Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

21.sednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine održana je 15. maja 2024 .godine u Novom Sadu, na kojoj jesu analizirane aktivnosti sindikata između dve sednice.
13.marta podneta je inicijativa Vladi RS, da se u mesecu aprilu, zbog praznika, isplati plata za mesec april u celosti, nakon čega su obavljeni dogovori sa direktorkom RFZO , a sredstva za ovu namenu preneta su zdravstvenim ustanovama 30.04.2024.godine.
15.04.2024.godine, održan je sastanak radne grupe za izmenu Uredbe o koeficijentima, u skladu sa postignutim dogovorom o dimanici održavanja sastanaka radne grupe. Naši zahtevi su poznati, a to je da tražimo povećanje zarade za sve zaposlene i da se o tom povećanju pregovara , kao i da se sagledaju sve grupe zaposlenih u okviru nove uredbe o koeficijentima.
Što se tiče inoviranja programa Iskra, naš Sindikat je prosledio primedbe i sugestije za poboljšanje ovog programa, ukazali smo na nedostatke i probleme u radu koje smo dostavili Ministarstvu zdravlja, ali nemamo povratnu informaciju, da li su iste prosleđene u Ministarstvo finansija.
Potpisan je sporazum o produžetku važenja Kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu na dve godine, podržana je inicijativa za zaštitu javnih apoteka, što mi zahtevamo još od 2012. godine, a što se tiče „Susreta zdravlja“, žrebanje je zakazano za 31.05.2024. godine.
Na ROS-u je doneta odluka da se uputi inicijativa Ministarstvu zdravlja u kojoj će se ukazati na nedostatak zdravstvenog kadra i na njihov pogoršan položaj u malim i ruralnim sredinama i da su zbog toga ugrožena osnovna načela zdravstvene zaštite, a to su dostupnost i pristupačnost zdravstvene usluge u svim sredinama.
Predsednica POS-a je dalje navela da se redovan seminar u organizaciji POS-a, planira u Vrnjačkoj Banji u periodu od 11.-14.09.2024.godine, da svi razmisle i predlože koje teme bitrebali predstaviti i obraditi, da je za sada jedan deo seminara predviđen za oblast bezbednosti i zdravlja na radu, ali da uvek ima prostora da se dodaju još neke aktuelne teme.
Predsednici okružnih odbora su podneli izveštaje o radu odbora i ono što je posebno naglašeno, a što je zajedničko svim okruzima je nedostatak stručnog kadra u malim seoskim sredinama. Uočen je nedostatak motiva mladih doktora za rad u malim sredinama, kao i odlazak specijalizanata koji se ne vraćaju u matične ustanove, pa predlažu da se zaposleni u ovakvim sredinama posebno nagrade kako bi se stimulisao njihov ostanak na selu.
Ostale sindikalne aktivnosti odvijaju se po planu, završavaju se aktivnosti vezane za „Susrete zdravlja“ u Budvi, povereništvo za Južnobački okrug funkcioniše dobro, održali su zajednički sastanak sa bivšim članovima iz raspuštenog okruga na kome su informisali članstvo o poslovanju okruga i funkcionisanju povereništva, a u Zapadnobačkom okrugu se izborne aktivnosti privode kraju.
Za novog člana Komisije za dodelu pozajmica sindikalnim organizacijama izabran je Saša Đapić iz Opšte bolnice Subotica.

  IMG 86daa3875a7dee5dedd0729a8cad4b19 V   IMG be59e3d15130775d1b8992181320ca6a V   IMG 7f519502d84b84f320cf47b4501b0830 V

 

19.sednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine održana je dana 04.marta 2024. godine u Novom Sadu. Na sednici je predsednica POS-a navela najznačajnije aktivnosti Sindikata između dve sednice. Istakla je da je Vlada RS donela Zaključak kojim se omogućavaju isplate svih plata, dodataka, naknada, jednokratnih pomoći, putnih troškova i druga primanja za zdravstvene ustanove čiji su računi blokirani i da se prinudnom naplatom neće tretirati sredstva namenjena za ove namene za zaposlene u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže.
Dalje, dobili smo informaciju da Aneks PKU nije prihvaćen, jer je Vlada u tehničkom mandatu.
Ukazala je na probleme sa programom Iskra, na veliki broj primedaba koji dolaze sa terena i obavestila da je zakazan sastanak u ministarstvu zdravlja za 07.03.2024.god. gde će se pokušati naći rešenja za konkretne probleme. Članica POS-a Vesna Avdić, će biti naš predstavnik na tom sastanku.
Predsednici okružnih odbora su podneli izveštaje o radu odbora i uglavnom se sindikalne aktivnosti odvijaju po planu, završavaju se izveštaji o poslovanju za prethodnu godinu, ažuriraju se spiskovi članova Sindikata za E-bazu podataka i sprovode aktivnosti za evidentiranje i formiranje ekipa za učešće na Susretima zdravlja u Budvi.
U Južnobačkom okrugu, konstituisano je povereništvo, koje je započelo sa radom, u Zapadnobačkom okrugu su završeni izbori u Opštoj bolnici “dr Radivoj Simonović“ u Somboru i u Domu zdravlja „dr Đorđe Lazić“ u Somboru, dok izbori u Domu zdravlja Odžaci tek treba da se organizuju.
U nastavku sednice,članovi Pokrajinskog odbora su usvojili Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine za 2023. godinu, Izveštaj o radu POS-a za 2023.godinu, Plan prihoda i rashoda POS-a za 2024. godinu i Okvirni plan rada POS-a za 2024. godinu.
Doneta je odluka o povećanju iznosa čestitke koju dodeljuje POS, za rođenje trećeg i svakog narednog deteta na 15.000 dinara.

IMG 344b8590cab038c5ed8687d69aca6ad1 V     IMG 419c7f385c2772d229cb0884ba2d6914 V     IMG d252abe626d33e64b0535c1e04bc9a3d V

 

Na sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana, dana 31. januara 2024. godine u Novom Sadu, verifikovan je izbor Ivane Šakote , zaposlene u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Banja Junaković“ iz Apatina za člana POS-a ispred Okružnog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za Zapadnobački okrug.
Predsednica POS-a je navela najznačajnije aktivnosti Sindikata između dve sednice:
- objavljen je Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, do 09.januara 2027.godine.
- Sporazumom je sačuvano sve što je ugovoreno u oblasti radnopravnih odnosa, ali naš pregovarački tim je izneo i nove predloge za poboljšanje materijalnog i radnopravnog položaja zaposlenih u zdravstvu i očekuje se izjašnjenje Vlade Republike Srbije povodom predloženog Aneksa ovog ugovora
- objavljena je nova Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, koja se primenjuje od januara 2024.godine
- u oblasti socijalne zaštite, krajem 2023.godine, upućena je Inicijativa Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za otpočinjanje pregovora i zaključivanje PKU za socijalnu zaštitu

Dalje tokom sednice, članovi su upoznati sa odlukom ROS-a, koja se odnosi na Južnobački okrug i tumačenjima Staturnog odbora vezanim za povereništva, kako u Južnobačkom okrugu tako i u Zapadnobačkom.
POS, kao neposredno viši organ, imenovao je pet članova povereništva za Južnobački okrug, a za poverenika je imenovana LJilja Stanić iz Kliničkog centra Vojvodine.
Povereništvo i poverenik imaju sva prava , obaveze i odgovornosti nosioca funkcija i člana organa Sindikata utvrđene Statutom, koje će se primenjivati do sprovođenja izbora.

IMG 92a2cbf2549e0a8a142d20c0079f156a V     IMG 8e78a36b5c9323200e71260c9b30e5b8 V     IMG 7c5d9a637ad0ed337d1b9de638014334 V

 

Na sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana, dana13.decembra2023. u Novom Sadu, a kojoj su prisustvovali predsednik Sindikata dr Zoran Savić i sekretar Mihajlo Govedarica,članovi suupoznati sa aktivnostima i radom Sindikata između dve sednice. Predsednica POS-a je istakla da je dana 12.12.2023.godine, u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja potpisan Sporazum o izmeni koeficijenata za obračun i isplatu plata zaposlenima u sistemu socijalne zaštite.
Prethodno je potpisan Sporazum sa Vladom Republike Srbije za zdravstvenu delatnost, pa je ovim sporazumima Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, unapređena za nekoliko grupa poslova u zdravstvenoj delatnosti i u delatnosti socijalne zaštite. Vlada Republike Srbije se ovim Sporazumom obavezala da će formirati radnu grupu, koja će do 15.aprila usaglasiti svoje stavove i dostaviti ih Vladi, nakon čega će Vlada u skladu sa budžetom Republike Srbije usvojiti izmene pozitivnih propisa , sa primenom od 01.05.2024.godine. Ovo su mali pomaci, kojim nisu svi zadovoljni, ali je ipak nakon više od 20 godina unapređena Uredba o koeficijentima. Potpisivanjem Sporazuma, Odluka ROS-a o održavanju protesta je stavljena van snage.
Dalje na sednici prisutni su upoznati sa aktuelnom situacijom u Zapadnobačkom i Južnobačkom okrugu.
Na sednici su donete odluke o pomoći Sindikalnoj organizaciji Doma zdravlja Bačka Palanka, za kupovinu novogodišnjih paketića za decu čiji su roditelji članovi našeg Sindikata, imenovana je Komisija za popis imovine i obaveza POS-a sa stanjem na dan 31.12.2023.godine i odlučeno je o učešću mladih članova Sindikata na edukaciji „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

2023 11 18

 

Na sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana , dana 08. novembra 2023. u Novom Sadu, članovi su upoznati sa aktivnostima i radom Sindikata između dve sednice.
Minutom ćutanja odata je pošta preminulom Momčilu Jakšiću iz Subotice, nekadašnjem članu POS-a i dugogodišnjem sindikalnom aktivisti.
U nastavku sednice,predsednica POS-a je izvestila prisutne da je Zapadnobački okrug imenovao Mirjanu Maričić iz Opšte bolnice Sombor, za novog člana POSa, te je verifikovan njen izbor.
Zatim je podsetila članove POS-a, da je ROS doneo odluku o održavanju protesta, koji je zakazan za 23.novembar 2023.godine, zbog toga što još uvek nije usvojen predlog Sindikata o izmeni Uredbe o koeficijentima za nemedicinski kadar i zdravstvene saradnike, od strane Vlade RS. Planirano je da se protest održi ispred zgrade Vlade RS, sa početkom u pet do dvanaest časova. Obzirom na značaj i važnost ovog protesta, pozvala je članove odbora da se organizuju i animiraju članstvo za što masovniji odziv.
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije učestvovao je u javnoj sednici SSSS, koja je održana 26. oktobra, ispred Narodne skupštine, gde su iskazali svoje nezadovoljstvo, malim zaradama i položajem zaposlenih u RS. Nažalost ova javna sednica nije bila medijski popraćena, iako su svi mediji dobili poziv i informaciju o održavanju iste.
Tom prilikom dr Z.Savić, kao jedan od govornika, najavio je da Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, organizuje protest 23. novembra, ukoliko Vlada RS do tada, ne prihvati zahtevez a izmenu Uredbe o koeficijentima, koje smo podneli i koji su dobili saglasnost resornog ministarstva. Uvek smo spremni za pregovore, te ukoliko u međuvremenu isti budu prihvaćeni, odluka o protestu će biti stavljena van snage, ali ovakav vid sindikalne borbe je jedini način da se skrene pažnja na probleme u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite. Osim izmene Uredbe o koeficijentima, tražimo povećanje plata, jedinstvene osnovice, povećanje broja izvršilaca u ustanovama socijalne zaštite, rešavanje problema instituta i zavoda za javno zdravlje, kao i apotekarskih ustanova.
Dalje je upoznala prisutne da su u oktobru počeli pregovori za novi kolektivni ugovor, da je formirana radna grupa za pregovaranje i da su u toj grupi predstavnici reprezentativnih sindikata u Republici Srbiji. U predlog novog kolektivnog ugovora, unete su sve primedbe koje su pristigle kao predlozi sindikalnih organizacija, unete su odredbe koje predviđaju prava specijalizanata, regulišu odvojen život, putne troškove kod promene adrese stanovanja, rad noću, godišnje odmore zaposlenima koji rade sa skraćenim radnim vremenom i brojne druge izmene.
O stanju u delatnosti socijalne zaštite prisutne je upoznao LJ. Ilić, koji je naveo da su i oni u pregovorima sa nadležnim ministarstvom oko izmene uredbe o koeficijentima i da su im prosledili svoje predloge. Ponovo je ukazao na mali broj izvršilaca u ovoj delatnosti, da negovatelji masovno odlaze zbog niskih primanja i da je sve teže organizovati rad u ovim ustanovama.
Dr Dunja Civrić je obavestila prisutne da je grupa nezdravstvenih radnika iz Južnobačkog okruga pokrenula inicijativu za održavanje sastanka sa predstavnicima organa Sindikata, da je skup održan 02.10.2023.godine i da je ukazano na nezadovoljstvo nemedicinskog kadra, naročito administrativnog kadra, zbog neravnopravnog položaja i nagrađivanja samo jednog profila zaposlenih.
U nastavku sednice predsednici okružnih odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, podneli su izveštaje o radu njihovih odbora u prethodnom periodu i istakli da postoji interesovanje članstva za protest, da su o najavljenom protestu obavestili svoje poslovodstvo, kako bi se rad u ustanovama mogao organizovati.
Izneto je mišljenje da članovi traže detaljnije i bolje informacije o zahtevima Sindikata, da listu zahteva treba proširiti zahtevom za isplatu toplog obroka i regresa. Zaposleni od Sindikata traže rešenje problema koji su uzrok nezadovoljstva i sa pravom očekuju pomoć i traže zaštitu. Naša je obaveza da adekvatno predstavimo potrebe zaposlenih i zastupamo sve naše članove.
Predsednica Pokrajinskog odbora je podnela izveštaj o održanom seminaru u Vrnjačkoj Banji, upoznala o predstojećim edukacijama Sekcije mladih, u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i o edukaciji kroz projekat Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, sa temom: „ Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“, koju organizujemo u mesecu decembru.

IMG 6a5486306a1c3ad7413e9d51bdcae94b V     IMG 8fa9a7c224506348216612c3fe05cc42 V     IMG 84e0266097ca81f83c7aa356e0aed964 V

IMG 875a5aa1d065c7cc9653bda61acf5a60 V     IMG ad1dd14710aecbfe84e841cc4f8a0609 V

 

 

15. sednica Pokrajinskog odbora, u proširenom sastavu, održana je u Vrnjačkoj Banji 13.septembra 2023. godine. Pored članova organa, sednici su prisustvovali i dr Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Mihajlo Govedarica, sekretar Sindikata, predsednici sindikalnih organizacija i sindikalni aktivisti.
U uvodnom delu sednice, dr Zoran Savić je informisao prisutne o sastanku sa ministarkom zdravlja prof. Dr Danicom Grujičić, kome su prisustvovali i pomoćnica ministra Slađana Đukić i predstavnici Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost. Razgovaralo se o izmeni Uredbe o koeficijentima, uvođenju jedinstvene osnovice za obračun i isplatu plata, prijemu u stalni radni odnos svih zaposlenih koji su radili za vreme epidemije i drugim aktuelnim temama.
Učesnici sastanka su se saglasili da je neophodna izmena Uredbe o koeficijentima, kako bi se plate nemedicinskih radnika i zdravstvenih saradnika povećale, ali će ovaj predlog za izmenu Uredbe o koeficijentima biti prosleđen Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na dalje postupanje. Za 14.09.2023.godine je zakazan sastanak sa predsednicom Vlade Anom Brnabić i nakon tog sastanka ćemo saznati u kom pravcu će se naše dalje sindikalne aktivnosti kretati. Postoji mogućnost da se prihvati povećanja plata, ali iz opredeljene mase sredstava, što onda znači da u januaru neće biti povećanja plata.
Ministarka zdravlja je na sednici navela da će se shodno Zaključku Vlade izvršiti prijem u radni odnos svih lica koja su bila radno angažovana tokom epidemije, uključujući i lica kojima je prestao radni odnos , pod uslovom da su ova lica radila na poslovima lečenja obolelih od epidemije Kovid -19 ili na pratećim pomoćno-tehničkim poslovima u vezi sa ovim obolelim, ako su na tim poslovima proveli najmanje 18 meseci, počev od 19.marta 2020. godine i ako su radili u ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova. Ovaj zaključak dalje može dovesti do problema sa Kadrovskim planovima ustanova, ali smo mišljenja da će i oni biti izmenjeni i usaglašeni sa ovim Zaključkom.
Dalje je upoznao članstvo zašto naš Sindikat nije učestvovao na protestu vozača hitne pomoći, koji imaju našu punu podršku, ali sama procedura oko organizovanja protesta nije ispoštovana i nijedan organ nije doneo odluku da se na tim protestima učestvuje.
U rasparavi koja je usledila izneto je mišljenje da treba iskazati solidarnost sa našim kolegama čije su plate degradirajuće, da se treba izboriti da se koeficijenti maksimalno podignu, da se uvede jedinstvena cena rada za sve zaposlene i da je situacija takva da smo zreli za neke druge metode sindikalne borbe, osim pregovaranja. Nezadovoljstvo i revolt zaposlenih je izuzetno velik i uz dobru pripremu i organizaciju protesta pokazaće se snaga Sindikata na delu, pa sa ovog skupa daju punu podršku organima Sindikata da se o protestu ozbiljno razmisli.
Predsednica Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, dr Dunja Civrić, je naglasila da je sa ovog reprezentativnog skupa od 108 učesnika, pokazano kako se razmišlja u sindikatu i kakva je situacija. Ona je izvestila i o aktuelnim dešavanjima u Sindikatu i promenama u Zapadnobačkom okrugu, gde je u tri sindikalne organizacije kao i u samom okrugu došlo do promene predsednika i imenovanja poverenika i potpredsednika na te funkcije.
Za člana Nadzornog odbora SSSV izabran je Robert Strniša iz Doma zdravlja Sremska Mitrovica, a na prethodnoj sednici za člana Veća SSSV izabranaje Aleksandra Rankov iz Opšte bolnice Kikinda.

