Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Juče, 31. marta 2022.godine, uprostorijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je održan sastanak predstavnika reprezentativnih sindikata u delatnosti socijalne zaštite u Republici Srbiji sa predstavnicima resornog ministarstva na čelu sa pomoćnikom ministra Biljanom Zekavicom i njenim saradnicima iz Sektora za socijalnu zaštitu, za rad i finansijske poslove.
Predstavnici našeg Sindikata su još jednom izneli neophodnost povećanja plata zaposlenima u socijalnoj zaštiti, kao i gorući problem nedostatka izvršilaca i nepovoljne starosne strukture zaposlenih.
Istakli smo i probleme u isplati dodataka na platu i drugih primanja zaposlenih zdravstvenih radnika u socijalnoj zaštiti i ponovo zahtevali isplatu 10.000 dinara nagrade za sve profile zaposlenih koji istu nisu primili. Predstavnici Ministarstva za rad su izrazili spremnost i podršku za rešavanje navedenih problema zaposlenih.
Po usaglašavanju stavova nadležnih organa, Sindikat će iste preneti resornom ministarstvu radi daljeg postupanja prema Vladi RS i resornim ministarstvima.
Dogovoreno je da se socijalni dijalog nastavi krajem aprila.
Ovom prilikom Vas obaveštavamo da je Vlada RS dala saglasnost za produženje roka važenja PKU za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji.
Insistirali smo da što pre pristupi potpisivanju sporazuma, kako bi zaposleni u kontinuitetu uživali prava iz ugovora i istakli potrebu da se pregovori nastave početkom oktobra tekuće godine, kako bi pokušali da za zaposlene u socijalnoj zaštiti izborimo još bolji ugovor. Dobili smo čvrsta uveravanja da će sporazum biti potpisan blagovremeno i da će se pregovori nastaviti na način kako je dogovoreno.

 

preuzmi obavestenje

 

MINISTAR ZORAN ĐORĐEVIĆ ODRŽAO REČ I ISPUNIO ZAHTEV SINDIKATA: ODOBRENO ZAPOŠLjAVANјE U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

Nakon brojnih obavlјenih razgovora sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, upućenih dopisa u kojima smo ukazivali da u ustanovama socijalne zaštite nedostaje oko 10% izvršilaca, kao i datog obećanja ministra Zorana Đorđevića da će ovaj problem biti rešen, Vlada Republike Srbije dala je saglasnost da se u radni odnos na neodređeno vreme primi 455 negovatelјica i 127 zdravstvenih radnika u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika, koji su tokom vanrednog stanja bili angažovani po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima u ovim ustanovama.

Vlada je uvažila tvrdnje Sindikata da su ovi zaposleni neophodni ustanovama socijalne zaštite i nakon ukidanja vanrednog stanja.


Ovom prilikom želimo da ukažemo da postoje zaposleni koji imaju ugovore na određeno vreme i da im shodno zakonu, iste nije moguće produžiti, zbog čega apelujemo da se i oni prime
u radni odnos na neodređeno vreme, shodno potrebama ustanova i aktima Vlade Republike Srbije.

 

Nakon preduzetih brojnih aktivnosti Sindikata i obavlјenih razgovora sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, na kojima je ukazano da povećanje plata mora obuhvatiti i zaposlene negovatelј(e)ice, juče je na sastanku predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i ministra za rad Zorana Đorđevića, dogovoreno povećanje plata od 10% i za oko 1500 negovatelј(a)ica u ustanovama socijalne zaštite.

Ovom prilikom želimo da se zahvalimo resornom ministarstvu na podršci radi uvažavanja ovog opravdanog zahteva Sindikata.
Sindikat nastavlјa aktivnosti na pobolјšanju radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u socijalnoj zaštiti.

 

Nakon podnete Inicijative Sindikata i više obavlјenih razgovora sa predstavnicima resornog ministarstva, danas će u prostorijama Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja biti potpisan Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji, kojim se omogućava isplata naknade plate zaposlenima u visini od 100%.
Pravo na naknadu plate u visini od 100% prosečne plate u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, će imati zaposleni, ako je sprečenost za rad nastala zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica  neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavlјanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije.
Pravo na naknadu plate ostvaruje i zaposleni koji je odsustvovao sa rada iz navedenih razloga u periodu za koji do dana stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora nije izvršen konačni obračun i isplata naknade plate po osnovu privremene sprečenosti za rad.


