova prevoza, jubilarnu nagradu za 40 godina rada provedenih u radnom odnosu, pravo na usklađivanje naknade plate specijalizantima, naknadu plate za vreme privremene sprečenosti za rad do 30 dana u visini 100% prosečne plate u poslednjih 12 meseci ako je sprečenost za rad prouzokovana malignim obolјenjima, solidarnu pomoć za rođenje deteta, vantelesnu oplodnju, zbog uništenja ili oštećenja imovine, mesečnu novčanu pomoć za dete zaposlenog koji je izgubio život u obavlјanju poslova ili u vezi sa obavlјanjem poslova i dr.

MEGATREND SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZA TITE SRBIJE SAMO ZA ČLANOVE SINDIKATA 50% POPUSTA NA ŠKOLOVANјE
i DODATNIH 50% POPUSTA DO 20. JULA 2019. GODINE!!!


Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Megatrend univerzitet su danas u prostorijama ovog renomiranog univerziteta potpisali ekskluzivan ugovor kojim se omogućava isklјučivo članovima našeg Sindikata i članovima njihove uže porodice (bračni drug i deca) POPUST ZA SVAKU GODINU STUDIRANјA OD NEVEROVATNIH 50%, UZ MOGUĆNOST OTPLATE NA RATE!

Menadžment Megatrend univerziteta je omogućio svim članovima Sindikata i članovima njihove uže porodice (bračni drug i deca) i DODATNI POPUST OD 50% ZA UPIS DO 20.JULA 2019.GODINE!!! 
ZA STUDIJE KOJE TRAJU 4 GODINE, PLAĆA SE ČETVRTINA CENE!!!

Na fakultetima Megatrend univerziteta organizovane su strukovne i akademske, kao i specijalističke, master i doktorske studije iz više akademskih i naučnih disciplina.
Dragi članovi, imate jedinstvenu priliku da iskoristite još jednu u nizu privilegija koju vam nudi članstvo u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.

Dobrodošao je i svaki zaposleni u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite, koji će učlanjenjem u Sindikat, steći mogućnost da se školuje ili da školuje članove uže porodice pod povolјnim uslovima.
Detalјnija uputstva o uslovima upisivanja Megatrend univerziteta po povolјnim uslovima, možete dobiti od predsednika sindikalne organizacije u vašoj ustanovi.

Svim polaznicima želimo puno uspeha u dalјem školovanju i usavršavanju.

 

Na sednici Pokrajinskog odbora Sindikata, koja je održana dana: 16. maja 2019. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa aktivnostima Sindikata u periodu između dve sednice. Istaknuto je da je 01.05. 2019.god. u Beogradu, u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije održan tradicionalni prvomajski protest, pod sloganom „ Veće plate za opstanak i ostanak“, na kome je i naš Sindikat uzeo aktivno učešće.
Još jednom je Sindikat ukazao na nezadovoljstvo zaposlenih niskim zaradama u zdravstvu, što je glavni razlog njihovog masovnog odlaska u inostranstvo .
Na republičkom i pokrajinskom nivou zatraženo je od RFZO da poštuje prava zaposlenih u zdravstvu i da vrši prenos sredstava za sve benefite utvrđene kolektivnim ugovorom.
Sa zadovoljstvom je konstatovano da je Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti kao jedini reprezentativni sindikat , potpisao novi Posebni kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu, koji je objavljen u „Sl.glasniku RS“, br. 29/2019 od 19.04.2019.godine i koji je daleko povoljniji za zaposlene od prethodnog ugovora.
Članovi Pokrajinskog odbora su informisani o novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je objavljen u „Sl.glasniku RS“,br.25/2019 i kojim su predviđene brojne promene u organizaciji rada zdravstvenih ustanova. Predstavnici našeg Sindikata su dobili uveravanja kako na republičkom tako i na pokrajinskom nivou, da niko od zaposlenih u zdravstvu zbog predstojećih organizacionih promena i promene osnivača zdravstvenih ustanova, neće ostati bez posla, na čemu će ovaj sindikat svesrdno i dalje da insistira.
Prenete su informacije o aktuelnoj situaciji u institucijama zdravstva Vojvodine oko zaključivanja kolektivnih ugovora kod poslodavca. Ocenjeno je da je u velikom broju zdravstvenih ustanova u Vojvodini zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca, ali i da postoje određeni problemi oko zaključivanja kolektivnog ugovora kod poslodavca, u onim zadravstvenim ustanovama kojima se menja osnivač.
Članovi Pokrajinskog odbora već duže vreme iskazuju nezadovoljstvo zbog postojećeg sistema smeštaja učesnika „Susreta zdravlja“.
Predloženo je da se osim kriterijuma „vreme uplate smeštaja“ boduju i drugi kriterijumi kao što je ukupan broj članova sindikata, odnosno stopa sindikalizma, zatim odnos aktivnih učesnika „Susreta zdravlja“ u odnosu na ukupan broj članova sindikata u sindikalnoj organizaciji i visina članarine po članu sindikata. Predloženo je i da se buduju sportski uspesi - broj osvojenih medalja, kao i da se koriguju cene smeštaja u objektima koji su udaljeni ili su nešto lošijeg kvaliteta.
U vezi svega navedenog, tim formiran na nivou Pokrajinskog odbora Sindikata će uputiti Republičkom odboru konkretan predlog za izmenu i dopunu kriterijuma o smeštaju učesnika na susretima zdravlja.
Zbog velikog interesovanja članstva, za „Pokrajinske susrete zdravlja“, predloženo je da formirani organizacioni odbor za Pokrajinske susrete zdravlja, uz pomoć predsednika okružnih odbora, preduzme konkretne mere za organizovanje istih.