Posle sednice, započeo je seminar, gde je predavač dr LJiljana Stojšić, načelnica Odelenja inspekcije rada za Južnobački okrug, održala predavanje na temu „Nadležnosti inspekcije rada u zdravstvenoj delatnosti“ i odgovorila na brojna pitanja koja su joj polaznici seminara uputili.
Drugog dana seminara edukator Nataša Ristić, konsultantkinja za komunikaciju je održala seminar na temu „Emocionalno – inteligentna komunikacija“. Ona je pokazala kako emocionalno inteligentne osobe treba da reaguju na nepredviđene životne situacije i događaje i kako emotivno inteligentni ljudi mogu poboljšati svoj život ali i oblikovati životno okruženje.
Naučili smo da je to sposobnost, koja se razvija i uči kroz život, a iznad svega veština koja je primenjiva u svim oblastima života.
Učesnici seminara su ocenili da je seminar izuzetno dobro osmišljen, da su teme aktuelne i životne i da su predavači ispunili sva očekivanja.

IMG 20230913 153328   IMG 20230913 153454   IMG 20230913 171408

IMG 20230913 171756   IMG 20230914 101502

 

Na sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana u proširenom sastavu, dana 01.marta 2023. u Novom Sadu, članovi odbora su se upoznali sa aktivnostima i radom Sindikata između dve sednice.
Predsednica POS-a, je obavestila prisutne da je održan sastanak sa ministarkom zdravlja, da smo dobili obećanja da će se naši podneti zahtevi vezani za povećanje plata, izmenu Uredbe o koeficijentima i jedinstvenu osnovicu rada za sve zaposlene, razmotriti, ali da li će se i realizovati neki od tih zahteva, ostaje da se vidi.
Ona je izvestila i da je bila na sastanku sa pokrajinskim sekretarom za zdravstvo, da ga je upoznala sa aktuelnom situacijom i novim tužbama koje su podneli zaposleni u Opštim bolnicama u Vršcu i Kikindi, zbog nepoštovanja ugovorenih prava i naknade putnih troškova za specijalizante kao i dokle se stiglo u sudskom postupku u Opštoj bolnici u Zrenjaninu.
Dalje je istakla da je na žalost, u ovom trenutku u potpunosti zaustavljena svaka aktivnost po pitanju rešavanja statusa Ustanove zajedničkih poslova instituta u Sremskoj Kamenici, ali da će Sindikat, sa svoje strane i dalje vršiti pritisak da se nastavi sa rešavanjem ovog problema.
Zahvalila se na ažurnosti članovima odbora, u skeniranju stvarnog stanja broja članova Sindikata, jer ti brojevi su najbolji pokazatelji ozbiljnosti rada pojedinih predsednika sindikalnih organizacija koje su zabeležile značajno povećanje svog članstva. Članovi odbora su izrazili želju za pružanjem dodatne podrške onim sindikalnim organizacijama koje ne beleže takve rezultate.
Predsednici okružnih odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, podneli su izveštaje o radu njihovih odbora u prethodnom periodu. Naveli su da se svakodnevno suočavaju sa nezadovoljstvom nemedicinskog kadra zbog koeficijenata administrativnih radnika i vozača u službama hitne pomoći i da zaposleni očekuju pomoć i zaštitu od Sindikata. Dalje je skrenuta pažnja na teške uslove rada u službama koje pružaju usluge radioterapije zbog nedostajućeg zdravstvenog kadra, a izuzetno povećanog broja terapijskih zahteva.
U nastavku sednice,članovi Pokrajinskog odbora su usvojili Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine za 2022. godinu, Izveštaj o radu POS-a za 2022.godinu, Plan prihoda i rashoda POS-a za 2023. godinu i Okvirni plan rada POS-a za 2023. godinu.

IMG 4aa0a816e36eb0c50261e2e409ca9ca6 V   IMG 8af7d4dadadde26d7f7f4a9c1a4090cf V

IMG 93d206dc3776c642dbb0fca814abdcf3 V   IMG a345fe67e08584e53804e9940a2f4523 V

 

zvoncicijpg

Poštovane koleginice i kolege , članovi Sindikata 

Običaj je da na kraju godine sagledamo rezultate godine koja je prošla, da se upitamo da li smo nešto mogli drugačije i da razmišljamo zašto nismo uspeli sve što smo želeli. Naš prepoznatljiv rad i energija pokazuju snagu i umešnost, ali naša uspešnost i dalje zavisi od faktora okruženja na koja ne možemo uvek uticati.
Sindikat predstavlja i zastupa zaposlene i pokušava da odgovori na izazove vremena koji postaju sve zahtevniji.
Borili smo se, a da li smo se izborili za pristojne plate ? ??
Daleko smo od jedinstvene cene rada za sve zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i dalje nas dele, grupišu i razdvajaju. Dostojanstvenim stavom i čestitim radom čuvamo ugled našim profesijama i delatnostima u kojima radimo.
Pravo je da mi, koji čuvamo zdravlje i zadovoljavamo socijalne potrebe našeg naroda,pristojno živimo od svog rada, a to treba da omoguće oni koji upravljaju sistemima. Mi svoje činimo svakoga dana na svom radnom mestu.
Smatramo da su opremljene bolnice, domovi zdravlja, ambulante, domovi za smeštaj dece i odraslih osoba, ustanove 21. veka i da tako treba da budu i opremljene, a da uslovi u kojima radimo ispunjavaju kriterijume bezbednog i dostojanstvenog rada.
Imamo pravo da od Nove godine i donosioca odluka očekujemo promenu stava prema delatnosti zdravstva i socijalne zaštite. Hoćemo da se naša struka ceni i vrednuje i da nas se ne sete samo kada je opasnost od pandemije aktuelna.

Solidarno, snažno i srećno u Novoj 2023. godini uz puno zdravlja radosti i uspeha


dr Dunja Civrić,
predsednica PO Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine

 

Dana 14.12.2022.godine, u Novom Sadu, održana je dvanaesta sednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine.
Sednici su prisustvoli i Mihajlo Govedarica,sekretar Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Branislava Plančak, bivša predsednica Sindikata.
Na sednici je verifikovan izbor Saše Đapića za člana Pokrajinskog odbora Sindikata.
Predsednica POS-a, dr Dunja Civrić, je upoznala prisutne da je održan sastanak predstavnika Sindikata sa predsednicom Vlade RS A.Brnabić, ministrom finansija i ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i da se razgovaralo na temu plata, kolektivnog pregovaranja i Zakona o radu. Istakla je da očekujemo i nadamo se konkretnim odgovorima na podnete zahteve za poboljšanje položaja zaposlenih.
Dalje je navela da je u razgovoru sa pomoćnikom ministra zdravlja J.Kelečevićem o UZPI dobila potvrdu , da se očekuje sastanak ministra zdravlja sa pokrajinskim sekretarom za zdravstvo i da su sve strukture rešene da se problem zaposlenih u ovoj ustanovi okonča. Po pitanju dešavanja u oblast socijalne zaštite, predsednica je dala reč M.Govedarici, koji je bio na sastanku u Beogradu, sa ministrom rada i predstavnicima drugog reprezentativnog sindikata na kojem se vodio razgovor o povećanju plata i manjku broja zaposlenih u ovoj delatnosti.
M.Govedarica je naveo da je zajednički stav reprezentativnih sindikata u ovoj delatnosti potreba za uvođenjem jedinstvene osnovice za obračun plata, izmena Uredbe o koeficijentima i da je neophodno započeti pregovore za zaključivanje novog PKU za delatnost socijalne zaštite. Na sastanku je ukazano i na probleme zaposlenih zdravstvenih radnika u ovoj delatnosti, negovateljica, pomoćnog osoblja kao i drugih zaposlenih u socijalnoj zaštiti, a dogovoreno je da reprezentativni sindikati podnesu zajednički predlog za izmene i dopune važećeg PKU, kao i da se preduzmu sve aktivnosti neophodne za popunjavanje nedostajućeg broja izvršilaca.
Nakon podnetih izveštaja predsednika okružnih odbora sindikata o trenutnoj situaciji u njihovim sredinama, konstatovano je da su problemi skoro identični i da se odnose na neplaćanje troškova za dolazak i odlazak sa posla specijalizantima, na degradirajući položaj administrativnog – nemedicinskog kadra, čije će plate i pored obećanog povećanja biti izuzetno niske, na nepoštovanje zakonskih odredaba za plaćanje rada nedeljom i rada za vreme državnog praznika i probleme koje će imati zaposleni na određeno vreme u zdravstvenim ustanovama zbog instrukcije RFZO o prestanku radnog odnosa krajem tekuće godine.
Na sednici je data instrukcija oko podnošenja obrazaca za izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti i o plaćanju eko takse.
Predsednica POS-a je pohvalila edukaciju koju je organizovao Severnobački okrug našeg sindikata u Subotici, predavanje predsednika sekcije mladih i veliko učešće sindikalnih aktivista na ovom skupu.
Pozvala je sve na aktivnije uključivanje u organizovanje ovakvih vrsta edukacija, kao i na predstavljanje sindikalnih organizacija u listu „Zdravlje“, jer rad i akcije sindikalnih aktivista treba da ostanu zabeleženi.

IMG 36344647d68f13649421a8a0996c0350 V     IMG d8bc2ff717d10bf1fe1c785a8be3beb4 V

IMG e482399cef9279775a9a1015e2f5eb11 V 3      IMG ead5529c28c94e08052a87d5aabd95d8 V

 

Dana 02.11.2022.godine, u Novom Sadu, održana je jedanaesta sednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine.

Na sednici je verifikovan izbor Nikole Pavkovića za predsednika Okružnog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za Severnobački okrug, nakon vanredne izborne Skupštine koja je održana u Subotici 28.10.2022.godine.

Predsednica POS-a, dr Dunja Civrić, je u toku sednice saopštila informaciju da su predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, RFZO, Komore zdravstvenih ustanova i reprezentativnih sindikata u delatnosti, upravo postigli saglasnost o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, na period od godinu dana, odnosno do 09. januara 2024.godine. Produženjem roka važenja postojećeg PKU, dobili smo period od godinu dana u kome će se već postojeći  predlozi za novi kolektivni ugovor još bolje formulisati , ali i dalje nas očekuje borba za  primenu ugovorenih prava.

Koliko problema imaju zaposleni i koliko su oni specifični, svakodnevno dobijamo informacije iz zdravstvenih ustanova. U nekim sredinama se od strane iste filijale RFZO  različito rešavaju identični zahtevi za naknadu troškova prevoza.  Problemi  naknade putnih troškova specijalizantima, finansiranje specijalnih bolnica za rehabilitaciju , koje iako rade punim kapacitetom ne mogu da posluju pozitivno, su u potpunosti prepušteni zdravstvenim ustanovama. Zavodi za javno zdravlje i dalje imaju probleme oko obezbeđivanja sredstava za finansiranje i ugovaranja dela zaposlenih  sa RFZO.

U nekim sredinama se ne plaća rad  mrtvozornicima, a rad ove službe koja je u nadležnosti lokalne samouprave i dalje nije  definisan.

Ništa manji problemi nisu ni u oblasti socijalne zaštite gde je mali broj izvršilaca i gde plate zdravstvenih radnika ne prate plate zaposlenih u zdravstvenoj delatnosti.

Po rečima predsednika okružnih odbora Sindikata, zaposleni su nezadovoljni platama i revoltirani ignorisanjem svih podnetih zahteva, od izmene uredbe o koeficijentima do zahteva za  kupovinu stanova po povlašćenim cenama. Od Sindikata se očekuje razumevanje i  pomoć, ali ove probleme treba sistemski rešavati.

 Predsednica POS-a je navela da se rad na rešavanju statusa Ustanove zajedničkih poslova instituta Sremska Kamenica, nastavlja, da je Sindikat angažovan i koordinira rad u koji je uključen Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i Ministarstvo zdravlja.

Evaluacija  seminara održanog u periodu od 14.-16.09.2022.godine u Vrnjačkoj Banji pokazala je zanimljive rezultate. Iako je već na nekoliko seminara koje je POS organizovao,  akcenat stavljen na mlade, novo članstvo i njihovu edukaciju, povratne informacije sa seminara, potvrđuju da je to pravi izbor teme. Pokazano je veliko zadovoljstvo izborom  predavača, načinom prezentacije i aktivošću učesnika seminara i iskazana je želja za što češćim skupovima ovakve vrste. S tim u vezi predsednica POS-a je predložila i da se okružni odbori aktivnije uključe u proces edukacije, da organizuju skupove i sprovode druge aktivnosti koje će zanimati ovu ciljnu grupu.

Na sednici je doneta odluka da se Aleksandri Dinić iz Sremske Mitrovice, devojci koja je obolela od retke vrste karcinoma, a za čije se lečenje u inostranstvu prikupljaju sredstva preko humanitarne fondacije „ Budi human“, dodeli materijalna pomoć.

IMG 8316e93e8a03d8252bfc6eec01460124 V     IMG 20221102 111831   IMG 36ffb0214bdd24d015ca31d3ffa9bebc V

 

Dana 29.06.2022.godine, u Novom Sadu, održana je osma sednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine.
Predsednica POS-a, dr Dunja Civrić, informisala je prisutne o aktivnostima sindikata u prethodnom periodu. Navela je da je radna grupa za rešavanje statusa Ustanove zajedničkih poslova instituta Sremska Kamenica, usvojila dokument koji će biti prosleđen Ministarstvu zdravlja, a kojim se insistira na izmeni i dopuni Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova, u smislu da se i ova Ustanova uvrsti u Plan mreže.
Dalje je navela da je održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva finansija o načinu finansiranja Zavoda za javno zdravlje.
Izvestila je i o problemima u Domu zdravlja Sečanj zbog donošenja odluke o uvođenju pripravnosti vozačima hitne pomoći, kao i o problemima u Opštoj bolnici Senta oko obračuna troškova za dolazak i odlazak na rad.
Izveštaje o radu u prethodnom periodu, su podneli predsednici okružnih odbora, koji su informisali o aktivnostima oko zaključivanja kolektivnih ugovora, ali i o problemima sa kojima se susreću u radu. Predstavnici Južnobačkog okruga su naveli da svakodnevno pristižu presude Apelacionog suda zbog dugovanja zaposlenima po osnovu regresa i toplog obroka, da sredstva po tom osnovu, RFZO ne prenosi i da su zdravstvene ustanove u nezavidnom položaju.
Predsednik Severnobačkog okruga je informisao o izborima sprovedenim u Opštoj bolnici Subotica i dešavanjima u toj sindikalnoj organizaciji.
Na sednici su izneti problemi sa kojima se suočavaju zaposleni kojima zbog promene adrese u ličnoj karti, poslodavac ne priznaje realne putne troškove za dolazak i odlazak sa rada i predloženo je da se kroz kolektivne ugovore zaštite takvi zaposleni.
Izveštaj o dešavanjima u oblasti socijalne zaštite, podneo je LJ.Ilić, koji je izneo da je održan sastanak sa predstavnicima resoronog ministarstva, na kome je Sindikat tražio jedinstvenu cenu rada u iznosu od 4526,00 dinara, ali i da su informisani o ukupnom broju zaposlenih u delatnosti socijalne zaštite, koji je mnogo veći od planiranog, iako se u praksi to ne oseti, jer su skoro sve ustanove suočene sa nedostatkom radne snage.

IMG 20220629 110615     IMG 20220629 110540

 

Sedma sednica POS-a u proširenom sastavu i seminar, održani su u Plavu u periodu od 25. – 28.maja 2022.godine.
U uvodnom izlaganju dr Dunja Civrić, predsednica Pokrajinskog odbora, informisala je prisutne o aktivnostima sindikata u prethodnom periodu. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti radne grupe za rešavanje statusa Ustanove zajedničkih poslova instituta Sremska Kamenica. Ona je istakla da je namera Instituta za plućne bolesti Vojvodine, Instituta za onkologiju i Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine da se pokrene inicijativa za izmenu i dopunu Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova, kojom bi se i ova Ustanova uvrstila u Plan mreže.
Upoznala je prisutne i sa aktuelnim promenama koje se odnose na tehničko servisiranje rada Pokrajinskog odbora. Takođe je navela da je u štampi i letak SSO-SSF koji je preveden na rumunski jezik i koji će biti podeljen na narednoj sednici.
Izveštaje o radu u prethodnom periodu, su podneli predsednici okružnih odbora, koji su ukazali na probleme sa kojima se susreću u radu, od nepriznatih koeficijenata za pojedine grupe poslova u tehničkim službama do dugovanja po osnovu neisplaćenih putnih troškova zaposlenima u pojedinim ustanovama. Predsednica POS-a je obavestila prisutne da je Sindikalna organizacija Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Kovin“ iz Kovina, takođe podnela Inicijativu za izmenu i korigovanje koeficijenata za zaposlene koji obavljaju poslove magacionera / ekonoma i spremačica/servirke.
Izveštaj o dešavanjima u oblasti socijalne zaštite, podneo je LJ.Ilić,
Nakon sednice, održan je seminar na temu „ Povećanje sindikalnog aktivizma i broja članova Sindikata“.