Ovaj ugovor stupa na snagu danom objavlјivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

KABINET PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Aleksandar Vučić
VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA

Ministar, Zoran Đorđević

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
 Vam se obraća sa zahtevom za povećanje plata svim zaposlenima u delatnosti socijalne zaštite u istom procentualnom iznosu kao zaposlenim kolegama u delatnosti zdravstva.
Zaposleni u socijalnoj zaštiti u 209 ustanova socijalne zaštite brinu o korisnicima koji su najugroženiji trenutnom pandemijom zarazne bolesti covid- 19.


Zaposleni ulažu ogromne napore kako bi pružili svu neophodnu negu i pomoć korisnicima i sprečili širenje zaraze.
Predsednik Sindikata dr Zoran Savić
 je na sednici Socijalno-ekonomskog Saveta Republike Srbije koja je održana u utorak 17.03.2020.godine i usmeno tražio da najavlјeno povećanje plata treba da se primeni i na sve zaposlene u socijalnoj zaštiti.

Očekujemo da preduzmete sve mere i radnje u skladu sa datim nadležnostima, kako bi otklonili očiglednu nepravdu prema zaposlenima u socijalnoj zaštiti i omogućili povećanje plata svim zaposlenima.

Predsednik

dr Zoran Savić

 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije kao jedini reprezentativni sindikat koji je učestvovao u pregovaranju i zaklјučivanju Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019), obaveštava Vas da je Sindikat izborio sledeća prava za zaposlene počev od 01. januara 2020.godine:
1.pravo na dodatak na platu za rad nedelјom - 20% od osnovne plate za svaki sat rada nedelјom;
2.pravo na isplatu jubilarne nagrade za 35 godina rada provedenih u radnom odnosu u ustanovi socijalne zaštite, u visini dve prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavlјenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku;
3.pravo na isplatu solidarne pomoći za rođenje deteta zaposlenog - u visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavlјenom podatku organa nadležnog za poslove statistike;
4. pravo na isplatu solidarne pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih i drugih vanrednih događaja - u visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavlјenom podatku organa nadležnog za poslove statistike;


Pored ovih prava, podsećamo da je Sindikat izborio za zaposlene uvećan broj dana godišnjeg odmora, uvedeni su novi slučajevi kada zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo, obezbeđeno je pravo na dodatak na platu za prekovremeni rad, a isklјučivo na pismeni zahtev zaposlenog prekovremeni rad preračunava se u slobodne sate, umesto prava na dodatak na platu, neplaćeno odsustvo može se odobriti najviše dva puta u toku kalendarske godine (do sada je moglo jedanput), zaposleni ima pravo na naknadu plate za vreme privremene sprečenosti za rad do 30 dana u visini 100% prosečne plate u prethodnih 12 meseci i za slučaj malignog obolјenja, povećan je maksimalan iznos naknade troškova pogrebnih usluga, povećan je maksimalan iznos solidarne pomoći i iznosi do visine dva neoporezovana iznosa predviđena zakonom o porezu na dohodak građana (do sada bio jedan),
poslodavac može da isplati zaposlenom solidarnu pomoć i za vantelesnu oplodnju...

UKOLIKO ŽELITE DA SE I VAŠA REČ ČUJE, UČLANITE SE U SINDIKAT!!!

 

Obaveštavamo Vas da je dana 11. oktobra 2019. godine u "Službenom glasniku RS" broj 73/2019, objavlјeni Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite.

U navedenom pravilniku bismo izdvojili izmenu člana 64. koji propisuje broj stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika neposredno angažovanih u radu sa korisnicima predah smeštaja. Sada je propisano da pružalac usluge angažuje najmanje tri stručna radnika, odnosno stručna saradnika, u dnevnoj smeni u neposrednom radu sa najviše deset korisnika, u dnevnoj smeni angažuju se najmanje tri negovatelјice na najviše deset korisnika, jedan radni instruktor obezbeđuje se po radionici, a u noćnoj smeni angažuje se jedna negovatelјica na najviše deset korisnika.

Članom 63. propisan je povećan broj korisnika u objektu sa 10, na najviše 50 korisnika istovremeno.

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je uputilo odgovor Sindikatu na zahtev koji smo uputili, za povećanje broja zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite.

U prilogu možete pogledati navedeni dopis resornog ministarstva.

preuzmi fajl

 

Obaveštavamo Vas da je dana 2.februara 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 9/2018, objavljena Odluka o osnivanju Budžetskog fonda za ustanove socijalne zaštite.