IMG 20190517 WA0001   IMG 20190517 WA0002   IMG 20190517 WA0004

 

U Beogradu je dana 14.05.2019.godine održana prva međunarodna konferencija o detaširanim radnicima, u Projektu čiji je nosilac Sindikat, a koji je odobren od strane Evropske komisije.
U navedenom projektu učešće su pored predstavnika našeg Sindikata, uzeli i predstavnici sindikata i poslodavaca iz Crne Gore, Severne Makedonije, Španije, Polјske, Rumunije, Bugarske i Nemačke.
Na konferenciji, bili su prisutni i predstavnici SSSS, kao i predstavnik inspekcije za rad pri Ministarstvu za rad zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja.
Kolege iz inostranstva su se upoznale sa nacionalnim zakonodavstvom koji reguliše ovu osetlјivu oblast.
Rad na Projektu se nastavlјa.

 

Obaveštavamo Vas da je Sindikat izvršio detaljnu analizu Zakona o zdravstvenoj zaštit SA POSEBNIM OSVRTOM NA AKTIVNOSTI SINDIKATA NA POBOLjŠANjU TEKSTA   ZAKONA!!!
Analiza je prosleđena predsedniku POS-a, okruga-grada i predsednicima sindikalnih organizacija, od kojih istu možete preuzeti.

Nastavljamo aktivnosti na poboljšanju zakonskih rešenja, na koje može uticati svaki zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, učlanjenjem u Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.

 

Volim svoju zemlјu.

Ali hoću da i ona voli mene. Da ceni ono što jesam i što znam. Ono zašta sam se školovao, pekao zanat, radio i istovremeno studirao. Znam šta sam joj dao.

Zna li ona šta mi oduzima?

Ono najvažnije – vreme. Pušta me da čekam. Da čekam posao, kredit, stan, bolјi trenutak za ženidbu, rađanje, školovanje dece...

I u tom čekanju mi prođe mladost, život.

A ja hoću da živim sad i odmah. Hoću da sanjam otvorenih očiju. Hoću svetlu budućnost. Da država širom raširi ruke i prigrli radničku klasu koja gradi ovu zemlјu, i nas, koji tek stupamo na tržište rada.

Želim da to tržište istinski funkcioniše. Da se nude poslovi. Da mogu da apliciram na više mesta. Da biram posao, da smelo poslodavcu kažem svoje uslove i koliku platu očekujem.

Neću da radim za agenciju, da se ne zna ko mi je gazda, da ne mogu da se učlanim u sindikat, da ne znam kome da se žalim. Hoću celu platu na račun, neću „na ruke". Da žena i deca vide na papiru kolika je, da znam tačno koliko odvajam za zdravstveno i socijalno osiguranje. Da znam kolika će mi u starosti biti penzija, da ne strepim da li će biti i kada isplaćena, da li će je neko potrošiti umesto mene.

Hoću da se osamostalim. Neću da plaćam kiriju za tuđi stan. Hoću svoj. Da smelo uđem u tu omraženu instituciju, zvanu banka, od koje svi ovde imamo strah. Gde će me dočekati sa osmehom. Gde će mi reći: „Izvolite, hoćete li kredit po povolјnim uslovima"! Da me vuku za rukav, da se utrkuju koja će mi dati bolјe uslove.

Neću da mi moji pomažu. Hoću da svoju penziju troše na sebe, da nekada sebi priušte večeru u restoranu, pojedu sladoled, odu u pozorište... Da ja njima pomognem, kad ustreba.
Hoću da mi država ne dopusti da odem. Da me grčevito drži da ostanem tu gde sam rođen, gde sam odrastao, gde su mi majka i otac, sestra, drugari, gde slavim slavu.