Pos 7 2022

 

Na sednici Pokrajinskog odbora,koja je održana 02. marta 2022. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa rezultatima rada Sindikata između dve sednice.
Predsednica POS-a je upoznala prisutne o aktivnostima koje se preduzimaju vezano za Ustanovu zajedničkih poslova instituta u Sremskoj Kamenici i problemu rešavanja njihovog pravnog statusa. Formirana je radna grupa, pri Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, ali činjenica, koje smo svi svesni je da se stvari jako sporo i teško menjaju i da rešavanje ovog problema zahteva sistemske promene.
Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije o aktuelnoj situaciji u institucijama zdravstva Vojvodine. Konstatovano je da je trenutno u ustanovama zdravstva najviše problema oko isplate troškova puta za lekare koji se nalaze na specijalizaciji i nepriznavanje koeficijenata za zaposlene sa srednjom stručnom spremom u tehničkoj službi, čiji opis poslova ne prepoznaje Uredba o koeficijentima, a visinu koeficijenta RFZO osporava. Na sednici je ponovo bilo reči i o problemima zaposlenih u Opštoj bolnici „ĐorđeJoanović“ u Zrenjaninu, zbog neizmirenih troškova puta za dolazak i odlazak na posao, kao i o situaciji u Opštoj bolnici Kikinda gde se ne poštuju sva prava utvrđena kolektivnim ugovorom.
Članovi Pokrajinskog odbora su usvojili Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštajo materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine za 2021. godinu, Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu i Okvirni plan rada POS-a za 2022. godinu.

pos 6 2022 1     pos6 2022 2     pos 6 2022 3

pos6 2022 4     pos6 2022 5     pos6 2022 7

 

Plan delovanja sa posebnim merama za podsticanje i unapređenje rodne ravnopravnosti za period 01.01.2021. do 01.01.2026. godine

 

preuzmi plan u pdf formatu


 

Poštovane koleginice i kolege,

Na pragu Nove 2022.godine, kao i svake nove godine, sumiramo rezultate svog rada i onog što je učinjeno u ovoj uskoro staroj godini koja ostaje iza nas. Zahtevali smo i tražili bolja prava zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, izmenu propisa kojim bi se obezbedila kvalitetnija zdravstvena i socijalna zaštita - unapređenje uslova rada, obezbeđenje dovoljnog broja medicinskih sestara i tehničara, negovateljica, lekara, nemedicinskih radnika, obezbeđenje sredstava za plaćanje izvšenog rada zaposlenih i povećanje plata.
Zahtevali smo stanove, nove koeficijente, nove poslove, stalno zaposlenje za privremeno angažovane a pre svega zahtevali smo društveno priznanje i poštovanje.

Ukazivali smo na dodatna opterećenja zaposlenih, izazvana pandemijom, upozoravali da isti nemaju adekvatan odgovor u zaradama, da ne postoje jedinstveni kriterijumi u nagrađivanju što dovodi do nepravde i nezadovoljstva među zaposlenima, ali na naše apele i zahteve nije bilo odgovora od strane nadležnih.
Za efikasan socijalni dijalog ne treba mnogo, ali treba se potruditi, treba odgovoriti i blagovremeno reagovati, treba imati sluha i čuti molbe i zahteve brojnih zaposlenih u ovoj delatnosti na čiji se ugled i značaj zaboravlja. Ignorisanje i ostavljanje bez odgovora, degradira bilo kakav sindikalni angažman. No uprkos svemu, idemo dalje još uporniji i odlučniji da istrajemo u svojim zahtevima.

U 2021. godini smo održali Izbornu Skupštinu za novi mandatni period, izabrali kvalitetne i vredne predsednike sindikalnih organizacija, izabrali članove Pokrajinskog odbora i organa Sindikata sa energijom , kredibilitetom i poverenjem od kojih se očekuje da učine mnogo na polju sindikalnog rada.

Svesni činjenice da je sindikalno obrazovanje, odnosno edukacija sindikalnih aktivista i popularizovanje među mladima jedan od osnovnih preduslova za uspešan sindikalni rad, organizovali smo seminar o značaju Sindikata i šta sve Sindikat može da pruži i uradi za svoje članstvo i praktično pokazali važnost i značaj kvalitetne komunikacije.

Iskustva iz prethodnih godina nas uče da napredak u borbi za pristojne plate i dostojanstven rad, možemo ostvariti samo ako se mnogo veći broj naših članova aktivira, ako znaju da bez straha izlože svoje mišljenje i tako osnaženi podržimo tradiciju sindikalne borbe .

Sa nadom da ćemo u 2022. godini biti brojniji, zdraviji, aktivniji i uspešniji od srca Vam želim srećnu Novu godinu


dr Dunja Civrić,
predsednica PO Sindikata zaposlenih
u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodini

cestitka 2

 

 

Na sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 10.novembra 2021. u Novom Sadu, predsednica POS-a, je navela da se očekuje ( kako smo iz medija saznali) povećanje plata u zdravstvu od 8% koje će se primenjivati od plate za mesec decembar 2021.godine.
Ona je naglasila da još uvek nema zvaničnog odgovora nadležnih organa na sve podnete zahteve i inicijative od strane Sindikata, kako na one koji se odnose na povećanje plata, novogodišnje nagrade, tako i na inicijative za promenu uredbe o koeficijentima, donošenje jedinstvene cene rada, kupovine stanova po povoljnijim uslovima od tržišnih ili odgovora na obavezu plaćanja eko takse. Izostanak komunikacije i konkretnih odgovora nadležnih, umanjuje značaj svih preduzetih akcija Sindikata. Revoltirani smo što se naši zahtevi ne čuju, što nema odgovora i što se ozbiljan rad Sindikata tako dovodi u pitanje. Sigurno je da svako povećanje plata u zdravstvu pozdravljamo, ali po ko zna koji put skrećemo pažnju na situaciju koja je u praksi, a to je da će se ovim povećanjem još više smanjiti raspon zarada u zdravstvu i povećati broj zaposlenih koji će primati minimalnu zaradu ili tek nešto malo više od tog iznosa. U ovim teškim vremenima kada su i sistem i zaposleni u njemu dovedeni do ruba izdržljivosti, predstavnici Sindikata su ta veza kako između poslodavca i zaposlenih, tako i između pacijenata i zaposlenih, uvek spremni da saslušaju, smire tenzije i pronađu najprihvatljivije rešenje za sve. Od nas se očekuje više nego od poslodavaca, očekuje se da zaštitimo zaposlene, da rešimo probleme nagomilanih prekovremenih sati, plaćanja istih, slanje zaposlenih u druge zdravstvene ustanove na ispomoć i još mnogo toga što se svakodnevno pojavljuje kao novi problem. I zaposleni i pacijenti su nezadovoljni, jedni suviše umorni, njihov rad potcenjen i za isti rad različito plaćeni, a drugi uplašeni za sopstveni život, revoltirani na višesatna čekanja, vrlo često i agresivni. Doba aplauza je prošlo , sada smo izloženi raznim pritiscima i zaboravlja se značaj posla koji obavljamo.
Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije, da je u svim okruzima Vojvodine slična situacija koju karakteriše nedostatak adekvatnog kadra, problem nejavljanja kandidata na raspisane konkurse, izostanak jednoobraznih kriterijuma za isplatu tzv. kovid dodatka, pa isti rad nije i jednako plaćen što dodatno kvari međuljudske odnose, kao i veliki broj bolesnih i zaraženih među zaposlenima. I u socijalnoj zaštiti je identična situacija, rad negovateljica nije adekvatno plaćen, dodaci za kovid ne postoje i zaposleni su ugroženi po svim osnovima.
Na sednici je usvojen novi Pravilnik o dodeli finansijske pomoći članovima Sindikata, sa posebnim akcentom na kriterijum solidarnosti, prema kome bi novčana pomoć za teže bolesti za sve članove bila jednaka.
Na kraju sednice verifikovana je odluka o postavljenju poverenika Sindikalne organizacije Doma zdravlja Sombor i predlog novog člana POSa iz Zapadno-bačkog okruga, zbog odlaska dosadašnjeg člana Eve Đelbabin u penziju, kojoj su se članovi Pos-a zahvalili na dugogodišnjem sindikalnom radu i poželeli sve najlepše u penzionerskim danima.

IMG 20211110 110741    IMG 20211110 110652

IMG 20211110 110643     IMG 20211110 110803     IMG 20211110 130604

 

 

Treća sednica POS-a u proširenom sastavu, održana je u Vrnjačkoj Banji 23.septembra 2021.godine. Pored članova organa, sednici su prisustvovali i dr Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Mihajlo Govedarica, sekretar Sindikata, članovi Predsedništva Sindikata i predsednici i članovi odbora sindikalnih organizacija, kao i mladi sindikalni aktivisti.
U uvodnom izlaganju dr Dunja Civrić, predsednica Pokrajinskog odbora, informisala je prisutne o aktivnostima sindikata u prethodnom periodu i podnetim inicijativama. Istakla je da Sindikat insistira da povećanje plata zaposlenima u zdravstvu bude 15% i da se navedeno povećanje odnosi na sve zaposlene. Takođe i dalje se insistira na izmeni postojeće Uredbe o koeficijentima i njenom upodobljavanju sa važećim aktima.
Podsetila je da je Sindikat zahtevao da visina minimalne zarade bude izjednačena sa potrošačkom korpom , ali kao što je poznato od 01.01.2022.godine minimalna zarada će iznositi 201,22 din. po satu, odnosno 35.012 dinara. Upoznala je prisutne i da je Sindikat blagovremeno podneo zahtev, za dodelu novogodišnje nagrade svim zaposlenima.
Što se tiče ostalih aktivnosti, ponovo je aktiviran zahtev nadležnima da se omogući zaposlenima u zdravstvenoj delatnosti kupovina stanova po uslovima kakvi su omogućeni za vojsku i policiju.
Proces i koordinacija oko potpisivanja kolektivnih ugovora u zdravstvenim ustanovama Vojvodine, se redovno prati, bilo je kraćeg zastoja zbog godišnjih odmora, ali se pregovaranje kontinurano nastavlja. Imamo ustanove čiji su kolektivni ugovori prihvaćeni bez ikakvih primedaba, ili su imali samo primedbe tehničke sadržine, što je znak koliko se ozbiljno ova materija obrađuje.
Ona je podsetila da je tokom leta, nakon dopisa Ministarstva zdravlja o obavezi zaposlenih da se posle povratka sa godišnjih odmora ili odsustva dužeg od sedam dana moraju testirati na koronu i sami finansirati te testove, došlo do pokušaja suspenzije pojedinih zaposlenih, ali da su nakon naše i intervencije nadležnih inspekcija, ti postupci obustavljeni i nezakonite odluke povučene.
Prisutnima se obratio i predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, dr Zoran Savić, koji je pozdravio sve prisutne i naglasio da se aktivnost Sindikata u prethodnom periodu svela na pregovore sa raznim ministarstvima. Sindikat stalno ukazuje i zahteva da procentualno povećanje plata svim zaposlenima ne sme biti manje od procentualnog povećanja minimalne zarade, jer će u suprotnom doći do totalnog urušavanja odnosa između plata zaposlenih različitih profila. Minimalna zarada procentualno jeste uvećana za 9,4%, ali u novcu to je jako malo. I on je ukazao da mora doći do izmene Uredbe o koeficijentima koja traje 20 godina i koja ne prepoznaje pojedina radna mesta , kao i da se isplata plata prema platnim razredima i dalje odlaže .
Nakon sednice, održan je seminar na temu „ Obračun i evidentiranje radnih sati u zdravstvenoj delatnosti“, gde je predavač Branislava Šljivančanin, stručni konsultant iz oblasti ekonomskih nauka, ukazala na specifičnosti poslovanja zdravstvenih ustanova i probleme sa kojima se suočavaju zaposleni oko evidencije i isplate smenskog rada, skraćenog radnog vremena, dežurstva i prekovremenog rada.
Drugi dan seminara dr Dunja Civrić i potpredsednik POSa Stevo Malić, imali su uvodne prezentacije na teme koje se odnose na „Razvoj Sindikata i pridobijanje novih članova“ i „Šta imam od Sindikata“, te kako približiti Sindikat mladima.
Nakon ovih tema konsultantkinja za komunikaciju Nataša Ristić, je održala predavanje sa radionicom na temu“ Unapređivanje komunikacije sa članstvom i javnošću“. Na zanimljiv način je učesnicima predstavljen značaj komunikacije, njeno povratno dejstvo i koliko smo vešti u ophođenju prema drugima.
Učesnici seminara su ocenili da je seminar odlično osmišljen , da su teme životne i aktuelne i da će se dobijene informacije moći primeniti u svakodnevnom poslu i komunikaciji.

1     2

3     7

 

 

   Na drugoj sednici Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, koja je održana dana: 19.05.2021.godine u Novom Sadu, prisutni članovi POS-a su se upoznali sa aktivnostima Sindikata između dve sednice.    

   Istaknuto je da Sindikat  insistira  da se sadašnja masa sredstva koja je opredeljena za uvećanje  zarade po osnovu  rada u kovid sistemu , zadrži u zdravstvenoj delatnosti i raspodeli u budućem periodu na sve zaposlene uz korekciju koeficijenata. Tako bi se u značajnoj meri poboljšao materijalni položaj  svih zaposlenih u ovoj delatnosti.

   Predsednica POS-a, je obavestila prisutne o razgovoru sa pokrajinskim sekretarom za zdravstvo prof.dr Zoranom Gojkovićem, o problemima zaposlenih u Ustanovi zajedničkih poslova Instituta u Sremskoj Kamenici. Rešenje njihovog statusa  i dalje nije pronađeno, s obzirom da se ova ustanova ne nalazi u sistemu mreže zdravstvenih ustanova.

   Na sednici je navedeno, da  pored pokrenute i  pozitivno  ocenjene inicijative Sindikata za izmenu Pravilnika o radnim mestima , odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, još uvek nemamo informaciju o predloženim promenama za izjednačavanje beneficiranog radnog staža medicinskih tehničara i vozača u službi hitne pomoći.

   Takođe je predloženo da se ponovo upute zahtevi nadležnim organima  da i zdravstveni radnici uđu u kategoriju ljudi kojoj će moći da se obezbede stanovi po istim uslovima pod kojima su dodeljeni vojsci i službi bezbednosti. Takav podsticaj bi bio još jedan značajan razlog lekarima i medicinskim sestrama da ostanu u zemlji.    

   Predsednik Severno-bačkog okružnog odbora je upoznao  prisutne članove POS-a  sa situacijom u Apoteci Subotica, gde je većina zaposlenih prešla da radi kod privatnog poslodavca Galen Pharm, a samo deo zaposlenih je ostao zaposlen u javnoj apoteci. U toku su  aktivnosti za osnivanje novih sindikalnih organizacija, koje će pratiti novonastalu situaciju u Apoteci Subotica.

IMG 20210519 111017     IMG 20210519 111019   IMG c8daceede6be2923a0a296e84a9b818c V     IMG 20210519 110952

 

Na prvoj sednici za mandatni period 2021.- 2026. godine, koja je održana 21.04.2021.godine, konstituisan je Pokrajinski odbor Sindikata,  koji ima 31 člana. Za potpredsednika, Pokrajinski odbor je izabrao Stevu Malića, predsednika JSO Kliničkog centra Vojvodine, a za sekretarku  Vesnu Rukavinu, stručnog saradnika u Veću SSSV.

 U fokusu rasprave na sednici bile su aktivnosti sindikata na očuvanju materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih, kao i položaj zaposlenih u Ustanovi zajedničkih poslova instituta Sremska Kamenica, na koji je  više puta ukazivano i traženo rešenje ovog problema od Ministarstva zdravlja.

Sednici je prisustvovao i Aleksandar Nedeljkov, predsednik SO Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, koji je izneo problem finansiranja sudskih troškova i troškova izvršitelja, koji su nastali po osnovu brojnih tužbi zaposlenih , zbog neizmirenih dugovanja za plate, putne troškove i dnevnice iz 2019.godine.

Za članove Komisije za dodelu materijalne pomoći članovima Sindikata izabrani su: Vesna Avdić, SO Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine; Aleksandra Rankov, SO Opšta bolnica Kikinda i Dejan Dobrić, SO Instituta za onkologiju Sremska Kamenica..