Budžetski fond za ustanove socijalne zaštite osniva se u cilju odvojenog prikazivanja pojedinih budžetskih prihoda, rashoda i izdataka namenjenih za finansiranje ustanova socijalne zaštite i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja lica u stanju socijalne potrebe.

U prilogu ovog obaveštenja možete videti navedenu odluku.

preuzmi fajl

Obaveštavamo Vas da je Vlada Republike Srbije donela Zaključak kojim se daje saglasnost na Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji do 31.01.2019.godine.
Potpisnici ovog, za zaposlene veoma važnog sporazuma su ispred Vlade Republike Srbije ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i ispred reprezentativnog sindikata na nivou Republike Srbije predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije dr Zoran Savić.
Dakle jedini smo reprezentativni sindikat koji je potpisnik ovog Sporazuma.
Na ovaj način postigli smo kontinuitet u uživanju prava zaposlenih u socijalnoj zaštiti koja su garantovana PKU za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji.
U toku je procedura objavljivanja Sporazuma u Službenom glasniku Republike Srbije.

U prilogu ovog obaveštenja možete pogledati navedeni sporazum.

preuzmi fajl

 

Obaveštavamo Vas da je danas u prostorijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, održan treći sastanak Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u socijalnoj zaštiti.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici poslodavaca, kao i predstavnici reprezentativnih sindikata.
Sindikat je ukazao na specifičnosti poslova koje obavljaju zaposleni u ustanovama i da se shodno tome moraju vrednovati radna mesta.
Dogovoreno je da se izradi predlog platnih grupa koji će se prezentovati Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave radi daljeg postupanja.
Razgovori na ovu temu se nastavljaju.

Obaveštavamo Vas da je 14.11.2017.godine u prostorijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja održan sastanak Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u socijalnoj zaštiti.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici poslodavaca i predstavnici reprezentativnih sindikata.
Sindikat je ukazao na činjenicu da Uredba o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 81/2017) ne prepoznaje sva radna mesta, kao i da ne prepoznaje specifičnosti pojedinih radnih mesta koje su uslov za adekvatno vrednovanje istih i s tim u vezi svrstavanja u platne grupe, odnosno platne razrede.
Dogovoreno je da sindikati dostave konkretne primedbe, nakon čega se razgovori na ovu temu nastavljaju naredne nedelje.

 

Obaveštavamo Vas da je danas u prostorijama Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu održan prvi sastanak Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u socijalnoj zaštiti.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici poslodavaca, kao i predstavnici našeg Sindikata.
Sindikat je iskazao jasan stav da se svako radno mesto mora vrednovati shodno težini posla koji se obavlja u socijalnoj zaštiti, kao i da se moraju precizno definisati kriterijumi i merila za vrednovanje radnih mesta.
Razgovori se nastavljaju sledeće nedelje, a o svim detaljima bićete blagovremeno obavešteni.

Ministar, Zoran Đorđević
Pomoćnik ministra, Miloš Janković

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, kao reprezentativni sindikat u delatnosti socijalne zaštite na nivou Republike Srbije Vam upućuje inicijativu za otpočinjanje pregovora i zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za oblast socijalne zaštite.
Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 11/2015), shodno članu 90. stav 2. stupio je snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, odnosno dana 31.01.2015.godine.
Stavom 1. istog člana propisano je da se ugovor zaključuje na period od tri godine, počev od dana njegovog stupanja na snagu.
Sindikat je u skladu sa Zakonom o radu obrazovao odbor za pregovore za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora, o čemu ćemo Vas blagovremeno obavestiti.
Shodno navedenom, očekujemo da pregovori otpočnu u najkraćem mogućem roku, kako bismo imali dovoljno vremena za pregovaranje i zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost socijalne zaštite.

Predsednik, dr Zoran Savić

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ

-председнику-

ПРЕДМЕТ: Захтев за измену Кривичног законика и постављање појачаног обезбеђења у свим установама социјалне заштите

ВЕЗА: Ваш акт број: 148/17 од 13.07.2017. године

Министарству унутрашњих послова доставили сте захтев за иницирање измена Кривичног законика и постављање појачаног обезбеђења у свим установама социјалне заштите, поводом трагичног догађаја који се десио испред Центра за социјални рад у Раковици.
У вези са тим, обавештавамо Вас да Министарство унутрашњих послова, у складу са законом, предузима мере појачане безбедносне заштите лица и имовине у здравственим установама и установама социјалне заштите, кроз:
 - појачане обиласке и присуство полицијских службеника у наведеним објектима и њиховој непосредној околини;
 - сарадњу са запосленима, другим лицима и радницима физичко-техничког обезбеђења у тим објектима;
 - размену информација неопходних за решевање случајева насиља у породици и других безбедносно интересантних догађаја;
 - пружање неопходне полицијске помоћи по захтевима наведених установа.
Питање измене Кривичног законика није у надлежности овог Министарства.