Sve više država nas traži. Znaju oni dobro ko smo, koliko znamo i vredimo. Pa nije ta Nemačka glupa da donese zakon za lakše zapošlјavanje naših radnika. Čeka nas oberučke. I one sa srednjom i one sa visokom stručnom spremom.
Sve je to lepo. Tamo preko. Dobiti dobar i odgovoran posao, visoku platu, uzeti kredit, iznajmiti stan i kupiti dobra kola. Bez stresova i redovno ići na letnji i zimski odmor, birati destinaciju koju poželiš. Al', ne zove se to džabe pečalba, nadničenje u tuđini, putovanje u svet „trbuhom za kruhom"... Gorak je to hleb. Stalna jurnjava za novcem, nema tvog društva, nema kafe sa prijatelјima, svi govore tuđim jezikom, a tvoja deca polako zaboravlјaju maternji, naše običaje, dedu i babu, mesto gde su rasli..

Neću da nas cene samo u inostranstvu, već da Srbija zna koga je iznedrila. Hoću da ostanem ovde. Da radim i od svog rada normalno živim. Da imam argumente kada ćerki i sinu budem pokazivao put. Da on bude osvetlјen, da ne bude onaj „kojim se ređe ide", već sigurna i utabana staza kojom je s ponosom išao njihov otac.

Želim da naši prijatelјi i rodbina, rasuti po celom svetu, ne budu više nostalgični i da nam zavide na druženju i našem, srpskom duhu, koji još ovde postoji. Hoću da su lјubomorni na naše plate i uslove rada. Pa da požele da se vrate u domovinu.

Zato tražim da država poštuje radnika. Da prepozna one vrednosti i prava za koje se više od veka bori sindikat. Koje omogućuju napredak, pobolјšanje života i uslova rada svih zaposlenih. Da se slavi radništvo. Da se i sindikat pita. Da nas i Srbija prigrli kao što to čini naša organizacija.

 

I zato poručujemo svima, posebno mladima:
MI SMO BUDUĆNOST! MI SMO SVET!
ČEKAMO I TVOJU RUKU!
PRIDRUŽI NAM SE!

8mart2019

 

Na sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 1. marta 2019. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa rezultatima rada Sindikata - potpisivanjem novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u delatnosti zdravstva, sa rokom važenja od godinu dana (do kraja decembra 2019. godine).
Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije o aktuelnoj situaciji u institucijama zdravstva Vojvodine. Konstatovano je da je trenutno u ustanovama najaktuelnija aktivnost - pokretanje inicijative i pregovori za zaključivanje kolektivnih ugovora kod poslodavca. Ocenjeno je da je u većini zdravstvenih ustanova u Vojvodini u toku usaglašavanje stavova vezanih za odredbe kolektivnog ugovora kod poslodavca. Sa zadovoljstvom je konstatovano da su neke zdravstvene ustanove potpisale novi kolektivni ugovor (Dom zdravlja Odžaci, Dom zdravlja Ruma, Dom zdravlja Šid...). Pokrajinski odbor će posebnu pažnju usmeriti na praćenje procesa kolektivnog pregovaranja u ustanovama čiji je osnivač Vlada AP Vojvodine.
U raspravi je ukazano da u pojedinim ustanovama poslodavci pokušavaju da uruše prava zaposlenih i predstavnika reprezentativnih sindikata, prenebregnuvši činjenicu da se u slučaju eventualnog spora na zaposlenog neposredno primenjuju pozitivni pravni propisi. Takođe, pojedini poslodavci, bez pravnog osnova, stečena prava predstavnika reprezentativnih sindikata učesnika u pregovaranju i zaključivanju Posebnog kolektivnog ugovora na nivou Republike Srbije proširuju na reprezentativne sindikate u ustanovi, čime se otvara prostor za manipulaciju.
Članovi Pokrajinskog odbora su informisani o aktivnostima Pododbora za socijalnu zaštitu i inicijativi za pregovaranje i zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu. Istaknuto je nezadovoljstvo zdravstvenih radnika u ustanovama socijalne zaštite zbog nejednakosti u procentualnom povećanju plata.
Članovi Pokrajinskog odbora su usvojili Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine za 2018. godinu, Finansijski plan za 2019. godinu i Okvirni plan rada za 2019. godinu.
Članovi Pokrajinskog odbora su iskazali nezadovoljstvo zbog postojećeg sistema smeštaja učesnika „Susreta zdravlja“. Istaknuto je da se isključivo primenom kriterijuma „vreme uplate smeštaja“ okružni odbori koji imaju veći broj učesnika na „Susretima zdravlja“ dovode u neravnopravan položaj. Kako bi se ovaj problem prevazišao predloženo je da se sačini kvalitetan predlog za dopunu kriterijuma, koji bi se dostavio Republičkom odboru.
Predložen je inicijativni organizacioni odbor za Pokrajinske susrete zdravlja, sa zadatkom da sagleda da li među članstvom postoji volja i interes za istim.

20190301 125620     IMG 0002

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2020

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

pdfico

Plan delovanja - rodna ravnpravnost

 

 

 

 

 

link zdravko

zdravlje 113 

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com