Za članove Komisije za pozajmice sindikalnim organizacijama izabrani su: Momčilo Jakšić, SO Opšta bolnica Subotica; Jovan Hrnjaković , KCV i Perko Žarković,  SO Gerontološki centar Novi Sad.

Za  članove Veća SSSV  izabrani su: Goran Lukić, predsednik Sremskog okružnog odbora, Zoran Stojanović, predsednik Srednje-banatskog okružnog odbora, Saša Đašić, predsednik Severno-bačkog okružnog odbora i Zoran Petrović, predsednik SO Opšta bolnica Sremska Mitrovica.

Za člana Nadzornog odbora SSSV izabrana je Aleksandra Rankov, predsednica Severno – banatskog okružnog odbora.

Istovremeno sa održavanjem konstitutitivne sednice Pokrajinskog odbora, održane su konstitutivne sednice Nadzornog odbora i Statutarne komisije Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine.

Na ovoj sednici predsednica POS-a dr Dunja Civrić se u ime svih članova, zahvalila Milanu Popovu, dugodišnjem predsedniku Severno – banatskog okružnog odbora, na svim godinama aktivnog sindikalnog rada i poželela mu bezbrižne i mirne penzionerske dane.

konst 1     konst 2   konst 3

 

Na Skupštini Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, koja je održana dana: 08.04.2021.godine u Novom Sadu, za predsednicu Pokrajinskog odbora izabrana je dr Dunja Civrić. Aktuelna predsednica POS-a, je odlukom delegata ponovo izabrana na tu funkciju za naredni mandatni period za 2021 – 2026.godinu.
Za članove Nadzornog odbora izabrane su: Gordana Medić - Dom zdravlja Temerin, Vanja LJubinković – Klinički centar Vojvodine i Dragana Poposki – Opšta bolnica Sremska Mitrovica, dok su za članove Statutarne komisije izabrani: Tanja Vuletić – Institut za onkologiju Vojvodine, Vukan Sikimić – Dom zdravlja Kovin i Milijana Čelarević – Dom zdravlja Novi Sad.
Na izbornoj Skupštini usvojena su dokumenta neophodna za rad Skupštine i verifikovani su mandati novoizabranim članovima POS-a , kao i biranim delegatima Skupštine.
Dunja Civrić je u svom obraćanju naglasila da je prethodni mandatni period bio dinamičan i izazovan period u zdravstvu, a da je tek sa pojavom pandemije zdravstvo došlo u fokus javnog interesovanja. Ona je ujedno predložila da se sa ove Skupštine , Vladi Republike Srbije i višim organima Sindikata, prosledi zahtev da sadašnji nivo plata u zdravstvu sa uračunatim tzv. kovid dodatkom, bude osnov za obračun redovne plate u zdravstvenoj delatnosti.
Prisutnima se obratio Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, koji je izrazio zahvalnost zdravstvenim radnicima za sve što su uradili u ovoj godini borbe sa koronom, kao i dr sci. Radmila Obrenović, zamenik predsednika Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.
Skupština je jednoglasno predložila dr Zorana Savića za predsednika Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.

s2021.1     s2021.2     s2021.4

s2021.5     s2021.3

 

 

Na sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 03. marta 2021. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su se upoznali sa aktivnostima i radom Sindikata između dve sednice.
Potpredsednik POS-a, je obavestio prisutneda je održana sednica Komisije za praćenje primene i davanje autentičnih tumačenja PKU za delatnost zdravstva. On je istakao da je bilo mnogo pitanja koja se odnose na kovid i naknade zaposlenima za vreme pandemije, ali i da je bilo mnogo pitanja iz nadležnosti RFZO i da se u naredne dve nedelje očekuju zvanični odgovori i tumačenja PKU. Podsetio je i da je naš Sindikat prosledio urgencije Vladi RS, ministarstvu finansija i minisatrstvu zdravlja za hitno postupanje i rešavanje problema obračuna plate za preko 5000 zaposlenih koji i dalje imaju platu ispod minimalne.
Predsednici okružnih odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, podneli su izveštaje sa Skupština okruga o sprovedenim izborima za novi mandatni period. Izbori u okruzima Vojvodine su uspešno okončani, uprkos problemima oko organizacije skupština u uslovima posebnih epidemioloških uslova.
Članovi Pokrajinskog odbora su usvojili Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine za 2020. godinu, Finansijski plan za 2021. godinu i Okvirni plan rada za 2021. godinu.
Na sednici su razmatrani i usvojeni predlozi dokumenata i predlozi radnih tela za Skupštinu Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, koja se planira za 08.04.2021.godine u Novom Sadu .
Verifikovani su predlozi lista kandidata za izbor predsednika Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, kao i predlozi kandidata za više organe Sindikata.

pos 29.1     pos 292     pos 293

 

Poštovane koleginice i kolege , članovi Sindikata

Godina koja je na izmaku bila je kao ni jedna druga godina u skorijoj prošlosti, teška, bolesna, neizvesna i nesigurna.
Kada se pogleda unazad skoro 365 dana smo proveli u svakodnevnom prebrojavanju i brojanju kako zaraženih pacijenata, tako i onih na lečenju, onih na respiratorima i na žalost onih koji nisu uspeli da se izbore u borbi protiv kovida 19, koji nas je sve dotakao na ovaj ili onaj način i promenio. Promenio je naše prioritete, životne navike i ciljeve. Promenio je i način gledanja na našu delatnost i na doprinose koje zaposleni daju, svako u svom domenu rada.
Uspeli smo da se sindikalno izborimo za povećenje plata, da skrenemo pažnju na loš položaj zdravstva u celini, na manjak zaposlenih i na neophodnost da se zdravstveni sistem stavi na čvršće temelje. Na žalost trebala je da se desi pandemija ovakvih razmera, pa da se prizna značaj ali i osetljivost zdravstvenog sistema.
Skloni smo da poverujemoi verujemo dase naš apel čuo i prihvatio, da se mnogo toga u zdravstvu promenilo ili bar menja i da iza toga stoji naš dugogodišnji rad i upornost.
Drage koleginice i kolege, želim Vam da Novu 2021.godinu dočekate u zdravlju i veselju, da zauvek izbrišemo i zaboravimo crvene zone i linije razdvajanja i da nam se nikada više ne dogodi distanca od života.


dr Dunja Civrić,
predsednica PO Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine

 

cestitka 2

 

Na sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana elektronskim putem, dana 16.12.2020. preko zoom aplikacije, članovi Pokrajinskog odbora su se upoznali sa aktivnostima i radom Sindikata između dve sednice.
Predsednica POS-a, je obavestila prisutne da je usvojen predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu RS i da je njime predviđeno povećanje za sve zaposlene u zdravstvenoj delatnosti,zaposlene na poslovima zdravstvene zaštite u ustanovama socijalne zaštite i negovateljicama u ustanovama socijalne zaštite. Osnovica za obračun plata uvećava se za 10% i tako utvrđena osnovica uvećaće se za 5% počev od plate za decembar 2020.godine.
Ona je naglasila da je Sindikat preduzeo sve korake da nadležnima skrene pažnju da će ovakvim načinom povećanja plata, jedna velika grupa, oko 5000 zaposlenih, uglavnom nezdravstvenih radnika, neće dobiti povećanje plate.
Stav Sindikata je da niko ne bude oštećen i da niko ne dobije manju platu.
Takođe je naglasila i da je Vlada RS donela preporuku , na zahtev Sindikata, da se zaposlenima koji su radno angažovani u toku trajanja epidemije, omogući da iskoriste godišnji odmor u izmenjenim rokovima od onih koje zakon nalaže.
Novčane nagrade zaposlenima koji rade sa pacijentima obolelim od Covid-19 i dalje će se isplaćivati prema instrukcijama nadležnog ministarstva.Ona je navela da je Sindikat insistirao da se te instrukcije preciziraju i da se uvedu jednoobrazni kriterijumi za nagrađivanje za sve zdravstvene ustanove.
Članovi Pokrajinskog odbora, su izneli informacije o epidemiološkoj situaciji u njihovim ustanovama, načinu rada, organizaciji i problemima sa kojima se zaposleni svakodnevno suočavaju.
Takođe su podneli izveštaj i o izbornim aktivnostima, zaključivši da uprkos otežanim uslovima rada, izbori se sprovode i uspešno okončavaju. U pojedinim slučajevima prilikom izbora su se pojavile određene situacije, koje nisu predviđene našim Statutom, a koje u narednom periodu treba regulisati .
Predsednica POSa je posebno istakla problem zaposlenih u Ustanovi zajedničkih poslova instituta u Sremskoj Kamenici, koji se već godinama ponavlja. Kada su u pitanju dobri primeri organizacije pratećih službi u zdravstvu , ova ustanova se uzima kao dobar primer organizacije , a kada treba da se zaposleni nagrade ili da im se priznaju prava utvrđena u PKU, postavlja se pitanje plana mreže zdravstvenih ustanova i njihove pripadnosti.
Naš Sindikat podneo je dopise nadležnim organima , još jednom ukazujući na problem zaposlenih u ovoj ustanovi, zahtevajući da se ovaj problem sagleda i reši na adekvatan način.
Ona je podsetila da je Sindikat podneo i incijativu Ministarstvu zdravlja i nadležnim komorama, koja sadrži predlog da se svim zdravstvenim radnicima dodeli 20 licencnih bodova za tekuću godinu, ali da se odgovor još uvek čeka.

  28 1     28 2     28 3

 

 

 

 

Na sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 04.novembra 2020. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su se upoznali sa aktivnostima i radom Sindikata između dve sednice.
Predsednica POS-a, je obavestila prisutne da jepočela isplata novčanih nagrada zaposlenima koji su radili sa pacijentima obolelim od Covid-19 i istakla je značajnu ulogu Sindikata koji se maksimalno angažovao da uopšte i dođe do ovog nagrađivanja.Ona je navela da ima zdravstvenih ustanova koje nisu adekvatno odreagovale na uputstva RFZO o nagrađivanju zaposlenih, tako dapostoji određeni broj ustanova u kojima su pojedine službe izostavljene od ove novčane pomoći iako su zaposleni bili angažovani na sprovođenju mera i aktivnosti vezanih za sprečavanje širenja epidemije.
Članovi Pokrajinskog odbora, su izneli informacije o načinu i kriterijumima koji su utvrđeni u njihovim zdravstvenim ustanovama,za isplatu ove novčane pomoći.
Istakli su da je problem oko nagrađivanja posledica nepostojanja jedinstvenog kriterijuma na teritoriji Republike Srbije, koji bi važio za sve zdravstvene ustanove i čijom primenom bi svi radnici za istu vrstu posla imali i jednake nagrade. Utvrđivanjem pojedinačnih kriterijuma, koji su različiti od ustanove do ustanove, stvorena je nepovoljna situacija koja može dovesti do nezadovoljstva među zaposlenima. Za svaku pohvalu su zdravstvene ustanove i njihov menadžment koji su ovaj posao nagrađivanja, sproveli transparentno, u saradnji sa organima upravljanja i reprezentativnim sindikatom. Članovi POS-a su predložili da se insistira i zahteva na uvođenju jedinstvenih kriterijuma za nagrađivanje zaposlenih koji su učestvovali i učestvuju u borbi protiv Covid-19.
Predsednica POSa je posebno naglasila da je tokom vanrednog stanja u radni odnos primljen veći broj zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i nemedicinskih radnika radi boljeg funkcionisanja zdravstvene zaštite i ublažavanja posledica epidemije. Ovim novozaposlenim radnicima sredstva za plate su obezbeđena iz budžeta RS i Sindikat nastoji da se njihov dalji radnopravni status, odnosno plate, ugovore sa RFZO.
Obeležen je Međunarodni dan dostojanstvenog rada i upućena je Urgencija nadležnom ministarstvu za izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama. Sindikat i dalje predlaže uvođenje jedinstvene osnovice, utvrđivanje novih koeficijenata i adekvatnog raspona između njih, kao najprimerenije rešenje za utvrđivanje visine plata u zdravstvenoj delatnosti i delatnosti socijalne zaštite.
Ona je navela da je naš Sindikat učestvovao na tribini u organizaciji Evropskog sindikata javnih službi – EPSU, za Evropski dan akcije na temu „ Borba za zdravstvo i nakon pandemije“ apelujući na zaštitu i položaj zdravstvenih radnika i radnika u socijalnoj zaštiti, njihovu bezbednost i pravičnu i adekvatnu zaradu i posle pandemije.
Naš Sindikat podneo je Ministarstvu zdravlja Inicijativu da se svim zdravstvenim radnicima dodeli 20 licencnih bodova za tekuću godinu, jer je postupak edukacije na način kako se do sada obavljao iz objektivnih razloga onemogućen, ali su znanja stečena u borbi sa pandemijom, validna ineprocenjiva.
Članovi POS-a su podneli izveštaj o izbornim aktivnostima u njihovim zdravstvenim ustanovama i načinu održavanja izbora u sindikalnim organizacijama u uslovima pandemije.

27.1     27.2     27.3

 

   Na sednici Pokrajinskog odbora,koja je održana 23.septembra 2020. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa aktivnostima Sindikata između dve sednice. Predsednica POS-a je istakla da je Sindikat reagovao na sve dopise koji su stizali iz Ministarstva zdravlja i RFZO vezane kako za nagrađivanje zaposlenih koji su radili sa pacijentima obolelim od Kovid-19, tako i na one koji se odnose na redovno finansiranje novozaposlenih zdravstvenih radnika i isplate solidarnih pomoći za zaposlene u zdravstvenim ustanovama čiji su poslovni računi u blokadi.

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana BrnabićUredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavlјanjem aktivnosti, iznosima naknada ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019 i 89/2019), delatnost sindikata je propisana kao delatnost koja ima mali uticaj na životnu sredinu i kao takva propisana je obaveza plaćanja takse.

Smatramo da je ovakvo normiranje apsolutno neprihvatlјivo iz razloga što su sindikati organizovani i deluju uglavnom u prostorijama poslodavca, te za svoj rad koriste resurse poslodavca, pa bi plaćanje ekološke takse i od strane poslodavca i od strane sindikata, predstavlјalo dupliranje ovog nameta, a da su efekti mogućeg uticaja na životnu sredinu isti.
Podsećamo Vas da je kod nekih poslodavaca organizovano više sindikata, u kom slučaju bi se više puta naplaćivala ova naknada koju je poslodavac već izmirio.

Napominjemo da je ovakav namet ogroman i neopravdan teret za sindikalne organizacije koje i ovako imaju skromne prihode, koji se koriste za pomoć članstvu i druge svrhe u skladu sa aktivnostima sindikata.

Kao dokaz naših tvrdnji, navodimo i odredbu člana 127. PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina  i jedinica lokalne samouprave u kojoj je propisano da je poslodavac dužan da reprezentativnom sindikatu kod poslodavca, bez naknade troškova i posredstvom službe koja obavlјa administrativne i tehničke poslove,  obezbedi obavlјanje administrativnih i tehničkih poslova.

Dakle, poslodavac je već shodno navednoj uredbi platio ekološku taksu za obavlјanje ovih poslova, odnosno uticaja na životnu sredinu, pa bi nametanje obaveze da u istoj pravnoj i činjeničnoj situaciji isto uradi i sindikat koji je organizovan i deluje kod tog poslodavca, predstavlјalo dvostruki namet, za koji ne postoji opravdanje, a ozbilјno ugrožava rad sindikata.

Zbog svega navedenog, molimo Vas da po hitnom postupku pristupite izmenama i dopunama ove uredbe, na način da sindikati ne budu obveznici plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Predsednik
dr Zoran
 Savić

 

Republički fond za zdravstveno osiguranje uputio je dopis svim filijalama broj 450-5956/20 od 22.07.2020.godine, u kome se navodi da se isplata naknade plate u skladu sa članom 101a PKU zaposlenima u zdravstvenim ustanovama za koje su ugovorena sredstva za isplatu plata i naknada plata vrši iz sredstava koja se trebuju u redovnom postupku za isplatu plata i naknada plata od filijale Republičkog fonda i to:

- za prvih 30 dana odsustva sa rada u visini od 100% naknade plate;
- počev od 31. dana odsustva sa rada, preostali iznos razlike do visine od 100% naknade plate (35%).


Ukoliko zdravstvene ustanove nisu trebovale sredstva po ovom osnovu za predhodni period (počev od 01.marta 2020.godine na usvojeni zahtev Sindikata) potrebno je da to odmah učine, u skladu sa ovom instrukcijom RFZO.


Dakle, RFZO u celosti obezbeđuje sredstva za isplatu naknade plate po ovom osnovu.


Podsećamo
 da je Sindikat izborio da RFZO finansira sva prava zaposlenih iz zaklјučenog PKU, ukoliko ovaj ugovor na to obavezuje poslodavca.


U prilogu ovog obaveštenja, možete pogledati navedeni dopis RFZO.

preuzmi fajl

 

Vlada Republike Srbije je 26.juna 2020.godine, na predlog Ministarstva zdravlјa, donela Zaklјučak broj 401-5282/2020 kojim se sredstva za plate zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i nemedicinskih radnika, koji su tokom vanrednog stanja  primlјeni u radni odnos radi ublažavanja posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19, obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, za period od 5 meseci.
Na ovaj način, usvojen je zahtev Sindikata da se i novoprimlјenim zaposlenima obezbede sredstva za isplatu plata.
U cilјu realizacije ovog zaklјučka, RFZO je uputio dopis svim filijalama i direktorima ustanova radi obračuna potrebnih sredstava za isplatu plata ovim zaposlenima, kao i da bi se izvršilo trebovanje potrebnih sredstava nadležnoj filijali.