Danas 13. septembra 2017. godine, u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održan je sastanak kome su prisustvovali ministar Branko Ružić, pomoćnik ministra Ivana Savićević sa saradnicima i predstavnici reprezentativnih sindikata koji učestvuju u radu Socijalno-ekonomskog saveta RS.
Predlog NAŠEG SINDIKATA da se uvećana plata zbog posebnih uslova rada isplaćuje u socijalnoj zaštiti ZA RAD NEDELjOM – 20% OD OSNOVNE PLATE ZA SVAKI SAT RADA NEDELjOM JE UVRŠTEN U TEKST ZAKONA.
Ostalo je još da se po ovom pitanju izjasni Ministarstvo finansija.

Nakon što Radna grupa za izradu zakona bude usaglasila stavove, očekujemo da dobijemo prečišćen tekst zakona, nakon čega će se Sindikat izjasniti.

OBAVEŠTAVAMO VAS DA JE RADNA GRUPA ZA IZRADU ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI OTPOČELA SA RADOM.
S tim u vezi, do sada su održana dva sastanka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i to 25.05.2017.godine i 02.06.2017.godine.
Predsednik Pododbora za socijalnu zaštitu LJubinko Ilić je član Radne grupe za izradu navedenog zakona ispred našeg Sindikata.
Sastancima je prisustvovao i državni sekretar u Ministarstvu za rad Vladimir Ilić sa saradnicima.
Rad Radne grupe se nastavlja danas u Palati Srbija, a na sastanku će se prezentovati nova verzija zakona. Orijentacioni rok za izradu novog zakona je do kraja septembra 2017.godine.
Nakon završetka rada Radne grupe za izradu zakona, Sindikat će se detaljno izjasniti i uputiti resornom ministarstvu primedbe, mišljenja i sugestije na zakon u cilju poboljšanja položaja zaposlenih u delatnosti socijalne zaštite.
Pratite aktivnosti Sindikata putem našeg sajta i android aplikacije, kako biste bili blagovremeno obavešteni o aktivnostima koje preduzimamo.

Beograd, 7.3.2017. godine
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Aleksandar Vulin

PREDMET: ZAHTEV ZA ODRŽAVANJE SASTANKA RADI REŠAVANJA ALARMANTNOG STANJA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ZBOG NEDOVOLJNOG BROJA IZVRŠILACA

Poštovani,
Pododbor za socijalnu zaštitu kao najviši organ Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za delatnost socijalne zaštite na sednici održanoj 03.03.2017.godine razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih.
Konstatovan je veoma nepovoljan radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih, pre svega zbog manjka izvršilaca, koji problem urušava čitav sistem socijalne zaštite.
Upoznati ste da u pojedinim ustanovama socijalne zaštite postoji manji broj zaposlenih, čak i od onog broja utvrđenog Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu.
Obzirom da je još uvek neophodna saglasnost Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, a da korisnik javnih sredstava molbu za popunjavanje slobodnog, odnosno upražnjenog radnog mesta i za odobravanje dodatnog radnog angažovanja podnosi nadležnom ministarstvu da se broj zaposlenih poveća najviše do utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, molimo da se insistira da se procedura ubrza i potrebna saglasnost da ustanovama socijalne zaštite koje imaju takvu potrebu.
Na ovaj problem Sindikat je ukazivao godinama unazad.
Zapošljavanje zaposlenih koji nose delatnost se mora izvršiti po hitnom postupku i mora biti prioritet u radu ministarstva, jer je trenutno stanje u ustanova socijalne zaštite neodrživo.
Na opšte zadovoljstvo svih, izvršeno je renoviranje ustanova socijalne zaštite i proširenje kapaciteta pojedinih ustanova. Međutim, broj izvršilaca je ostao isti, uprkos povećanju kapaciteta ustanova, kao i povećanju broja korisnika usluga socijalne zaštite.
Zaposleni rade u nemogućim uslovima, opslužujući i po više od 80 korisnika.
To drastično utiče na kvalitet usluge i ozbiljno ugrožava zdravlje zaposlenih koji zbog otežanih uslova rada i niskih primanja napuštaju ustanove socijalne zaštite. Nesumnjivo da ovakvo stanje utiče i na korisnike, koji zbog nedovoljnog broja izvršilaca ne mogu dobiti uslugu kakvu zaslužuju.
U delatnosti socijalne zaštite nema vremena za čekanje saglasnosti od strane Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, životi i sudbine osoba sa posebnim potrebama i najosetljivije socijalne grupe su u pitanju.
Zahtevamo da se po hitnom postupku da saglasnost za povećanje broja zaposlenih na neodređeno vreme do broja utvrđenog ODLUKOM o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016, 45/2016).
Pododbor je zaključio da je neophodno da se po hitnom postupku održi sastanak sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uz obavezno prisustvo ministra Aleksandra Vulina, kako bismo vođenjem socijalnog dijaloga rešili krucijalne probleme zaposlenih.
Očekujemo Vaše postupanje u najkraćem mogućem roku u vremenu koje Vama odgovara.
S poštovanjem, Predeednik Predsednik
dr Zoran Savić