U prilogu ovog obaveštenja možete pogledati Zaklјučak Vlade.

preuzmi fajl

 

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA
Ministar, Zoran Đorđević

MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Siniša Mali

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za adekvatno sagledavanje svih zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite koji su radili sa obolelima od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, odnosno zaposlenima koji su u ustanovama socijalne zaštite bili u višenedelјnom karantinu brinući o korisnicima usluga, u smislu da im se za ovaj rad isplati odgovarajuća stimulacija u skladu sa zakonom i zaklјučenim posebnim kolektivnim ugovorima.
Pozdravlјamo dopis Ministarstva zdravlјa upućen direktorima ustanova broj 120-01-31/2020-05 od 23.04.2020.godine, u kome se navodi da je potrebno da direktori zdravstvenih ustanova posebno prepoznaju rad zaposlenih koji su angažovani u COVID ambulantama, te da se u skladu sa zakonom navedenim licima isplate odgovarajuće nagrade kao vid značajnog doprinosa zaposlenog uspešnom radu poslodavca, odnosno zdravstvene ustanove.
Uprkos ovom dopisu, brojne ustanove nisu bile u mogućnosti da isti sprovedu, zbog nedostatka finansijskih sredstava, odnosno sopstvenih prihoda ustanova.
Zaposleni su pokazali visok nivo požrtvovanja i profesionalnosti kada je bilo najteže, zbog toga zahtevamo da se obezbede posebna sredstva u budžetu, radi isplate uvećane plate, odnosno stimulacije svim zaposlenima koji su radili sa obolelim licima od COVID-19.
U borbi sa ovom podmuklom bolešću, bilo je i zaposlenih koji su izgubili život.
Smatramo da porodice preminulih zaposlenih od COVID-19 ne smeju biti zaboravlјene i da im treba pružiti adekvatnu finansijsku pomoć, u skladu sa datim mogućnostima.
Očekujemo, Vašu hitnu reakciju, obaveštavanje Vlade Republike Srbije o ovom opravdanom zahtevu Sindikata i preduzimanje konkretnih aktivnosti na realizaciji istog, a sve u skladu sa poverenim nadležnostima i datim mogućnostima.

Predsednik
dr Zoran Savić

 

2 Na sednici Pokrajinskog odbora,koja je održana 20.maja 2020. uNovom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa aktivnostima Sindikata između dve sednice. Posebno je stavljen akcenat na sindikalni rad za vreme vanrednog stanja i funkcionisanje u takvim otežanim uslovima.
Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije o načinu rada zdravstvenih ustanova iz njihovih okruga za vreme pandemije. Istakli su da je u početku bilo problema i u organizaciji rada i u tumačenjima odluka i preporuka Ministarstva zdravlja. Problem su stvarale nedorečenosti pojedinih preporuka, koje su poslodavci različito tumačili i primenjivali.Tim povodom Sindikat se u nekoliko navrata obraćao Ministarstvu zdravlja za davanje instrukcija zdravstvenim ustanovama o pravilnoj primeni uredbi i preporuka.Takođe je ukazano i da u pojedinim zdravstvenim ustanovama i privremenim bolnicama postoje zaposleni koji su ostvarili izuzetno veliki broj radnih sati tokom vanrednog stanja, te da je neophodna instrukcija o načinu pravilnog obračuna plata i dodataka na platu za obavljeni rad.
Uprkos poteškoćama i problemima u organizaciji rada, koje su se u početku pojavile, na sednici je istaknuto, da se posebne pohvale moraju priznati zaposlenima u oblasti zdravstva i socijalne zaštite za iskazanu kolegijalnost i solidarnost, kao i za izuzetno požrtvovan rad u vreme pandemije.
Članovi Pokrajinskog odbora suposebno naglasili , da se nadaju da je država prepoznala značaj Zavoda za javno zdravlje i apoteka i njihovu sposobnost da se u kratkom vremenu organizuju i zaštite zdravlje svih nas, te da se njihova uloga neće zaboraviti ni kada kriza bude okončana. Takođe je istaknuto i da je konačno postala vidljiva činjenica koju Sindikat stalno potencira, a to je važnost i uloga nezdravstvenih radnika i u sistemu zdravstva i u sistemu socijalne zaštite. Još jednom se potvrdilo da samo zajednički, timski rad svih zdravstvenih i nezdravstvenih radnika, može obezbediti kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
Pod tačkom 3. dnevnog reda – informacija o predstojećim izbornim aktivnostima u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije članovi POS-a su, usvojili zaključak kojim se ističe doprinos i značaj Sindikata u Pokrajini.

5     4

5 1      1

 

Vlada Republike Srbije, donela je rešenje kojim se raspoređuju sredstva Ministarstvu zdravlјa, radi obezbeđivanja nedostajućih sredstava potrebnih za plate zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i nemedicinskih radnika, koji su primlјeni u radni odnos u zdravstvene ustanove, kao i za podršku institutima i zavodima za javno zdravlјe.

Na ovaj način, ispunjen je zahtev Sindikata upućen resornom ministarstvu 02.aprila 2020.godine.

 

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za obavezno testiranje svih zaposlenih koji su radili u COVID bolnicama i ambulantama na suzbijanju zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.
Sindikat smatra da je radi bezbednosti svih zaposlenih i korisnika usluga zdravstvene zaštite, a radi suzbijanja ove zarazne bolesti, potrebno da zaposleni koji su radili u ovim ustanovama budu testirani na prisustvo virusa COVID-19 pre povratka na posao.
Nadamo se da ćete uvažiti ovaj opravdani zahtev Sindikata, radi očuvanja zdravlјa svih zaposlenih i korisnika usluga.

Očekujemo Vaše postupanje.

Predsednik
dr Zoran Savić

 

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

Zbog nejednakog postupanja zdravstvenih ustanova vezano za primenu Uredbe o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavlјaju poslove u oblasti zdravlјa, odnosno zaštite zdravlјa stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2020), primorani smo da Vam se još jednom obratimo za davanje mišlјenja, kako bi svim zaposlenima u delatnosti zdravstva pripao dodatak na platu, shodno navedenoj uredbi.

Naime, u mnogim ustanovama ovaj dodatak nisu dobili svi zaposleni, iz kog razloga je neophodno da se da mišlјenje, radi otklanjanja svake sumnje da li ovaj dodatak na platu pripada zaposlenima koji imaju minimalnu zaradu, kao i lekarima koji su na specijalizaciji.
Mnogi od njih nisu dobili dodatak na platu shodno navedenoj uredbi, iako je u istoj jasno propisano da dodatak na platu od 10% ostvaruju zaposleni u zdravstvenim ustanovama, dakle svi zaposleni, bez izuzetka kako je to Sindikat i zahtevao.

Takođe, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je više puta u sredstvima javnog informisanja naveo da dodatak na platu od 10% pripada svim zaposlenima u zdravstvu.

Napominjemo da mnogi od zaposlenih koji nisu dobili dodatak na platu za mesec april 2020.godine, a koji su po našem mišlјenju oštećeni nepravilnom primenom ove uredbe, obavlјaju svakodnevno radne zadatke u COVID bolnicama, odnosno aktivno učestvuju na suzbijanju zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 u javnim zdravstvenim ustanovama i privremenim bolnicama.

Očekujemo Vaše hitno postupanje i davanje mišlјenja koje će otkloniti nedoumice vezano za primenu Uredbe i kojim će biti ispravlјena nepravda prema zaposlenima koji nisu dobili pripadajući dodatak na platu.
Predsednik
dr Zoran Savić

 

Ministarstvo zdravlјa nas je obavestilo da je zahtev Sindikata za davanje instrukcije javnim zdravstvenim ustanovama i privremenim bolnicamaprosleđen  Kriznom štabu za suzbijanje zarazne bolesti covid – 19.

Podsećamo da je Sindikat resornom ministarstvu uputio zahtev za davanje instrukcije javnim zdravstvenim ustanovama i privremenim bolnicama, radi pravilnog obračuna plate i dodataka na platu lica koja izvršavaju radnu obavezu obavlјanjem poslova i zadataka u javnoj zdravstvenoj ustanovi ili privremenoj bolnici, u koju su upućena na rad, a prava iz radnog odnosa ostvaruju u ustanovi u kojoj su zaposlena (iz koje su upućena).

Očekujemo da Krizni štab uvaži ovaj opravdani zahtev Sindikata.

 

28.APRIL JE MEĐUNARODNI DAN BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU.
Ovaj 28. april posvećen je uspomeni na sve one koji su se radeći svoj posao, zarazili korona virusom i izgubili svoju životnu bitku.

Neka nam zauvek u sećanju ostanu zdravstveni i svi drugi radnici koji su zbog obavlјanja svog posla umrli od posledica korona virusa.

Zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti su svakodnevno izloženi višestrukim rizicima: psihičkim (stres…), ergonomskim (podizanje pacijenata…), fizičkim (radijacija…), hemijskim ( kancerogene materije…) i biološkim ( uzročnici infekcije…).

Potrebno je ispitati da li je postojeća zaštitna oprema adekvatna za suočavanje sa navedenim rizicima i da li je zaposlenima obezbeđena na vreme.

Da li je broj obolelih veći u ustanovama koje nemaju formiran Odbor za bezbednost i zdravlјe na radu? Zašto u nekim ustanovama nisu formirani Odbori za bezbednost i zdravlјe na radu?

Pandemija Covid – 19 virusa je u prvi plan iznela značaj zaštite zaposlenih od izlaganja infektivnim agensima na radnom mestu. Takođe se pokazao i izuzetan značaj ulaganja u kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i dobre i bezbedne uslove za rad zaposlenih, prvenstveno onih koji su na prvoj liniji odbrane.

To ulaganje mora biti još veće, a to je nemoguće sa smanjenjem doprinosa za zdravstveno osiguranje.


ULAGANјE U ZDRAVSTVO I PREVENTIVU JE ULAGANјE U BUDUĆNOST- ULAGANјE U ŽIVOT.
ZDRAVLjE NEMA CENU, A MI  IMAMO SAMO JEDAN ŽIVOT – ČUVAJMO GA.
NEK TO SVIMA BUDE JASNO, PRE NO ŠTO BUDE KASNO.

 

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za davanje instrukcije javnim zdravstvenim ustanovama i privremenim bolnicama, radi pravilnog obračuna plate i dodataka na platu lica koja izvršavaju radnu obavezu obavlјanjem poslova i zadataka u javnoj zdravstvenoj ustanovi ili privremenoj bolnici, u koju su upućena na rad, a prava iz radnog odnosa ostvaruju u ustanovi u kojoj su zaposlena (iz koje su upućena).
Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020 i 58/2020) propisano je da zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici i druga lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, vojnim zdravstvenim ustanovama, državnim organima i pravnim licima osnovanim sredstvima u javnoj svojini za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavlјaju i poslove zdravstvene delatnosti, mogu biti upućeni na izvršavanje radne obaveze u bilo koju javnu zdravstvenu ustanovu ili u privremenu bolnicu, kojoj nedostaje potreban broj izvršilaca, na osnovu usmenog naloga svog rukovodioca, a u skladu sa planom popune zdravstvenih ustanova i drugim odlukama Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti covid – 19.
Shodno tome, neophodno je da uputite instrukciju za postupanje, u smislu da su javne zdravstvene ustanove i privremene bolnice dužne da vode evidenciju o noćnom, nedelјnom, prazničnom i prekovremenom radu lica angažovanih u tim ustanovama tokom vanrednog stanja i istu dostave ustanovama u kojima su ta lica zaposlena, radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa tih lica u ustanovama u kojima su zaposlena.
To dalјe znači, da je neophodno da svaka javna zdravstvena ustanova ili privremena bolnica ima odgovorno lice, koje će voditi urednu evidenciju o obavlјenom radu navedenih lica, radi pravilnog obračuna plate i dodataka na platu za obavlјeni rad, kao i prekovremeni rad, noćni rad, rad na dan praznika i nedelјni rad.
Očekujemo Vaše hitno postupanje, radi pravilnog obračuna i isplate plate i dodataka na platu.
Predsednik
dr Zoran Savić

 

Nakon podnete Inicijative Sindikata dana 13.marta 2020.godine, više obavlјenih više razgovora sa predstavnicima nadležnih državnih organa, danas je u prostorijama Ministarstva zdravlјa potpisan Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kojim je stvoren pravni osnov za isplatu naknade plate u visini od 100%.

Potpisnici ovog ugovora su: ass. dr Zlatibor Lončar ministar zdravlјa ispred Vlade Republike Srbije, dr Zoran Savić predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Zoran Ilić predsednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite "Nezavisnost".

Napominjemo još jednom da je uvažen zahtev našeg Sindikata da se odredbe Aneksa ovog ugovora primenjuju POČEV OD 01.MARTA 2020.GODINE.


Pravo na naknadu plate u visini od 100% prosečne plate u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, će imati zaposleni, ako je sprečenost za rad nastala zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica  neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavlјanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije.


Nastavlјamo aktivnosti na pomoći zaposlenima tokom vanrednog stanja.

 

Zbog nedoumica vezano za primenu Uredbe o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavlјaju poslove u oblasti zdravlјa, odnosno zaštite zdravlјa stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, Sindikat se obratio nadležnim ministarstvima za dostavu mišlјenja o pravilnoj primeni navedene uredbe.
U vezi sa tim, Ministarstvo finansija Republike Srbije dalo je sledeće mišlјenje:

“Poštovani,

Uredba o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavlјaju poslove u oblasti zdravlјa, odnosno zaštite zdravlјa stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 uređuje novo pravo zaposlenih na dodatak na osnovnu platu.
Prema tome, ovom uredbom se definiše pravo na dodatak na osnovnu platu, a ne uvećanje osnovice za obračun i isplatu plata. Uvećanje osnovice se propisuje Zakonom o budžetskom sistemu i, na osnovu njega, utvrđuje zaklјučkom Vlade.”

 

Obaveštavamo Vas da je u pripremi tekst Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave radi stvaranja pravnog osnova za isplatu 100% naknade zarade i finalizacije aktivnosti Sindikata na rešavanju ovog pitanja.

Pravo na naknadu plate u visini od 100% prosečne plate u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, će imati zaposleni, ako je sprečenost za rad nastala zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica  neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavlјanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizloacije.

Sindikat je insistirao da ovo pravo uživaju svi zaposleni počev od 01.marta 2020.godine.
Očekujemo da Vlada Republike Srbije prihvati ovaj predlog Sindikata.
Potpisivanje ovog ugovora, očekuje se početkom naredne nedelјe.
 
Pratite sajt našeg Sindikata i aplikaciju, budite blagovremeno obavešteni o vašim pravima.

 

Obaveštavamo Vas da je dana 03. aprila 2020. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 50/2020, objavlјen Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2020. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019, 7/2020 - ispr. i 50/2020).

Napominjemo da je donošenjem ovog pravilnika Usvojen zahtev Sindikata, u smislu da su obezbeđena sredstva od strane RFZO za sve prinadležnosti zaposlenih iz zaklјučenog novog Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.


Ovo se odnosi i na isplatu svih vrsta solidarne pomoći koje je Sindikat ugovorio u PKU, ukoliko je propisano da je poslodavac dužan da ih isplati.


Pravilnik stupa na snagu 11.aprila 2020.godine.

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANјE
v.d. direktora, prof. dr Sanja Radojević-Škodrić


U skladu sa zaklјučkom Republičkog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, upućujemo Vam Inicijativu za očuvanje apoteka u javnom sektoru, odnosno sprečavanje dalјe privatizacije apoteka i očuvanje javnog zdravlјa.
Upoznati ste sa činjenicom da je veliki broj apoteka u javnoj svojini izdat u zakup vlasnicima privatnog kapitala ili su zaklјučeni ugovori o koncesiji.


Nastupanjem epidemije bolesti covid -19, apsolutno se pokazalo da se bez javnog zdravstva jednostavno ne može. Pojedinci tek sada shvataju koliki je značaj instituta i zavoda za javno zdravlјe i apoteka u javnoj svojini. Cilј postojanja državnih apoteka je opšti interes, a ne profit. Mnoge od njih prodaju zaštitnu opremu i sredstva po nabavnoj ceni, dakle bez marže i bilo kakvog profita.Takođe, vrše dostavu medikamenata i materijala na kućnu adresu, a svoj rad organizuju u smenama, kako bi obezbedili kontinuiranu farmaceutsku zdravstvenu zaštitu.
Mišlјenja smo da je moguće iznaći rešenje i zakonski regulisati ovu oblast i time sačuvati apoteke u javnom sektoru, čime bi i građani i država imali višestruku korist.


Izmenom propisa (ugovaranjem zaposlenih sa RFZO ili izmenom procenta marže, donošenjem Plana mreže apoteka... i dr.) državne apoteke bi stale na noge, a od dela prihoda koje bi ove ustanove ostvarivale, punio bi se i budžet RS, kao i budžet jedinica lokalnih samouprava.


U mnogim zemlјama primarna zdravstvena zaštita se vraća pod okrilјe države. Postupak privatizacije primarne zdravstvene zaštite se pokazao neuspešnim i u zemlјama poput Švedske, Polјske, Slovačke... U zemlјama gde je izvršena privatizacija zdravstva, zdravlјe je postalo roba, a pacijent kupac!!! Imate ingerencije da vratite javni apotekarski sektor, sprečite privatizaciju i sačuvate javno zdravlјe. Vlasnici privatnog kapitala otvaraju apoteke u mestima u kojima mogu da ostvare profit, a ne zbog opšteg interesa – zdravstvene zaštite stanovništva.
Privatizacijom apoteka građani koji žive u udalјenim prigradskim ili seoskim područjima ostali su bez mogućnosti da se snabdeju lekovima u sredinama u kojima žive. To posebno sada dolazi do izražaja, jer ne postoji organizovan javni prevoz. Apelujemo da obezbedite dostupnost farmaceutske zdravstvene zaštite svim građanima, a to je moguće jedino očuvanjem apoteka u javnom sektoru.


Po okončanju vanrednog stanja, očekujemo razgovore na ovu temu, uklјučujući i sveobuhvatnu analizu ogromnog doprinosa državnih apoteka na suzbijanju zarazne bolesti covid -19.

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Vlada Republike Srbije preporučila je na današnjoj sednici svim poslodavcima da svojim zaposlenima, koji se nalaze u samoizolaciji ili su oboleli od COVID-19, zbog neposrednog izlaganja riziku zbog obavljanja svog posla, obezbede pravo na naknadu zarade u visini od sto odsto.
Ova preporuka će biti obavezujućeg karaktera za zaposlene u javnom sektoru, dakle i u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite.
Takođe, institutima i zavodima za javno zdravlje će biti obezbeđena finansijska sredstva za normalno funkcionisanje.
Ovom prilikom želimo da iskažemo zahvalnost ministru zdravlja ass. dr Zlatiboru Lončaru i Vladi Republike Srbije, na iskazanom razumevanju za naše zahteve.
Takođe, zahvaljujemo se Savezu samostalnih Sindikata Srbije na iskazanoj podršci.
Na kraju, želimo da iskažemo zahvalnost članstvu što su verovali u Sindikat, kao svim zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti na požrtvovanju i profesionalnom držanju.
Nadamo se da ćemo svi zajedno izaći kao pobednici u borbi sa ovom pošasti.
Svima želimo dobro zdravlje.

 

Obaveštavamo vas da je dana 01. aprila 2020. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 48/2020, objavlјena Uredba o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavlјaju poslove u oblasti zdravlјa, odnosno zaštite zdravlјa stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti covid-19 izazvane virusom SaRS-CoV-2.

Ovom uredbom, zaposleni u zdravstvenim ustanovama, zaposleni u vojnozdravstvenim ustanovama, zaposleni na poslovima zdravstvene zaštite u ustanovama socijalne zaštite i lekari u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija ostvaruju pravo na dodatak na osnovnu platu u visini 10% osnovne plate.

Napominjemo da je reč o trajnom povećanju plata za sve zaposlene u zdravstvu, sve zaposlene u vojnozdravstvenim ustanovama, kao i zaposlene na poslovima zdravstvene zaštite u ustanovama socijalne zaštite.


Sindikat nastavlјa aktivnosti na pomoći zaposlenima tokom vanrednog stanja.

 

Savez samostalnih sindikata Srbije zatražio je od Vlade Srbije da zdravstveni radnici koji se nalaze na bolovanju zbog korona virusa primaju naknadu u punom iznosu, a ne umanjenu kako se to desilo nedavno sa niškim lekarima. U dopisima, upućenima predsednici Vlade i ministru rada, predsednik SSSS Ljubisav Orbović zahteva da se ispravi ta nepravda, do koje je, kako je naveo, verovatno došlo usled propusta.
___________________________________________


Vlada RepublikeSrbije
Predsednica Ana Brnabić

Prema informacijama sa kojima raspolažemo zdravstveni radnici koji odu na bolovanje zbog bolesti izazvane korona virusom primaju naknadu u visini 65% od zarade. Izražavamo čuđenje i zabrinutost zbog takvog odnosa prema zdravstvenim radnicima. Naime, pošto je očigledno da se u konkretnom slučaju radi o tome da je privremena nesposobnost za rad u neposrednoj vezi sa obavlјanjem radnih zadataka smatramo da njihova naknada mora biti u visini od 100% od zarade.
Osnov za tu visinu naknade se nalazi u Zakonu o radu, bilo tako, što će se ta bolovanja tretirati, ili će se iskoristiti odredba vezana za "redovna" bolovanja kojom je utvrdjen minimalni iznos naknade za bolovanja. Ako ne može biti manja, to znači da može biti veća i to do 100% zarade.

Verujući da je do ove situacije došlo zbog propusta nastalog usled izuzetno teške i složene opšte situacije očekujemo da se ona prevaziđe prihvatanjem naših zahteva iznetih u ime desetina hilјada zdravstvenih radnika koji se nesebično i samopregorno svaki dan bore protiv opasnosti koja se nadvila nad svima nama.


Predsednik SSSS
Ljubisav Orbović

 

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za davanje jasne i nedvosmislene instrukcije za postupanje zdravstvenih ustanova tokom vanrednog stanja.
Zbog proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, a u cilјu suzbijanja zarazne bolesti covid – 19, mnogi zaposleni u zdravstvenim ustanovama će obavlјati poslove van mesta rada, odnosno van prostorija poslodavca.
Sindikat predlaže da date pisanu Instrukciju koja će na jedinstven način da naloži poslodavcima da izdaju pisani akt za raspoređivanje zaposlenih ukoliko se ukaže potreba za radom:
1.Kod drugog poslodavca iz Plana mreže zdravstvenih ustanova;
2.Kod drugog poslodavca koji obavlјa zdravstvenu delatnost;
3.U novoformiranim privremenim bolnicama (sajam, hale i druga mesta koja za tu namenu budu određena).
Instrukcija treba da sadrži i obaveznu zaštitnu opremu koju mora imati svaki zaposleni, način upotrebe i odlaganje iste, a sve u skladu sa poslovima koje će na tim mestima zaposleni obavlјati.
Takođe, neophodno je definisati nivoe i funkcije odgovornosti za novoformirane bolnice, uz uspostavlјanje jasno definisanog protoka informacija, naredbi i izveštaja, da bi zaposleni mogli na najbolјi i najbezbedniji način da obave svoje radne zadatke.
Apelujemo da se obezbedi dovolјna količina zaštitne opreme za sve zaposlene u sistemu javnog zdravstva Srbije.
Još jednom ukazujemo da je neophodno PO HITNOM POSTUPKU STVORITI PRAVNI OSNOV, kako bi se omogućilo da zaposleni koji su privremeno sprečeni za rad usled pružanja usluga licima obolelim od zarazne bolesti covid -19, imaju pravo na naknadu zarade koja iznosi 100% od osnova za naknadu zarade (ukoliko obole ili budu u samoizolaciji).
Sindikat je uputio ovu inicijativu još 13.03.2020.godine, ali još uvek nismo dobili odgovor.
Zbog svega navedenog, smatramo da je ovu Instrukciju neophodno doneti po hitnom postupku u cilјu otklanjanja prisutnog osećaja nesigurnosti kod zaposlenih, od kojih se očekuje maksimalno angažovanje i fokus na sprečavanju mogućih nesagledivih posledica po zdravlјe stanovništva.     

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo zdravlјa donelo Naredbu o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme zdravstvenih radnika (doktora medicine i medicinskih sestara-tehničara) po hitnom postupku, radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID – 19.

 

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam
 se obraća sa molbom za davanje instrukcije za postupanje zdravstvenih ustanova tokom vanrednog stanja zbog nejednakog postupanja poslodavaca u istim ili sličnim situacijama i činjeničnom stanju.
Naime, pojedini poslodavci odobravaju zaposlenima odsustvo sa rada radi čuvanja dece do 12 godina u slučaju kada su oba roditelјa zaposlena, a drugi zbog nedostatka obavezujućeg akta po kojem bi omogućili odsustvo sa rada zaposlenih, zaposlenima ne odobravaju odsustvo u ove svrhe.

Takođe, postoje i nedoumice vezano za primenu Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, u smislu da li su poslodavci dužni da omoguće rad od kuće i zaposlenima u zdravstvu (npr. administraciji) ukoliko je moguće organizovati takav rad u skladu sa propisima.

Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije
 najavlјen je prijem novih zaposlenih u zdravstvu, u kom slučaju bi se rešio problem nedostajućeg broja izvršilaca u zdravstvenim ustanovama. Očekujemo hitnu realizaciju prijema novozaposlenih.
Pozdravlјavamo najavlјeno povećanje plata za zaposlene u zdravstvu i očekujemo da se isto odnosi na sve zaposlene.
Apelujemo da se obezbede dovolјne količine zaštitne opreme za sve zaposlene, kako bi se uspešno izborili sa pandemijom zarazne bolesti covid -19
.
Zbog svega navedenog, molimo za davanje instrukcije radi otklanjanja nedoumica u vezi primene propisa i jedinstvenog postupanja svih zdravstvenih ustanova za vreme trajanja vanrednog stanja.


Predsednik

dr Zoran Savić

 

Poštovani ljudi, 

Funkcija predsednice Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, daje mi mogućnost da vam se obratim na ovaj način, što smatram izuzetnom privilegijom.

Situacija vanrednog stanja zbog epidemije nCov19, nova je za ceo svet. Mi, koji smo zaposleni u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite imamo veliku odgovornost i obavezu …

U ovom trenutku nije važno da li smo članovi  Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, zaposleni u zdravstvu ili socijalnoj zaštiti ili bilo ko, bilo gde... Važno je da se osvestimo i zapamtimo da svako od nas pojedinačno može najviše da učini za sebe i sve oko sebe samo svojim odgovornim ponašanjem.

Štiteći sebe, štitimo druge!

Zaposleni u našim delatnostima direktno, najdirektnije dolaze u kontakt sa inficiranima, obolelima, starima, nemoćnima, neguju, leče, pružaju intenzivnu negu, ali i čiste, dezinfikuju, odnose kontaminiran materijal, eviderntiraju sve učinjeno, servisiraju uređaje i trude se da svaki šaraf (bukvalno i metaforički) našeg sistema, bude funkcionalan.

Teška vremena mogu biti podsticaj da damo najbolje od sebe, hajde da to i pokažemo! Solidarnost, osnovni postulat sindikata,  je univerzalna vrednost!

Čuvajmo jedni druge. Međusobno možemo urediti svoje odnose, bolje od propisa. Pružiti kolegi priliku da se odmori i predahne, podeliti posao (i dezinfekciono sredstvo...), podeliti strepnju i radost kada se uspe, razumeti da je ljudski pokazati i slabost i snagu, to sigurno možemo učiniti jedni za druge.

U ovom Sindikatu, čovek je uvek bio jednako vredan, šta god radio, nikad se nismo delili na zdravstvene i nezdravstvene radnike.

Pozdravljam vas sa nadom da ćemo se u budućnosti radosno sretati, da ćemo kao ljudska vrsta napredovati u svim oblastima života!

Sa nadom da ćemo, kada ova epidemija prođe, biti ponosni na sve što smo učinili!

dr Dunja Civrić

preuzmi fajl

 

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje INICIJATIVU za izmene pozitivnih propisa, kako bi se omogućilo da zaposleni koji su privremeno sprečeni za rad usled pružanja usluga licima obolelim od bolesti zbog koje je proglašena epidemija ili pojave zarazne bolesti u zdravstvenim ustanovama, imaju pravo na naknadu zarade koja iznosi 100% od osnova za naknadu zarade.
Shodno važećim propisima, zaposleni u zdravstvu godinama unazad zbog rizika posla koji obavlјaju, za svoj rad usled kontakta sa pacijentima koji su oboleli od bolesti zbog koje je proglašena epidemija ili zarazne bolesti budu ”nagrađeni” sa drastično umanjenom platom usled privremene sprečenosti za rad. Dakle, propisima koji su na snazi, zaposlenima u ovom slučaju pripada pravo na naknadu zarade u visini od 65%.


Obzirom da je u toku širenje bolesti virusa covid - 19 i da zbog kontakta sa pacijentima postoji realna opasnost da zaposleni obole od ove bolesti ili da budu stavlјeni u karantin, smatramo da je neophodno ispraviti nepravdu prema zaposlenima koji obole na radu ili u vezi sa radom usled navedenih okolnosti.


Podsećamo da je Sindikat još pre više od dve godine podneo inicijativu za izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, kako bi se stvorio pravni osnov za isplatu naknade zarade u visini od 100% od osnova za naknadu zarade u navedenim slučajevima (tada je bila u toku epidemija morbila), ali naša opravdana inicijativa nije prihvaćena.


Sa iznetog, ukoliko u slučaju proglašenja epidemije ili pojave zarazne bolesti zaposleni u zdravstvenim ustanovama budu privremeno sprečeni za rad usled pružanja usluga licima obolelim od bolesti zbog koje je proglašena epidemija ili zarazne bolesti, apsolutno je neophodno propisati naknadu zarade u visini 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ista ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom.


Isklјučivo na ovaj način bi se ispravila nepravda prema zaposlenima, koji rizikuju i sopstveni život u cilјu sprečavanja širenja zaraznih bolesti ili bolesti zbog koje je proglašena epidemija. Očekujemo da ovu inicijativu prihvatite kao svoju i iznesete nadležnima na način kako je predloženo.


U slučaju da nadležni državni organi ne prihvate naslovlјenu inicijativu, predlažemo uvođenje specijalnog zakona za ovu priliku, u cilјu zaštite radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.


Stojimo Vam na raspolaganju za razgovor na ovu temu, u vremenu kada Vam odgovara.

Predsednik  
dr Zoran Savić

 

Povodom najavlјenog povećanja plata zaposlenih u zdravstvu, koje je u sredstvima javnog informisanja najavio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, obaveštamo Vas kako sledi:
Sindikat je obavio više razgovora sa predstavnicima resornog ministarstva vezano za povećanje plata svim zaposlenima u zdravstvu.


    U vezi sa tim, Sindikat je uputio i Inicijativu za izmenu Uredbe o koeficijentima... u kojoj smo između ostalog predložili uvođenje jedinstvene osnovice, uz utvrđivanje novih koeficijenata i uspostavlјanje adekvatnog odnosa između njih, uvažavajući specifičnosti zanimanja i radno opterećenje zaposlenih, sa posebnim osvrtom na zaposlene zdravstvene radnike koji imaju najveće radno opterećenje, na zaposlene vozače u službama i zavodima za hitnu medicinsku pomoć, zaposlene nemedicinske radnike i zdravstvene saradnike.


    Sindikat će tokom naredne nedelјe insistirati na održavanju sastanka sa predstavnicima resornog ministarstva radi pojašnjenja najavlјenog povećanja plata od 10%, u smislu da li se odnosi na sve zaposlene u zdravstvu ili samo na deo zaposlenih.


    Stav Sindikata je da povećanje plata bude u jednakom procentualnom iznosu za sve zaposlene.


Nakon dobijanja konkretnih informacija, o svemu će biti obavešten Republički odbor Sindikata radi zauzimanja stavova.  

 

Na sednici Pokrajinskog odbora,koja je održana 04. marta 2020. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa aktivnostima Sindikata između dve sednice. Posebno je stavljen akcenat na primenu novog Posebnog kolektivnog ugovoraza zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br.96/2019.
Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije o aktuelnoj situaciji u institucijama zdravstva Vojvodine. Konstatovano je da je da su osnivačka prava nad svim domovima zdravlja u Vojvodini, preneta na Pokrajinu i da je trenutno u ustanovama najaktuelnije - pokretanje inicijative i pregovori za zaključivanje novih kolektivnih ugovora kod poslodavca. Ocenjeno je da je u većini zdravstvenihustanova u Vojvodini u toku usaglašavanje stavova vezanih za odredbe kolektivnog ugovora kod poslodavca.
U raspravi je ukazano i da u pojedinim ustanovama postoje sindikati koji su reprezentativni na nivou te ustanove, a koji pokušavaju da ostvare prava predviđena članom 130. PKU, zanemarujući činjenicu, da se ovo pravo odnosi samo na dva reprezentativna sindikata u delatnosti zdravstvene zaštite stanovništva u Republici Srbiji.
Članovi Pokrajinskog odbora su ponovo izrazili nezadovoljstvo zbog položaja zdravstvenih saradnika i insistiraju na etabliranju uloge zdravstvenih saradnika u sistemu zdravstva, naglašavajući da su zdravstveni saradnici neodvojiv deo stručnog tima i neophodna radna podrška.
Posebno je istaknuto da danas zdravstvena politika u svetu insistira na međusobnom povezivanju sistema zdravstvene zaštite sa drugim delatnostima i naukama, u cilju razvoja i što bolje zdravstvene usluge.
Članovi Pokrajinskog odbora su usvojili Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine za 2019. godinu, Finansijski plan za 2020. godinu i Okvirni plan rada za 2020. godinu.
Na sednici POS-a su izabranii delegeti za 22. Konferenciju Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, koja će se održati u Novom Sadu 19.03.2020.godine. 