Beograd, 25.11.2016. godine
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Aleksandar Vulin
Pomoćnik ministra, Branka Gajić
Pomoćnik ministra, Zoran Lazić

PREDMET: INFORMACIJA O POSTUPKU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Poštovani,
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa molbom za davanje informacija vezano za izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.
Zakon o socijalnoj zaštiti je od izuzetne važnosti za radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih.
Brojna otvorena pitanja moraju biti rešena, a prioritet su definisanje sopstvenih prihoda ustanova socijalne zaštite, položaj zaposlenih, kao i način finansiranja zaposlenih zdravstvenih radnika u socijalnoj zaštiti koji se moraju rešiti ovim zakonom.
Radna grupa za izradu Zakona o socijalnoj zaštiti formirana je pre više od dve godine, ali apsolutno nikakve informacije do današnjeg dana o radu iste nismo dobili, niti znamo koja je namera zakonodavca.
Smatramo da kao socijalni partneri moramo zajednički rešavati goruća pitanja u delatnosti socijalne zaštite.
Mišljenja smo da se mora ubrzati sa postupkom izrade navedenog zakona, kao i da reprezentativni sindikati moraju dati mišljenje na predloženi Nacrt zakona.
Otvoreni smo za razgovor na ovu temu u vremenu koje Vama odgovara.
S poštovanjem,
Predsednik
dr Zoran Savić

Beograd, 20.10.2016. godine

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove zaposlene u delatnosti socijalne zaštite, da je dana 14.10.2016. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 85/2016, objavljen Pravilnik o pripravničkom stažu i ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti.

Beograd, 18.07.2016. godine
Obaveštavamo članove Sindikata i sve zaposlene u socijalnoj zaštiti da su usaglašena mišljenja Komisije za praćenje i primenu Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji shodno dogovoru sa sastanka održanog u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poslata ka svim ustanovama socijalne zaštite.
Očekujemo da se mišljenje Komisije vezano za pripravnost zaposlenih, no usaglašavanju, prosledi ka svim ustanovama socijalne zaštite.
U prilogu ovog obaveštenja možete videti navedena mišljenja.

Mišljenje 4     preuzmi fajl

Mišljenje7     preuzmi fajl

Mišljenje 8     preuzmi fajl

Mišljenje 9     preuzmi fajl

Mišljenje 10     preuzmi fajl

Beograd, 12.07.2016. godine
MINULI RAD ZAPOSLENIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ZA SVE GODINE PROVEDENE U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE
Nakon višemesečnih pregovora reprezentativnih sindikata u delatnosti socijalne zaštite u Republici Srbiji, na današnjem sastanku u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, postignuta je saglasnost u vezi isplate minulog rada zaposlenima u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji.
To dalje znači da će OD PLATE ZA JUN 2016. GODINE BITI OBRAČUNAT I ISPLAĆEN MINULI RAD ZA SVE GODINE RADA PROVEDENE U RADNOM ODNOSU U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE.
Takođe, postignuta je saglasnost da mišljenje Komisije za praćenje i primenu Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji vezano za isplatu minulog rada bude prosleđeno svim ustanovama.
Zahvaljujemo članstvu na iskazanom strpljenju i podršci.
Sindikat će i nadalje sprovoditi intenzivne aktivnosti radi zaštite i unapređenja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.
U prilogu ovog obaveštenja možete pogledati mišljenje navedene komisije.