 

   21.1       21.2  

5     21.7    

 

Obaveštavamo Vas da je dana 14. februara 2020. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 13/2020, objavlјena Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

 

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje Inicijativu za izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama.

Uredba je doneta 2001. godine, uz objašnjenje da će biti privremenog karaktera, a ta "privremenost" traje već dve decenije. Za obračun i isplatu plata zaposlenih u zdravstvu neophodno je primeniti čak  6 različitih osnovica.


Sindikat predlaže uvođenje jedinstvene osnovice, uz utvrđivanje novih koeficijenata i uspostavlјanje adekvatnog odnosa između njih, uvažavajući specifičnosti zanimanja i radno opterećenje zaposlenih. Pri tom je potrebno posebno sagledati zaposlene nemedicinske radnike i zdravstvene saradnike.


Zaposleni u administraciji sa četvrtim nivoom kvalifikacija imaju platu 33.208,34 dinara, odnosno tek nešto iznad minimalne zarade, što smatramo neprimerenim obzirom na poslove koje obavlјaju. Takođe, evidentan je i problem plata vozača u službama i zavodima za hitnu medicinsku pomoć, koji imaju minimalnu zaradu.

Zdravstveni saradnici učestvuju u pružanju zdravstvene zaštite i smatramo da ih treba adekvatno sagledati, kao i zdravstvene radnike.
Podsećamo da smo blagovremeno ukazivali nadležnim državnim organima, da procenat povećanja plata svih zaposlenih mora biti najmanje u visini procenta povećanja minimalne zarade. To nije prihvaćeno, pa sada imamo znatno veći broj zaposlenih koji primaju minimalnu zaradu.

Da li je to pokazatelј privrednog rasta i pobolјšanja materijalnog položaja zaposlenih?


Cilј Sindikata, a nadamo se i Vaš, je smanjenje broja zaposlenih koji primaju minimalnu zaradu i dalјe pobolјšanje materijalnog položaja svih zaposlenih. Zbog toga je izmena navedene uredbe neophodna.


Otvoreni smo za razgovor na ovu temu i dostavlјanje konkretnih predloga u vremenu kada to Vama odgovara.

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Dana 27.01.2020. godine u Opštoj bolnici Subotica dogodio se još jedan napad na zaposlene u zdravstvu. Ovoga puta izvršen je fizički napad na doktorku neurologa za vreme obavlјanja poslova na hitnom medicinskom prijemu, kojom prilikom je pacijent nasrnuo na doktorku i udario je više puta šakom u predelu lica. Doktorki su konstatovane povrede uva i oštećenje bubne opne.

Zbog konstantnih napada na zaposlene u zdravstvu, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije još jednom ukazuje na neophodnost izmene Krivičnog zakonika u smislu pooštravanja kaznene politike za ovakve vrste napada i uvođenje novog krivičnog dela NAPAD NA ZAPOSLENE U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE, na način kako je to propisano u Krivičnom zakoniku za krivično delo napad na advokate.

Sindikat će insistirati da resorno ministarstvo prihvati ovu inicijativu Sindikata kao svoju i istu iznese nadležnim državnim organima radi dalјeg postupanja.

VREMENA ZA ČEKANјE VIŠE NEMA!!!

Očekujemo hitno postupanje nadležnih državnih organa radi pokretanja procedure izmene KZ.

 

Povodom još jednog ničim izazvanog brutalnog napada na zaposlene medicinske tehničare koji se dogodio u Službi hitne pomoći Doma zdravlјa u Kralјevu, napada koji je izvršio pripadnik odreda Žandarmerije, u civilu i van dužnosti, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti još jednom ukazuje na neophodnost izmene Krivičnog zakonika u smislu pooštravanja kaznene politike za ovakve vrste napada i uvođenje novog krivičnog dela NAPAD NA ZAPOSLENE U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE, na način kako je to propisano u Krivičnom zakoniku za krivično delo napad na advokate.
Ovo krivično delo je uvedeno munjevitom brzinom i implementirano u zakon, a za predlog Sindikata predstavnici Ministarstva pravde se nisu udostojili ni da nam daju odgovor!!!


PITAMO SE PO ČEMU SU TO ADVOKATI VAŽNIJI OD LEKARA, MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA, ZDRAVSTVENOG SARADNIKA, PRAVNIKA ILI BILO KOG DRUGOG ZAPOSLENOG U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE, PA DA SE PREDLOG SINDIKATA NE UZME ČAK NI U RAZMATRANјE???


Napominjemo da smo godinama unazad upućivali inicijative nadležnim državnim organima u smislu da se izvrši izmena i dopuna KZ-a, kako bi zaposleni u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite uživali zaštitu od svakodnevnih napada. Nažalost, do današnjeg dana nismo naišli na razumevanje i inicijativa nije prihvaćena.
Zaposleni se osećaju potpuno nezaštićeni od napada, koji su nažalost sve češći i podstaknuti i svakodnevnim blaćenjem profesije u pojedinim sredstvima javnog informisanja.
Predlog Sindikata je da se uvede novo krivično delo napad na zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, na način da se omogući tužilaštvu da se za isto goni po službenoj dužnosti, što bi svakako delovalo na potencijalne učinioce krivičnih dela da dobro razmisle pre nego ih učine.


U konkretnom slučaju koji se dogodio u DZ Kralјevo, napominjemo da je učinilac verbalnim, a zatim i fizičkim napadom na dvojicu medicinskih tehničara koji su zadobili lakše povrede, počinio više mogućih krivičnih dela za koje se goni po privatnoj tužbi, pošto je nadležni tužilac utvrdio da nema elemenata krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.


Apelujemo još jednom POOŠTRITE KAZNENU POLITIKU!!!
KOLIKO JOŠ ŽIVOTA ZAPOSLENIH TREBA DA BUDE IZGUBLjENO ILI UGROŽENO KAKO BI KONAČNO NADLEŽNI DRŽAVNI ORGANI PRIHVATILI VIŠEDECENIJSKU INICIJATIVU SINDIKATA ZA IZMENU KZ???


ZBOG SVEGA NAVEDENOG, SINDIKAT OD OVOG ZAHTEVA NEĆE ODUSTATI.

 

Poštovani članovi Sindikata,

Danas je u Palati Srbija Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije potpisao novi Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave! Kolektivni ugovor je zaključen na godinu dana.

Radujemo se jer je novi ugovor značajno unapredio radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih, a naročito mladih kolega.

Novi ugovor je daleko povoljniji za zaposlene, sa brojnim odredbama koje su unapređene u korist zaposlenih.

Naš Sindikat je dokazao da zaslužuje vaše poverenje. Zahvaljujemo vam se na iskazanoj podršci i strpljenju.

Dragi članovi Sindikata, srećni vam nastupajući novogodišnji i božićni praznici! Zdravi i uspešni bili!

dr Dunja Civrić,
predsednica PO Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine

potpisivanje PKU Sindikat zdravstva Srbije 28 12 2018 1

 

 

Sednici Pokrajinskog odbora u proširenom sazivu, koja je održana je 12. decembra 2018. godine u Novom Sadu, prisustvovali su i dr Zoran Savić, predsednik i Mihajlo Govedarica, sekretar Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.

Obraćajući se prisutnima dr Zoran Savić je ukazao da su trenutno najvažnija aktivnost u Sindikatu pregovori za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave – obzirom da važeći kolektivni ugovor istiće 31.decembra 2018. godine. Sa zadovoljstvom je istakao da je većina predloga i primedbi Sindikata usvojena i da su usaglašene sve odredbe osim člana 132.Očekuje se da tokom naredne nedelje pregovori budu završeni i da se potom pristupi potpisivanju navedenog ugovora -  kako ni jedan dan ne bi bio bez Posebnog kolektivnog ugovora.

Članovi Odbora su informisani da jeMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prihvatilo podnetu inicijativu Sindikata ida se očekujepočetak pregovora za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu.

Nije prihvaćen zahtev Sindikata za jednakim procentualnim povećanjem plata svim zaposlenima, i pored ukazivanja na nepravde koje bi nejednakim procentualnim povećanjem bileučinjene zaposlenima.  Budžetom Republike Srbije za 2019. godinu  predviđeno je povećanje plata medicinskom i stomatološkom tehničaru 12% (viša škola), medicinskom tehničaru 12% (srednja škola) doktoru medicine i stomatologu 10%, doktoru specijalisti 10% iostalima 7%. I dalje je otvoreno pitanje ko su „ostali“.

Takođe, članovi Pokrajinskog odbora su informisani da su zalaganja Sindikata, u razgovorima sa predstavnicima resornog ministarstva, vezano za  izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti  -  definisanje dežurstva, rada po pozivu i odnosa skraćenog radnog vremena i prekovremenog rada.

dr Dunja Civrić je istakla da je potrebno da sindikalne organizacije, posebno one kojima je osnivač Vlada AP Vojvodine, najkasnije do 30 dana pre isteka važenja kolektivnog ugovora kod poslodavca, podnesu zahtev poslodavcu i  osnivaču za sporazumno produženje važenja kolektivnog ugovora.

Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije o aktuelnoj situaciji u institutucijama zdravstva Vojvodine.Konstatovano je da se broj članova sindikata, i pored masovnog odlaska zaposlenih u inostranstvo, značajno ne smanjuje.

Članovi Pokrajinskog odbora su,zbog aktuelne situacije i povećanih troškova života, jednoglasno doneli odluku o novčanoj pomoći članstvu Sindikata sa područja Kosova i Metohije u iznosu od 200.000 dinara.

Predsednici okružnih odbora su pozvani da, u skladu sa svojim mogućnostima, pruže pomoć  članovima Sindikata iz južne pokrajine, koji se nalaze u teškom položaju zbog mera koje su uvele vlasti u Prištini.

20181212 102532     IMG 6cd8cdcfd21e03c979215ce4e137febc V     IMG 56232bb431b0eb9ba130a5e1956b2cc7 V 1

 

Obaveštavamo Vas da su dana 8. decembra 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 95/2018, objavljeni sledeći zakoni koji propisuju prava i obaveze zaposlenih:

1.Zakon o budžetu Republike Srbije,

2.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu,

3.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini,

4.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,

5.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,

6. Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru,

7. Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama,

8. Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru primenjivaće se i u 2019.godini.

Odlaže se primena Zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru do 1. januara 2020.godine.

POVEĆANJE PLATA VRŠIĆE SE POČEV OD PLATE ZA JANUAR 2019.GODINE.

Očekujemo izmenu propisa kako bi se omogućila isplata uvećanih plata za sve zaposlene.

 

Obaveštavamo Vas da je ministar bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović u sredstvima javnog informisanja najavila da će biti ispravljena nepravda prema zaposlenim porodiljama koje su tokom porodiljskog odsustva primale male mesečne iznose, na koju nepravdu je Sindikat i ukazao što su prenela sredstva javnog informisanja.

Ministarka je potvrdila tvrdnje Sindikata da zaposlene koje su radile manje od 6 meseci i zaposlene koje su se tek zaposlile trenutno primaju naknadu zarade koje su degradirajuće.

Ovo iz razloga što prema važećim propisima mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem zbira osnovica sa 18, pa su na ovaj način brojne trudnice i porodilje počev od 1. jula 2018. godine drastično oštećene primanjima koje vređaju ljudsko dostojanstvo.

Sindikat nastavlja borbu za poboljšanje materijalnog položaja trudnica i porodilja, do ispunjenja opravdanih zahteva.

 

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
ODBOR ZA ZDRAVLJE I PORODICU
predsednik Odbora, dr Darko Laketić

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje naslovljeni zahtev radi stvaranja pravnog osnova i omogućavanja isplate novogodišnje, odnosno božićne nagrade za sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.
Na predlog Vlade Republike Srbije, u skupštinskoj proceduri nalazi se Predlog Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu kojim ostaje na snazi zabrana navedenih davanja.
Podsećamo da je pojedinim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije na osnovu odluke Vlade, omogućena isplata nagrada i bonusa, što pozdravljamo, ali želimo i da oko 120.000 zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti imaju ovo pravo, a naročito zaposleni u ustanovama koje ostvaruju sopstvene prihode, u kom slučaju, nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta.
U sredstvima javnog informisanja, od strane stručne javnosti, redovno se objavljuje činjenica da se bez zaposlenih u zdravstvu ne može i da je neophodno povećati plate i druga primanja.
Idealna je prilika da svojim doprinosom omogućite da zaposleni obraduju svoje najbliže prigodnim poklonom. Apsolutno smo to zaslužili!
Očekujemo Vaše postupanje i pomoć u ispravljanju nepravde prema zaposlenima koji obavljaju najsloženije poslove vodeći brigu o zdravlju i zbrinjavanju korisnika naših usluga.

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Obaveštavamo Vas da su na današnjem sastanku u Ministarstvu zdravlja nastavljeni pregovori za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Većina predloga i primedbi Sindikata su usvojeni.

Očekujemo da u naredne dve nedelje pregovori budu završeni, a da se potom pristupi proceduri potpisivanja navenog ugovora.

 

Obaveštavamo Vas da su dana 16. novembra 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 89/2018, objavljeni Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, kao i Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017.godinu.

 

САМО ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА 50% ПОПУСТА НА ШКОЛОВАЊЕ!
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Мегатренд универзитет су јуче у просторијама овог реномираног универзитета потписали ексклузиван уговор којим се омогућава искључиво члановима нашег Синдиката и члановима њихове уже породице (брачни друг и деца) ПОПУСТ ЗА СВАКУ ГОДИНУ СТУДИРАЊА ОД НЕВЕРОВАТНИХ 50%, УЗ МОГУЋНОСТ ОТПЛАТЕ НА РАТЕ! На факултетима Мегатренд универзитета организоване су струковне и академске, као и специјалистичке, мастер и докторске студије из више академских и научних дисциплина. Драги чланови, имате јединствену прилику да искористите још једну у низу привилегија коју вам нуди чланство у Синдикату...

 

Obaveštavamo Vas da je na podnetu Inicijativu Sindikata, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja odgovorilo pozivom na sastanak u vezi sa predstojećim pregovovorima za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji.

Sastanak će se održati dana 14.11.2018.godine u prostorijama resornog ministarstva.

U prilogu ovog obaveštenja, možete pogledati navedeni dopis Ministarstva za rad.

UČLANI SE U SINDIKAT, IMAŠ PRILIKU DA UTIČEŠ NA POBOLJŠANJE SVOG MATERIJALNOG I RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA!!!
BUDI ČLAN – ODLUČI O SVOJOJ SUDBINI!!!

ISKLJUČIVO ZA ČLANOVE SINDIKATA VAŽNA NAPOMENA:

SVE PREDLOGE, MIŠLJENJA I SUGESTIJE VEZANO ZA POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SOCIJALNU ZAŠTITU NEOPHODNO JE DOSTAVITI PREDSEDNIKU SINDIKALNE ORGANIZACIJE, KOJI ĆE ISTE PROSLEDITI NADLEŽNIM ORGANIMA SINDIKATA

 

KABINET PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE, Predsednik, Aleksandar Vučić

VLADA REPUBLIKE SRBIJE, Predsednik, Ana Brnabić

MINISTARSTVO FINANSIJA, Ministar, Siniša Mali

MINISTARSTVO ZDRAVLJA, Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam ponovo upućuje zahtev za JEDNAKO PROCENTUALNO povećanje plata svim zaposlenima u delatnosti zdravstva.

Naime, u datom UPUTSTVU ZA PRIPREMU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU, predloženo je nejednako procentualno povećanje plata samo zaposlenima u delatnosti zdravstva, što je unelo veliko uznemirenje među zaposlene.

Ovakvo uputstvo na osnovu kojeg se priprema predlog finansijskog plana za 2019. godinu, PREDSTAVLJA OPASAN PRESEDAN, koji se sprovodi isključivo za delatnost zdravstva. Za sve ostale delove javnog sektora, predviđeno je jednako procentualno povećanje plata svim zaposlenima u određenoj delatnosti.

Podsećamo da je minimalna zarada povećana za 8,6%, a da se predlaže povećanje od 7% za deo zaposlenih među kojima su i oni sa najnižim primanjima. Administrativni radnici će imati platu koja je simbolično veća od visine minimalne zarade, a vozači sanitetskog vozila i hitne medicinske pomoći samo 48 dinara veću od minimalne zarade.U navedenom uputstvu nigde se ne navodi koliko će biti povećanje plata farmaceutima, farmaceutskim tehničarima, zdravstvenim saradnicima i zdravstvenim saradnicima specijalistima, fizioterapeutima, radiološkim tehničarima, stomatološkim sestrama sa srednjom stručnom spremom…

Pitamo se kakva je sudbina zdravstvenih radnika koji se ne navode u uputstvu?

U slučaju da povećanje plate bude na način kako je to predloženo, ISTI POSLOVI U DELATNOSTI ZDRAVSTVA BIĆE MANJE PLAĆENI OD ISTIH POSLOVA U DRUGIM DELATNOSTIMA U JAVNOM SEKTORU. Da li se na ovakav način uvodi red u javni sektor?

Procentualno povećanje plata svim zaposlenima, NE SME BITI MANJE od procentualnog povećanja minimalne zarade. U suprotnom, dodatno će se narušiti odnos između plata, što će dovesti do još većeg nezadovoljstva zaposlenih.

Zbog svega navedenog, ZAHTEVAMO JEDNAKO PROCENTUALNO POVEĆANJE PLATA SVIM ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA!!!

S tim u vezi, od nadležnih predstavnika Vlade Republike Srbije, a pre svega Ministarstva finansija, očekujemo HITNO ZAKAZIVANJE SASTANKA, kako bismo vođenjem socijalnog dijaloga otklonili očigledne nepravde koje će nesumnjivo biti pričinjene isključivo zaposlenima u delatnosti zdravstva.

U suprotnom, bićemo prinuđeni da svoja prava ostvarimo na ulici, organizovanjem protesta i štrajka.

Očekujemo HITNO postupanje Vlade Republike Srbije, u skladu sa iskazanim zahtevom Sindikata.

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Na 13. sednici Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, koja je održana 31. oktobra 2018. godine u Novom Sadu,  u fokusu rasprave bili su propisi koji direktno utiću na materijalni položaj zaposlenih – platne grupe i platni razredi za radna mesta u zdravstvu, kao i za generička radna mesta. Ocenjeno je da je od izuzetne koristi što su na prethodnoj sednici Pokrajinskog odbora i seminaru detaljno razložene sve aktivnosti Sindikata vezane za primenu Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, odnosno platne grupe i platne razrede i kataloge radnih mesta u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Ukazano je da je za očekivati da primena propisa neće početi kako je predviđeno od 1.januara 2019. godine, zbog daljih aktivnosti na usaglašavanju Kataloga generičkih radnih mesta.

Članovi Odbora su informisani da su, na podnetu Inicijativu Sindikata, u toku pregovori za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.Predstavnici Sindikata su zadovoljni dosadašnjim rezultatima, kao i dinamikom pregovora.Sindikat insistira da Poseban kolektivni ugovor u budućnostivaži i za zaposlene u ustanovama koje su osnovane od strane zdravstvenih  ustanova.

Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije o aktuelnoj situaciji u institutucijama zadravstva Vojvodine. I ovoga puta je istaknut  rastući problem odlaska zaposlenih na rad u inostranstvo zbog malih plata i loših uslova rada, koji je posebno izražen u pograničnim opštinama.

Članovi Pokrajinskog odbora su usvojili novi Pravilnik o finansijskoj pomoći članovima Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, koji će biti objavljen na sajtu www.szv.org.rs

Za zadovoljstvom je konstatovano da je u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine završena aktivnost na ažuriranju baze  podataka o članstvu Sindikata i da je stopa sindikalizma vrlo visoka.

Članovi Pokrajinskog odbora su informisani o prispelim ponudama za organizovanje „Susreta zdravlja“,koji će se održati od 9. do 15. juna 2019. godine.

pos13 2018     pos13 2018 2      pos13 2018 3

 

Obaveštavamo Vas da su na podnetu Inicijativu Sindikata, otpočeli pregovori za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Pregovorima su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i predstavnici reprezentativnih sindikata na nivou Republike Srbije.

Postignuta je saglasnost da se pregovori inteziviraju, a sledeći sastanak je zakazan za narednu nedelju.

Sindikat neće odustati od zahteva za poboljšanje teksta ugovora, odnosno radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.

 

12. sednica Pokrajinskog odbora održana je 19. septembra 2018. godine u Rumi. Pored članova organa Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, sednici je prisustvovao Mihajlo Govedarica, sekretar Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, predsednici i članovi odbora sindikalnih organizacija ustanova zdravstva i socijalne zaštite, kao i sindikalni aktivisti iz Vojvodine – ukupno 80 učesnika.

U uvodnom izlaganju dr Dunja Civrić, predsednica Pokrajinskog odbora informisala je prisutne o aktivnostima Sindikata. Detaljno su razložene sve aktivnosti vezane za primenu Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, odnosno platne grupe i platne razrede.

Mihajlo Govedarica je istakao koliko je Sindikat unapredio položaj zaposlenih kroz predviđena zakonska rešenja. Sve aktinosti Sindikata u odnosu na resorna ministarstva rezultirale su unapređenjem zakonskih rešenja i napretkom u ostvarivanju trajnog cilja: poboljšanje materijalnog i radnog položaja zapoolenih. Obrazložio je najznačajnije novine vezane za plate, naknade i dodatke na plate u Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i osnovne primedbe i sugestije Sindikata na predlog platnih grupa i platnih razreda za radna mesta u zdravstvu, kao i Katalog radnih mesta u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Istakao je da je zaključak ROS da je predlog platnih grupa i platnih razreda za generička radna mesta apsolutno neprihvatljiv, jer su degradirane sve grupe poslova, a naročito visoko obrazovani nemedicinski radnici. Razgovori sa predstavnicima nadležnih ministarstava se nastavljaju.

Članovi Pokrajinskog odbora su izrazili zadovoljstvom postignutim rezultatom i obnavljanjem tekovine kolektivnog pregovaranja: nakon 16 godina ponovo će se ugovarati visina regresa za godišnji odmor i toplog obroka za 2019.godinu, u skladu sa Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. U diskusiji su se otvorila brojna pitanja vezana za primenu Kataloga radnih mesta u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i platne grupe i razrede. Posebno je ukazano na aktuelan problem: odlazak zaposlenih na rad u inostranstvo zbog malih plata i loših uslova rada i problem novog zapošljavanja odgovarajućih kadrova, koji je prisutan u svim ustanovama u Vojvodini.

Tokom seminara, koji je održan 20.09. 2018. godine, sindikalni aktivisti su preneli znanja i iskustva u sindikalnom radu, stečeno tokom prethodnog perioda. .

Uvodiničari za temu „Liderske veštine“. bili su Aleksandra Rankov, predsednica SO Opšte bolnice Kikinda i Vojislav Živković, predsednik SO Doma zdravlja Bačka Topola. U okviru teme „Liderske veštine“ organizovana je radionica „Asertivna komunikacija“ koju je vodila A.Rankov.

Temu „Specifične potrebe mladih u sindikatu“ sa radionicom „Budimo na trenutak mladi“ su prezentovali predstavnici mladih: Renata Balint, v.d. predsednica SO Opšte bolnice Senta i Duško Stanković, SO Zavoda za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice.

U temu „Specifične potrebe žena u sindikatu – Balans rada, života i obrazovanja“ prisutne su uvele dr Gordana Medić, SO Doma zdravlja Temerin i Daniela Jović, predsednica SO Opšte bolnice Vršac. U okviru teme obrađena je radionica „Nije lako biti žena“, koju je vodila dr G.Medić.

Učesnicima seminara su rad sindikalnih organizacija predstavili: Stevo Malić, predsednik JSO Kliničkog centra Vojvodine; Ankica Vukas, predsednica SO Instituta za javno zdravlje Vojvodine; LJubinko Ilić, predsednik SO Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju, Veternik; Mirjana Maričić, predsednica SO Opšte bolnice Sombor; Jasmina Nađ, predsednica SO Zavoda za javno zdravlje Subotica i Zoran Stojanović, predsednik Spec.bolnice za rehabilitaciju Banja Rusanda, Melenci.

Učesnici seminara su ocenili da je seminar odlično osmišljen i vođen, da su teme aktuelne, interesante, a dobijene informacije značajne i primenjive u praksi. Bila je ovo još jedna prilika da se prisutni upoznaju za propisima čija se primena očekuje od 1. januara 2019. godine, kao i da se neposredno čuju potrebe mladih i žena, kao i pozitivni primeri iz rada drugih sindikalnih organizacija - da se prenese ogromno iskustvo i da se prisutni osnaže za dalji kvalitetan sindikalni rad.

 DSC9118      DSC9096      DSC9102

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Inspektorat za rad, odeljenje inspekcije rada Pančevo uputilo je odgovor Sindikatu na zahtev koji smo uputili, za isplatu naknade zarade zaposlenim porodiljama u apotekama.

Podsećamo da zaposlene porodilje u apotekarskim ustanovama nisu primile naknadu zarade SKORO DVE GODINE!!!

Zbog toga je bez osnovnih sredstava za život ostalo više porodica sa dvoje, troje i više dece. Sindikat je više puta apelovao da se poštuje zakon i da zaposlene dobiju svoje prinadležnosti. Zahtevali smo i da se sankcionišu odgovorni nosioci javnih ovlašćenja.

Od strane nadležnih državnih organa i inspekcije rada, umesto postupanja, sankcionisanja odgovornih lica i isplate svih zaostalih naknada zarada zaposlenim porodiljama, dobili smo obaveštenje u kojem se navodi da apoteka Pančevo i njen zastupnik NISU IZVRŠILI REŠENJA KOJE JE DONELA INSPEKCIJA I UPUĆUJU ZAPOSLENE DA DALJE OSTVARIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA MOGU OSTVARITI SUDSKIM PUTEM. Dakle, inspekcija rada nas upućuje da tužimo ustanovu koja je u blokadi, nema imovinu i prema njihovim rečima samo formalno postoji kao pravni subjekat.

PORUČUJU NAM DA ĆE PORODILJE SVOJA POTRAŽIVANJA NAPLATITI NIKAD!

Ovakvim blago rečeno sramnim postupanjem, odnosno nečinjenjem, DRŽAVA JE JOŠ JEDNOM POKAZALA KAKO SE OPHODI PREMA ZAPOSLENIM PORODILJAMA.

Ako je ovo put i način za poboljšanje nataliteta, uključujući i nakaradni Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, NE PREDSTOJI NAM SVETLA BUDUĆNOST!

Sindikat će nastaviti aktivnosti u cilju vršenja pritiska na nadležne državne organe da poštuju zakon i pružanja pomoći zaposlenim porodiljama.

 

Na današnjem sastanku koji je održan u Ministarstvu zdravlja kome su prisustvovali državni sekretar prof. dr Berislav Vekić sa saradnicima i predstavnici reprezentativnih sindikata u delatnosti zdravstva na nivou Republike Srbije, razgovarano je o predlogu platnih grupa i platnih razreda za radna mesta u zdravstvu.

Resorno ministarstvo je uvažilo većinu primedbi koje su reprezentativni sindikati uputili. Razgovori povodom platnih grupa i platnih razreda se nastavljaju.

Očekujemo uskoro i poziv za sastanak sa predstavnicima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu radi razgovora o platnim grupama i platnim razredima za generička radna mesta.

Podsećamo da je predlog Sindikata za izmene platnih grupa i platnih razreda za generička radna mesta blagovremeno predat resornim ministarstvima radi daljeg postupanja.

Štitimo prava svih zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

Očekuju nas i pregovori za zaključivanje novih Posebnih kolektivnih ugovora za delatnost zdravstva i delatnost socijalne zaštite.

BUDI ČLAN, BEZ JAKOG SINDIKATA NE MOŽEŠ UTICATI NA POBOLJŠANJE SVOG RADNO-PRAVNOG I MATERIJALNOG POLOŽAJA!!!

 

Sindikat je resornim ministarstvima uputio inicijative za otpočinjanje pregovora za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i novog Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji.

Podsećamo da je zaključenim sporazumima PKU za delatnost zdravstva produžen do 31. decembra 2018. godine, a PKU za oblast socijalne zaštite do 31. januara 2019. godine.

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Zoran Đorđević

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA
zaduženog za demografiju i populacionu politiku
Ministar bez portfelja, Slavica Đukić-Dejanović 

Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obratile su se za pomoć brojne zaposlene porodilje, jer su počev od 01. jula 2018.godine, drastično oštećene primenom Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017 i 50/2018), kao i Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 58/2018) u smislu umanjenja naknade zarade radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta.

Članom 13. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom propisano je da se osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica iz člana 12. ovog zakona, utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta, za lica iz člana 12. ovog zakona, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem zbira osnovica iz st. 1. do 3. ovog člana sa 18 i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan podnošenja zahteva. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate predstavlja bruto obračunsku vrednost.

Članom 7. stav 1. Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom propisano je da se obračun osnovice naknade zarade, odnosno naknade plate, vrši organ uprave na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, odnosno plate, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, a koji su evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava.

Stavom 4. istog člana propisano je da se mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate dobija deljenjem zbira osnovica iz stava 1. ovog člana sa 18, bez obzira da li postoje evidentirane osnovice za svih 18 meseci.

Članom 14. stav 1. navedenog pravilnika propisano je da obračun osnovice ostalih naknada, vrši organ uprave na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi, osim osnovice doprinosa na prihode koji imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, a koji su evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava.

Podsticajne mere za poboljšanje poražavajuće demografske situacije, ne mogu se rešiti na način da se proširi krug korisnika prava (što apsolutno podržavamo), a da se istovremeno ošteti najveći broj zaposlenih porodilja, time što se povećava obračunski period na 18 meseci, sa kojim brojem se deli zbir osnovica bez obzira da li postoje evidentirane osnovice za svih 18 meseci.

Napominjemo da organi uprave ne obračunavaju mesečnu visinu osnovice na način kako je to propisano, već primera radi u rešenjima utvrđuju potpuno nezakonito dve osnovice, jednu za porodiljsko odsustvo, a drugu za odsustvo radi nege deteta, gde period kada je zaposlena bila na porodiljskom uračunavaju u period od 18 meseci smatrajući da za taj period zaposlena nije imala zaradu, odnosno platu, pa se dobija daleko manji prosek od proseka koji je zaposlena imala za vreme korišćenja porodiljskog odsustva.

Dokaz koji ide u prilog našim tvrdnjama, dostavljamo u prilogu.

Prema pogrešnom tumačenju organa uprave, za posebnu negu deteta za zaposlene koje su koristile odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, kao i nege deteta, uračunava se samo period od maksimalno 6 meseci rada, što je apsurd i zaposlene porodilje će biti DRASTIČNO OŠTEĆENE.

Zbog svega navedenog, APELUJEMO DA HITNO IZDATE UPUTSTVO ORGANIMA UPRAVE O NAČINU OBRAČUNAVANJA VISINE MESEČNE OSNOVICE ZA TRUDNICE, PORODILJE, NEGU DETETA, KAO I POSEBNU NEGU DETETA.

Takođe, zahtevamo da se po HITNOM POSTUPKU IZMENI ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM, na način da se predvidi minimalni iznos visine osnovice, i da se uračunava prosek u predhodnih 18 meseci na osnovu efektivnog rada zaposlenih. Ukoliko je zaposlena radila kraći vremenski period, prosek bi trebalo da se deli sa efektivnim vremenom provedenim na radu.

Na način kako je to propisano, pokušavajući da sprečite zloupotrebe, OŠTETILI STE BROJNE ZAPOSLENE PORODILJE!!!

Pojačajte inspekcijsku kontrolu i time sprečite zloupotrebe!

Izmenite pozitivne propise, POBOLJŠAJTE POPULACIONU POLITIKU I KATASTROFALNU DEMOGRAFSKU SITUACIJU!

Nadamo se da će se obistiniti obećanje ministarke bez portfelja Slavice Đukić-Dejanović da STANDARD ŽENE KOJA JE TRUDNA ILI KOJA NEGUJE SVOJE DETE TREBA DA BUDE TOKOM TOG PERIODA ONAKAV KAKAV JE BIO I KADA JE RADILA!

Očekujemo da ovaj opravdani zahtev Sindikata uzmete u razmatranje i po hitnom postupku pristupite izmeni pozitivnih propisa i izdavanju navedenog uputstva radi otklanjanja nepravilnosti i sprečavanja daljeg nanošenja štete zaposlenim porodiljama.

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Apelacioni sud u Kragujevcu potvrdio je zaštitu zaposlenih koja je propisana članom 22. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 1/2015).

Obzirom da je u ovom slučaju poslodavac grubo prekršio odredbe člana 22. PKU i Aneksom ugovora o radu premestio zaposlenu majku dece predškolskog uzrasta u drugo mesto rada, Apelacioni sud je potvrdio presudu Osnovnog suda i poništio Aneks ugovora o radu kao nezakonit.

Napominjemo da je na inicijativu našeg Sindikata, u Zakon o zaposlenima u javnim službama dodata odredba koja je poziva na PKU i kojom će zaposleni i nadalje uživati zaštitu od premeštaja u smislu člana 22.PKU.

Podsećamo da su zaštićene kategorije: Zaposlena – žena za vreme trudnoće, majka sa detetom predškolskog uzrasta i majka deteta zaostalog u razvoju ili sa teškim urođenim ili stečenim oboljenjima i stanjima, zaposleni kod koga je utvrđena invalidnost II kategorije, invalidi sa preostalom odnosno smanjenom radnom sposobnošću, kao i članovi tima izabranog lekara.

PKU se neposredno primenjuje – POSLODAVCI SU DUŽNI DA GA STROGO POŠTUJU!

U suprotnom, svoja prava garantovana pozitivnim propisima ćemo ostvariti sudskim putem, ukoliko na to budemo primorani.

Presuda apelacionog suda preuzmi fajl

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2020

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

pdfico

Plan delovanja - rodna ravnpravnost

 

 

 

 

 

link zdravko

zdravlje 113 

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com