Minuli rad- mišljenje Komisije     preuzmi fajl

Beograd, 13.05.2016. godine
Zbog velikog interesovanja članstva i zaposlenih u delatnosti socijalne zaštite objavljujemo deo usaglašenih mišljenja Komisije za praćenje i primenu Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji koja su shodno dogovoru sa sastanka održanog u Ministarstvu rada trebala da budu poslata ka svim ustanovama socijalne zaštite.
Sindikat kontinuirano nastavlja aktivnosti u cilju da se i ostala usaglašena mišljenja Komisije proslede ka svim ustanovama socijalne zaštite.
O svim pitanjima i aktivnostima Sindikata, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.
U prilogu ovog obaveštenja, možete videti mišljenja navedene komisije vezano za isplatu jubilarne nagrade, naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, kao i naknadu troškova za vreme provedeno na službenom putu u zemlji.

Mišljenje - jubilarne nagrade   preuzmi fajl

Mišljenje - troškovi prevoza   preuzmi fajl   

Mišljenje - službeni put    preuzmi fajl

Beograd, 27.04.2016. godine
Obaveštavamo članove Sindikata i sve zaposlene u socijalnoj zaštiti da je deo usaglašenih mišljenja Komisije za praćenje i primenu Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji shodno dogovoru sa sastanka održanog u Ministarstvu rada, poslat ka svim ustanovama socijalne zaštite.
Očekujemo da se i ostala usaglašena mišljenja Komisije proslede ka svim ustanovama socijalne zaštite.
O svim pitanjima i aktivnostima Sindikata, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

Beograd, 4.04.2016. godine

Na zahtev našeg Sindikata održan je sastanak u Ministarstvu rada kome su pored predstavnika reprezentativnih sindikata u delatnosti socijalne zaštite, prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva i direktori pojedinih ustanova socijalne zaštite.
Na sastanku su razmatrani zahtevi Sindikata koji su i bili povod za održavanje sastanka.
Sindikat je iskazao ogromno nezadovoljstvo nepoštovanjem prava zaposlenih koja su propisana PKU za delatnost socijalne zaštite i opstukcijom rada Komisije za praćenje i primenu Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji od strane predstavnika Ministarstva za rad.Insistirano je da se prava zaposlenih moraju strogo poštovati i ukazano da ćemo u suprotnom biti prinuđeni da nesporna potraživanja zaposlenih ostvarimo u sudskom postupku.
Sindikat je zahtevao i jednokratnu novčanu pomoć, kao i davanje saglasnosti za dodatno radno angažovanje zaposlenih do broja koji je odobren pozitivnim propisima.
Zaključak sa sastanka je da će se odblokirati rad Komisije i usaglašena mišljenja biti poslata svim ustanovama socijalne zaštite, izuzev mišljenja za minuli rad (koje je nesporno).
Pomoćnici ministra su izneli da se radi na poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u socijalnoj zaštiti i da će jednokratna pomoć biti odobrena čim se za to steknu uslovi.
Postupak za dobijanje saglasnosti za dodatno radno angažovanje zaposlenih je pokrenut i očekujemo njegovu realizaciju.
Sindikat će nastaviti aktivnosti u cilju zaštite radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.

Beograd, 15.03.2016. godine

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE,
BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Aleksandar Vulin
PREDMET: ZAHTEV ZA ODRŽAVANJE SASTANKA RADI REŠAVANJA RADNO-PRAVNOG I MATERIJALNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Poštovani,
Pododbor za socijalnu zaštitu kao najviši organ Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za delatnost socijalne zaštite na sednici održanoj 11.03.2016.godine razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih.
Zbog nepoštovanja prava utvrđenih PKU za socijalnu zaštitu, nezadovoljavajućeg radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih, Pododbor je zaključio da je neophodno da se po hitnom postupku održi sastanak sa ministrom Aleksandrom Vulinom lično.
Ovim povodom Sindikat

ZAHTEVA:

Beograd, 28.03.2016. godine

Usvojen zahtev Sindikata za održavanje sastanka sa predstavnicima Ministarstva za rad vezano rešavanje radno-pravnog i materijalnog polozaja zaposlenih u socijalnoj zastiti.

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2020

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

pdfico

Plan delovanja - rodna ravnpravnost

 

 

 

 

 

link zdravko

zdravlje 113 

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com